مقایسه ی اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارت های شناختی – رفتاری هیجان مدار و آموزش تکنیک های امتحان بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22098/jld.2021.8071.1857

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر مهارت های شناختی – رفتاری هیجان مدار و تکنیک های امتحان بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری مدارس مقطع ابتدایی انجام شد .روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه‌کنترل. جامعه‌ی آماری شامل تمام دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم دبستان دارای اختلال یادگیری شهر‌رشت در سال‌تحصیلی 98-97 بوده که از بین آن‌ها از طریق نمونه گیری در‌دسترس 45 دانش-آموز که با اختلال یادگیری خاص و سرزندگی تحصیلی پایین در منطقه 2 شهر شناسایی شدند به روش تصادفی ساده در سه گروه 15 نفره، گماشته شدند؛2 گروه آزمایش: آموزش مهارت های شناختی – رفتاری هیجان مدار و تکنیک های امتحان و یک گروه کنترل. گروه های آزمایش 12 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت مداخلات مذکور قرار گرفتند در حالی‌که گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکرد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سرزندگی تحصیلی و مقیاس وکسلر کودکان4 بوده است .نتایج نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت مهارت های شناختی – رفتاری هیجان مدار و تکنیک های امتحان بر افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در سطح معنی داریp<0.05 بود. همچنین نتایج ازمون tگروههای مستقل نشان دهنده‌ی عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین نمرات گروه‌های آزمایش در سطح معنی داریp<0.05 بود. به نظر می‌رسد آموزش مهارت های شناختی – رفتاری هیجان مدار و تکنیک های امتحان می‌تواند بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion-oriented cognitive-behavioral skills training and test techniques on students' Educational Buoyancy in students with special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Azam Yaghoobian 1
  • Hasan Mirza Hosseini 2
  • Majid Zargham Hajebi 3
1 PhD Student, Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion-oriented cognitive-behavioral skills training and test techniques on academic vitality هد students with learning disabilities in primary schools. Quasi-experimental research method was used with pretest-posttest design with control group; The statistical population included all fourth to sixth grade students with learning disabilities in Rasht in the academic year of 1997-98. The statistical population included all fourth to sixth grade students with learning disabilities in Rasht in the academic year of 2018-19.- Among them, 45 students who were identified with special learning disabilities and low academic vitality were randomly assigned to three groups of 15 through random sampling; 2 experimental groups: teaching emotion-oriented cognitive-behavioral skills and test techniques and a control group. The experimental groups underwent 12 sessions of 45 minutes while the control group did not receive any intervention during this period. The instruments used in this study included the Academic Vitality Questionnaire and the Wexler Children's Scale 4. The results showed a positive effect of emotion-oriented cognitive-behavioral skills and test techniques on increasing students' academic vitality at a significant level of p <0.05. Also, the results of independent group t-test showed that there was no significant difference between the mean scores of the experimental groups at the significant level of p <0.05. It seems that teaching exciting cognitive-behavioral skills and test techniques can improve the academic vitality of students with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Cognitive-Behavioral Skills
  • Exam Techniques
  • Academic Vitality
  • Students with Special Learning Disabilities
اخوان تفتی، م.، و ولی زاده، ز. (1385). مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در ابتدا و انتهای دوره دانشگاه. مجله پژوهش ­های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، 2(7)، 16- 2.
افشاری، ا. (1392). بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هیجان­ مدار و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی کودکان. پایان­ نامه دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
بشارت ­لو، ع. (1396). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر خودکارآمدی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
پورعبدل، س.، صبحی قراملکی، ن.، و عباسی، م. (1394). مقایسه اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش ­آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی­ های یادگیری، 4(3)، 38-22.
 پورعبدل، س.، صبحی قراملکی، ن.، بسطامی، م.، و غضنفری، ه. (1395). اثربخشی درمان پذیرش و تهعد بر کاهش تعلل­ ورزی تحصیلی دانش ­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1(6)، 170-157.
