اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

jld-2-2-91-11-6

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی
دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی بود. این پژوهش آزمایشی و از نوع پیشآزمون وپسآزمون با گروه
کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال دوم و سوم مقطع راهنمایی
90 تشکیل میدهند. آزمودنیهای پژوهش شامل 40 دانش آموز - شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 91
دارای اختلال ریاضی بود که از میان دانش آموزان پنج مدرسه راهنمایی شهر اردبیل به صورت تصادفی
ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل( 20 نفر برای هرگروه) گمارده شدند. برای جمع آوری
داده ها ازپرسشنامه پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی استفاده شد. نتایج تحلیل
نشان داد برنامه درمانی کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و (MANCOVA) کوواریانس
حواس پرتی تأثیر دارد به این صورت که منجر به کاهش هیجانات منفی، تکانشوری و حواس پرتی دانش
آموزان دارای اختلال ریاضی میشود. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب شناسی و
درمان این اختلال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectivness of impulse control training on emotional processing, impulsivity and distractibility of students with dyscalculia

نویسنده [English]

  • M Narimani
Assistant Professor of Psychology, Department of psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectivness of impulse
control training on emotional processing, impulsivity and distractibility of
students with dyscalculia. This research was an experimental study
including pre-tests and post-tests with a control group. The statistical
universe of the study included all second-grade and third-grade high school
male students in Ardebil city in the academic year 1390-91 (A.H.). The
subjects of the study included 40 students with dyscalculia chosen through
simple random sampling from among the students of five high schools in
Ardebil city. They were assigned to two groups of control and expermental
(20 students in each group). To gather data, the questionnaires of emotional
processing, impulsivity, and distractibility were used. The results of
multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that the treatment
program of impulse control influenced emotional processing, impulsivity,
and distractibility, so that it led to a reduction in negative emotions,
impulsiveness and distractibility in students with dyscalculia. These results
also have important implications in the field of prevention, pathology and
treatment of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control
  • emotional processing
  • impulsivity
  • distractibility
  • dyscalculia
محمدی، محمد( 1386 ). رابطه یادگیری خود تنظیم و اختلال یادگیری در دانش آموزان پایههای چهارم و
پنجم ابتدایی استان کردستا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
بشارت، محمدعلی( 1387 ). نارسایی هیجانی و سبکهای دفاعی. مجل هی علمی پژوهشی اصول بهداشت
.190-181 ،3( روانی، ( 2
دلاور، علی( 1390 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماع . ی چاپ نهم. تهران: انتشارات
رشد.
محمدخانی، پروانه؛ جهانی، علی و تمنائیفر، شهین( 1384 ). مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات دی
اس ا. م چاپ چهارم. تهران: انتشارات فرادید.
محمد اسماعیل، الهه و هومن حیدرعلی( 1381 ). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات کی مت. چاپ سوم،
تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش کشور.
لطفی، صدیقه( 1389 ). نقش قضاوت اجتماعی و پردازش هیجانی در پیش بینی واکنش پذیری زنان دارای
فوبی اجتماع . ی پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی.
پورکرد، مهدی( 1388 ). بررسی ارتباط خودکارآمدی، تکانشوری، فعال سازی-بازداری رفتاری و
مهار تهای اجتماعی با سوء مصرف مواد در دان شآموزا . ن پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد. اردبیل:
دانشکده ادبیات و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
ایروانی، محمود( 1387 ). روان شناسی آزمایشی. چاپ چهارم، تهران: نشر آروین ویژه.
اختیاری، حامد؛ رضوان فرد، مهرناز و مکری آذرخش( 1387 ). تکانشگری و ابزارهای گوناگون ارزیابی
،3( آن: بازبینی دیدگاهها و بررسیهای انجام شده. مجل هی روا نپزشکی و روا نشناسی بالینی ایرا . ن ( 4
.45-51
Alizadeh, H. (2004). Attention Deficit–Hyperactivity disorder. Tehran: Roshd publishing
house.
Backer, R. et al. (2007). Development of an Emotional processing. Journal of
psychosomatic research, 4(62), 167-178.
Bagby RM, Taylor GJ. (1997). Affect dysregulation and alexithymia. In: Taylor GJ, Bagby
RM, Parker JD. (editors). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and
psychiatric illness. Cambridge: University press, 26-45.
Barkley, R. A. (2004). ADHD in Children and Adolescents: Nature, Diagnosis and
Management. Presented in One-day Workshop in Kentuky.
Barratt, E. (1994). Impulsivity: integrating cognitive, behavioral. Biological and
environmental data. IN W. B. Mccwn, J. L. John: Washington, D.C: American
Psychological Association.
Bender, W. N. (1987). Behavioral indicators of temperament and personality in the inactive
learner. Journal of Learning Disabilrites, 20(3), 280 -286.
