اثر بخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه آزاد ساری

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

jld-2-4-92-5-8

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی – رفتاری بر کاهش
مشکلات رفتاری کودکان مبتلابه اختلال خواندن انجام شده است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر را
کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان گرگان راتشکیل می دهند. که از بین آن ها 28 نفر
به شیوه ی تصادفی انتخاب، 14 نفر در گروه آز مایش و 14 نفر در گروه کنترل به صورت واگذاری
تصادفی جایگزین شدند . سپس بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی – رفتاری هفته ایی دو بار به مدت
45 دقیقه و در ده جلسه بر روی گروه آزمایش اجراشد . ابزار جمع آوری داده ها عبارت است از:
پرسش نامه ی مشکلات رفتاری راتر (فرم معلم ) که به صورت پیش و پس آزمون اجراشد . داده ها با استفاده
از آزمون تحلیل کواریانس شدند . نتایج نشان داد که آموزش بازی درمانی موجب کاهش مشکلات
رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group play therapy and cognitive behavioral techniques in reducing behavioral problems in children with reading disorder

نویسندگان [English]

  • m malek 1
  • R Hasanzadeh 2
  • A Tirgari 3
1 Corresponding Author: M. A.student of Clinical psychology, University of Sari
2 Assistant Professor of Psychology, University of Sari
3 Faculty member University Medical Sciences of Mazandaran
چکیده [English]

This study investingated the effectiveness of cognitive-bihavioral play therapy,
in reducing behavioral problems in children with reading disorder. The sample
population includes all boys and girls of primary school in Gorgan students
city from among them, 28 patients were randomly selected from the 14 subjects in
the experimental group and 14 patients in the control group were placed by random
assignment. Then, play therapy, group cognitive - behavioral techniques were
apllied twice a week for 45 minutes - and experimental group received no group
sessions. The data collection tools include: behavioral Rutter questionnaire
problems (teacher from) that were conducted as pre-and post-test. The data were
analyzed using analysis of covariance. Results showed that the play therapy
training reduces behavioral problems in children with reading disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • behavioral problems and impaired reading
اعظمی، محمود و جعفری، علیرضا ( 1386 ). نقش بازی در پیشرفت تحصیلی (زبان آموزی) کودکان پایه
.10-29 ، سوم مقطع ابتدایی شهر تهران. فصل نام هی علوم رفتاری، 11
ام آکسلاین، ویرجینیا. ( 1369 ). بازی درمان ی(ترجمه ی احمد حجاریان). تهران: انتشارات کیهان.
امجدی فر، رضا ( 1385 ). اثربخشی بازی درمانی شناختی - رفتاری گروهی برکاهش پرخاشگری
دان شآموزان دبستانی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
باعدی، زهر ا. ( 1380 ). بررسی کارآمدی بازی درمانی در کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالات
سلوک. پایان نامه کارشناسی ارشد، انیستیتو روان پزشکی.
جنتیان، سیما. ( 1387 ). اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناخت ی- رفتاری بر شدت علائم اختلال
بیش فعالی دان شآموزان پسر 9 تا 11 ساله. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه
آزاد واحد خوراسگان.
خدام، حمیر ا؛ مدانلو، معصومه ؛ ضیایی، طیبه و کشتکار ، عباسعلی ( 1388 ). اختلالات رفتاری و برخی
.29-37 ، عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان. پژوهش پرستاری، 14
زارع، مهدی و احمدی، سونیا. ( 1386 ). اثربخشی بازی درمانی به شیوه ی رفتاری - شناختی بر کاهش
18-28 ، مشکلات رفتاری کودکان. مجل هی روا نشناسی کاربردی، 3
زارعپور، افسانه؛ فلاحی خشکناب، مسعود و کاشانی نیا، زهرا ( 1388 ).ب ررسی تأثیر بازی درمانی گروهی بر
.64-72 ، میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان. مجل هی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 14
کیامرثی، آذر و ایل بیگی قلندری، رضا ( 1391 ). ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از
.76-90 ،(2) فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1 .ADHD زندگی در دانش آموزان دختر دارای نشانه های
گنجی، مسعود؛ زاهدبا بلان، عادل و معینی کیا، مهدی ( 1391 ). فراتحلیل پژوهش های انجام یافته در
خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فص لنام هی روا نشناسی مدرس ه،
.93-108 ،(1)1
لندرث، گاری ای. ( 1390 ). بازی درمانی، هنر برقراری ارتباط. (ترجمه فروزنده داور پناه). تهران: انتشارات رشد.
مرسر، سس یل دی ( 1992 ). اختلالات یادگیری. ترجمه ی یوسف کریمی، 1380 . تهران: نشر ساوالان.
مصطفوی، سعیده سادات؛ شعیری، محمد رضا؛ اصغری مقدم، محمد علی و محم ودی قرایی، جواد
1389 ) اثر بخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه ی والد -کودک به مادران بر مشکلات رفتاری )
.712-718 ، کودکان، روان شناسی معاصر، 5
نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل و ابوالقاسمی، عباس ( 1391 ). مقایسه ی ابعاد درونی و بیرونی سبک های
.108-118 ،(1) تفکر دانش آموزان نابینا و بینا. فص لنام هی روا نشناسی مدرسه، 1
والاس، جرال و مک لافلین، جیمز( 1375 ). ناتوانى هاى یادگیرى . (ترجمه ی تقى منشى طوسى ). مشهد :
انتشارات آستان قدس رضوى.
Arthure, A. R. (2003). "The emotional lives of people with learning. Journal of Learning
Disabilities, 31, 25-31.
Baggerly,J., Parker, M.(2005). Child-centered group play therapy with African American
boys of the elementary school level. Journal of Counseling& Development, 83,387-396.
Castello, E. J., Burns, B., Anggold, A., & Leaf, P. (1993). How canepidemiology
improvemental helth services of children andadolescents. The intervent, Journal of
American Academy of Childand Psychiatry, 32, 1106-1117.
Harland P, Reijneveld SA, Brugman E, Verloove-Vanhorick SP, Verhulst FC., (2002).
Family factors and life events as risk factors for behavioural and emotional problems
in children. Eur child Adolesc psychiatry. Aug, 11(4),179-84.
Gallagher, M.H. , Rabian. A.B., Mc closkey, S.M. (2004). A brief group cognitivebehavioralintervention
for social phobia in childhood. Journal of Anxiety disorders (18)
459-479.
McGive, D.E. (2000). Child-Centerd Group Play Therapy. Dissertation abstract
International, 6(1), 30-39.
Spence, S.H., Donvan, & Berchman-Toussaint. M. (2000). The treatment of children
socialphobia: the effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioral
intervention, with and without parental involvement. Journal of child psychology
andpsychiatry and allied Disciplines, 41, 743-726.
Wethinton, H. R., Hahn, R. A., Fugua-Whiteley, D. S., pe,T. A., Crosloy, A. E., Johnnson,
R. L., Liberman, A. M., Mosci chi, E., Price, L. N., Tuma, F. K., Halra, G., Chatto.,
Padhyay, S. K. (2008). The effectiveness of nterventions to reduce psychology harm
form traumatic events among child and adolescents. American Journal of Preventive
Medicine, 53(3), 287-373.