تاج الدینی، س.، توحیدی، ا.، و موسوی ­نسب، س.ح. (1397). تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن ­آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن ­آگاهی دانش­ آموزان دبیرستانی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 15(31)، 59-88 .
توانگر، ا. (1397). مقایسه سرزندگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در بین دانش ­آموزان با و بدون اختلال یادگیری. پایان ­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه واحد شاهرود.
دمبو، م.، و سلی، ه. (2012). انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه. ترجمه علی پور احمد؛ رضایی، اکبر. تهران: نشر ارجمند.
دهقانی ­زاده، م.ح.، و حسین چاری، م. (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطی خانواده. نقش واسطه­ ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4(2)، 47-21.
دهقانی، ی.، حکمتیان فرد، ص.، و پاسالاری، م. (1397). مقایسه امید تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش ­آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی. فصلنامه روان­شناسی افراد استثنایی، 8(31)، 236-215.
زاهد، ع.، رجبی، س.، و امیدی، م. (1391). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­ های یادگیری، 1(2)، 62-43.
شادکامی، س. (1393). ویژگی ­های روان سنجی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس­ه ای وکسلر کودکان در دانش ­آموزان ارامنه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
صادقی، م.، و خلیلی گشنیگانی، ز. (1395). نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش­ بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2)، 17-9.
ضرغامی، ف.، حیدری نسب، ل.، شعیری، م.، و شهریور، ل. (1394). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر برنامه Coping cat در کاهش اضطراب کودکان 8-10 ساله مبتلا به اضطراب. مطالعات روانشناسی بالینی، 5(19)، 184-202.
عسگری، ص. (1397). مقایسه تعلل­ ورزی تحصیلی، جهت گیری هدف و سرزندگی تحصیلی دانش ­آموزان مقطع دوم ابتدایی با و بدون اختلال یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد شاهرود.
قهرمانی، ر. (1397). اثربخشی آموزش مهارت­های فراشناختی بر سرزندگی تحصیلی و تاب­آوری تحصیلی دانش­آموزان دختر مقطع اول متوسطه. پایان نامه کارشناسی ­ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
کابوسی، م.ب.، و قربانی، ع. (1395). اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال سلوک. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 1(3)، 30-22.
کابینی مقدم، س.، انتصار فومنی، غ.ح.، حجازی، م.، و اسدزاده، ح. (1397). اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش ­آموزان اهمال­کار. فصلنامه روان­شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 14(97)، 193 – 171.
کسائیان، ر. (1396). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری هیجان­ مدار بر بد­تنظیمی هیجانی و پرخاشگری در کودکان با نافرمانی مقابله ای. پایان نامه کارشناسی­ ارشد رشته روانشناسی بالینی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان.
محرابی، س. (1398). آموزش تنظیم هیجان بر حل تعارض و سرزندگی تحصیلی دانش ­آموزان شهرستان جیرفت. پایان ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
مسجدی، س. (1398). اثربخشی آموزش مهارت­ های کنترل استرس بر استرس تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی.
مظاهری، م.، محمدی، ن.، دقائق­زاده، ح.، و افشار، ح. (1393) اثربخشی مداخله ی مبتنی بر مشکلات هیجانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات عملکردی گوارشی. نشریه گوارش، 19(2)، 117-109.
میکائیلی، ن.، افروز، غ.ع.،  و قلی­زاده، ل. (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دختر. مجله روانشناسی مدرسه، 1(4)، 103- 71.
نریمانی، م.، عباسی، م.، ابوالقاسمی، ع.، و احدی، ب. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش­آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی ­های یادگیری، 2(3)، 176-154.
نوروزیان، ک. (1397) اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر اشتیاق به مدرسه و سرزندگی تحصیلی در دانش ­آموزان دوره متوسطه اول شهر قم. پایان نامه کارشناسی ­ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.
هالاهان، د.، لوید، ج.، کافمن، ج.، ویس، م.، و مارتینز، ا. (2005). اختلال­ های یادگیری، ترجمه علیزاده، حمید؛ همتی علمدارلو، قربان؛ رضایی دهنوی، صدیقه و شجاعی، ستاره(1392) نشر ارسباران، چاپ چهارم.