Bender, W. N., Rosen Krans, C., & Crane, M. K. (1999). Stress ,depression and Suicide
among students with Learning disabilities: Assesing the resk. Learning Disability
Quarterly, 22(4), 143-156.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the
Impulsiveness Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101(14),
209-222.
Black, F. (1974). Self-Concept as related to achievement and age in learning disabled
children. Child Devolopment, 45(6), 1137-1140.
Brabaz, M., Brabaz, A(1996). Attention deficit disorder: diagnosis, etiology, and treatment.
Child Study Journal, 28(7), 1-37.
Brayan, T. S., & Pearl, R. (1979). Self-Concept and Locus of control of learning.disabled
children. Journal of children, child Psychology, 8(4), 223-226.
Ciarrochi J, Chan A.Y.C & Bajgar J. (2001). Measuring emotional intelligence in
adolescents. Personality and Individual Differences, 31(7): 1105-19.
Dawda D, Hart SD. (2000). Assessing emotional intelligence: reliability and validity of the
Bar-disorder. Am J Psychiatry, 150(14), 658-60.
Dawe, S., Gullo, M.J., Loxton, N.J. (2012).Impulsivity and adolescent substance use:
Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’? Neuroscience and Biobehavioral Reviews 32(15),
1507–1518.
Doran, N., McChargue, D., & Cohen, L.(2006). “Impulsivity and the reinforcing value of
cigarette smoking”. Addictive Behaviors, 32(1):90-8.
Evangelista, N., M. Owens, J. S., Golden, C. M. & Pelham, W. E. (2009). The positive
illusory bias in children with ADHD: Do positive illusory perceptions generalize to
perceptions of others? Journal of Abnormal Child Psychology, 36(13),779 – 791.
Fossati, A., Barratt, E., S., Borroni, S., Villa, D., Grazioli, F. & Maffei,C.(2007).
“Impulsivity, aggressiveness, and DSM-IV personality disorders”. Psychiatry Research,
15(1-3):157-67.
Geary, D. C., Hamson, C. O., & Hoard, M. K. (2000). Numerical and arithmetical
cognition: A longitudinal study of process and concept deficits in children with learning
disability. Journal of Experimental Child Psychology, 73(13), 236-263.
Goldstein, S., Goldstein, M. (1998). Managing attention deficit hyperactivity disorder in
children: A Guide for practitioner (2nd Ed), NY: Wiley.
Hale, J. B., Fiorello, C. A., Bertin, M., & Sherman, R. (2003). Predicting math achievement
through neuropsychological interpretation of WISC-III variance components. Journal of
Psychoeducational Assessment, 21(7), 358-380.
Henrich, H; Gevenseleben, H; Freisleder, F.J; Moll, G.H & Rothenberger, A. (2004).
Training of slow cortical potentials in attention- deficit / hyperactivity disorder:
evidence for positive behavioral and neurophysiological effects. Biological Psychiatry,
55(16), 772- 775.
Hides, L., Carroll, S., Catania, L., Cotton, S.M., Baker, A., Scaffidi, A.,& Lubman, D.I.,
(2010).” Outcomes of an integrated cognitive behaviour therapy (CBT) treatment
program for co-occurring depression and substance misuse in young people”, Journal of
Affective Disorders. 121(20), 169–174.
Hoza_ B. (2009). Time-dependent changes in positive illusory self-perceptions of children
with ADHD: a developmental psychopathology perspective. Manuscript under review.
Irelan , J., & Vayzner, M. (2009). Family life education: A program of Lutheran child and
family services of Illinois.
Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., & Willburger, E. (2012). Dyslexia and dyscalculia:
Two learning disorders with three different cognitive profiles. Journal of Experimental
Child Psychology, 4(3), 234-244.
Liau AK, Liau, AW, Teoh G.B. & Liau, M.T. (2009). The case for emotional literacy: the
influence of emotional intelligence on problem behaviours in Malaysian secondary
school students. Journal of Moral Education, 32(1): 51-66.
Lufi, D., & Parish-Plass, J. (1995). Personality assessment of children with attention deficit
hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychology, 51(13), 94-99.
Mayer J, Salovey P. (1997). What is emotional intelligence? New York, BasicBooks, 1997;
Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem
solving. Instructional Science, 26(4), 49-63.
Mazzocco, M. M. M., & Kover, S. T. (2010). A longitudinal assessment of executive
function skills and their association with math performance. Child Neuropsychology,
13(7), 18-45.
Mcquillan, M.K., Coleman, G.A., Tucker, C. R. & Thompson, A. L. (2011). Guidelin for
identifying children with learning disability. Connecticute State: Department of
Education.
Messer, S. B. (2009). Reflection- impulsivity: A review. Psychological Bulletin, 83(21),
1026-52.
Mikulas, W.L. & Vodanovich. SJ.(1993). The essence of boredom. Psychol Record; 43: 3-
12.
Montague, M. (2007). Self-regulation and mathematics instruction. Learning Disabilities
Research & Practice, 22(1): 75-83.
Montague, M. (2010). Self-regulation strategies to improve mathematical problem solving
for students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 31(1): 37-44.
Murphy, C. F. B., & Schochat, E. (2012). How auditory temporal processing deficits relate
to dyslexia. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 42(7), 647-654.
O’ostburg, M., Hagekull, B., & Hagelin.E (2010). Stability and prediction of parenting
stress. Infant and Child Development Information, 16(4), 207-223.
Owens_ J. S. & Hoza_ B. (2010). The role of inattention and hyperactivity/impulsivity in
the positive illusory bias. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(16), 680-
691.
Parker, J.D., Taylor, R.N., Eastabrook, J.M., Schell, S.L., & Wood, L.M. (2008),
ProblemGambli ng in Adolescence: Relationships with Internet Misuse, Gaming Abuse
andEm otional Intelligence, Personality and Individual Differences, 45(7), 174-180.
Pedrotty, D. (2010). Math disability in children: An overview. Journal of Psychology,
14(3), 45-52.
Pelham, W, E. (2008). Do boys with attention, deficit/ hyperactivity disorder have positive
illusory self-concepts? Journal of abnormal psychology, 14(3), 268-278.
Posavac, H.D., Sheridan, M., and Posavac, S(1999). A cueing procedure to control
impulsivity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal Behavior
Modification, 23(6), 234-253.
Poushaneha, K., Ghobari Bonab, B., Hasanzadeh Namin, F. (2010). Effect of training
impulse control on increase attention of children with attention–deficit/hyperactivity
disorder. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5(4), 983–987.
Presto, A. S., Heaton, SH. C., McCann, S. J., Watson, W. D., & Selke, G. (2011). The Rol
of multidimensional attentional abilities in academic skills of children with ADHD.
Journal of Learning Disabilities, 42(3), 240-249.
Rachman S.J. Emotional processing . Behaviour Research and Therapy ; 1980 ,18(5), 51 –
60.
Ramaa, S., & Gowramma, I. P. (2002). A systematic procedure for identifying and
classifying children with dyscalculia among primary school children in India. Dyslexia,
8(2), 67-85.
Ray Li, C., S., Chen, S., H., Lin, W., H., & Yang, Y., Y.(2009).“Attentional blink in
adolescents with varying levels of impulsivity”. Journal of Psychiatric Research,
39(2):197-205.
Rodgers, A. Y. (2008). Assessment of variables related to parenting behavior in mothers
with young children. Children and Youth Services Review, 15(6), 123-146.
Rourke, B. P. (1993). Arithmetic disabilities, specific and otherwise: A neuropsychological
perspective. Journal of Learning Disabilities, 26(7), 214-226.
Shalev, R. S., Auerbach, J., Manor, O., & Gross- Tsur, V. (2000). Developmental
dyscalculia: Prevalence and prognosis. European Child and Adolescent, 7(3), 55-61.
Shumsky, R. (2010). The effects of self- instructional training on the attending behavior,
math performance and self on the attending behavior, math performance and self- talk
of children with autism. Journal of Psychology, 14(6), 75-83.
Stacey, K. (2008). The place of problem solving in contemporary mathematics curriculum
documents. Journal of Mathematical Behavior, 24(3): 341-350.
Stone, W.L. & Lagreca, A. M. (1990). The social status of children with learning disabilies:
A reexamination. Jurnal of leaming Disabilities, 23(6): 32-37.
Strobe, M., Van vliet, T., Hewstone, M., &Willis, H.(2002). Homesickness amonge
students in tow cultures: Antecedents and conseguences. British Journal of Psychology,
93(25), 147-168.
Swanson, J. & Wigal, T. (2008). Self-perceptions of competence in children with ADHD
and comparison children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 382-
391.
Taylor G.J. & Bagby M. (2010). An o verview of the alexithymia construct. In: Bar-On R,
Parker JD. (editors). The handbook of emotional intelligence. 1st ed. San Francisco:
Jossey-Bass, 13(3), 263-276.
Watt, DJ., Vodanovich, SJ.(1999). Boredom proneness and psychological development. J
Psychol; 133(3), 303-14.
Waxman, S. E. (2011). A Systematic Review of Impulsivity in Eating Disorders.
Impulsivity in Eating Disorders, Rev, 17(3), 408–425.
Webster-Stratton, C. (2011). Mother’s and father’s perception of child deviance: Role of
parent and child behaviors and parent adjustment. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 6(3), 909-915.
Whittenberg, T.L. (1995). A comparison of the effects of self -control versus social skills
training with socially anxious children. Dissertation Abstracts International Section A:
Humanities & Social Sciences, 55(7), 1889-1210.
Wolf, L. H., & Horon, E.T., & Goddard, Y. L. (2010). Effect of self-monitoring on students
with learning disabilities. Human Sciences, 8(2), 263- 279.