یارمحمدیان، ا.، قمرانی، ا.، سیفی، ز.، و ارفع، م. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر حافظه، عملکرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش ­آموزان نارساخوان. مجله ناتوانی­ های یادگیری، (4)4، 117- 101.
Afshari, A. (2013). Evaluation and comparison of the effectiveness of emotion-oriented cognitive-behavioral group therapy and cognitive-behavioral group therapy on separation anxiety disorder and social anxiety in children. PhD Thesis. Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan. (Persian).
AkhavanTafti, M. & Valizadeh, Z. (2006). Comparison of mental health and academic performance of Tehran University students at the beginning and end of university course. Journal of Educational Research, 2(7), 16-2. (Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/260583
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777342/
Besharatloo, A. L. (2017). The effectiveness of cognitive-behavioral education on perceived self-efficacy and academic vitality in sixth grade elementary students. Master Thesis. Islamic Azad University of Shahroud. (Persian).
Best, J. R., Miller, P. H., & Jones, L. L. (2009). Executive functions after age 5: Changes and correlates. Developmental review, 29(3), 180-200. [DOI.org/10.1016%2Fj.dr.2009.05.002]
Chapman, G. & Tunmer, J. (2004). The effects of mental comprehension strategies in learning disabled student. Journal of Learning Disabilities, 18, 111-122.   https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_5557_f5ca1da0bd4071b8e6bf518d20563228.pdf
Collie, R. J., Martin, A. J., Malmberg, L. E., Hall, J. & Ginns, P. (2015). Academic buoyancy, student's achievement, and the linking role of control: A cross-lagged analysis of high school students. British Journal of Educational Psychology, 85(1), 113-130. [DOI.org/10.1111/bjep.12066]
 Deci, E. L. & Rayan, R. M. (2001). What and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological injury, 11(4), 227-268. https://users.ugent.be/~wbeyers/scripties2011/artikels/Deci&Ryan_2000.pdf
Dehghanizadeh, M. H. & Hossein Chari, M. (2012). Academic vitality and perception of family communication patterns. The mediating role of self-efficacy. Journal of Teaching and Learning Studies, 4(2), 47-21. (Persian).  https://jsli.shirazu.ac.ir/article_1575.html
Dehghani, Y., Hekmatian Fard, S., Pasalari, M. (2018). Comparison of academic hope. Academic vitality and academic engagement in students with learning disabilities and normal. Quarterly Journal of Exceptional Individuals, 8(31), 236-215. (Persian). https://jpe.atu.ac.ir/article_9587_a8608422f40a9adc22f1b02203078a8b.pdf
Dembo, M. & Sally, H. (2012) Motivation and learning strategies for success in university. Translated by Alipour Ahmad; Rezaei, Akbar. (2018), Arjmand Publishing. (Persian).
Dodeen, H. (2008). Assessing test-taking strategies of university students: developing a scale and estimating its psychometric indices. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(4), 409-419. [Doi.org/10.1080/02602930701562874]
Dodeen, H. M., Abdelfattah, F., & Alshumrani, S. (2014). Test-taking skills of secondary students: the relationship with motivation, attitudes, anxiety and attitudes towards tests. South African Journal of Education, 34(2), 1-18. [Doi.org/10.15700/201412071153]
Ellis, A., Abrams, M., & Abrams, L. (2009). Personality theories: Critical perspectives. Sage Publications.
Ellis, A. P. J. & Ryan. A. M. (2003). Race and cognitive-ability test performance: The mediating effects of test preparation, test-taking strategy use and self-efficacy. Journal of applied social psychology, 33(12), 2607-2629. [Doi.org/10.1111/j.1559-1816.2003.tb02783.x]
Ghahremani, R. (2015). The effectiveness of metacognitive skills training on academic vitality and academic resilience of female high school students. Master Thesis. Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghods Branch (Persian).
Hallahan, D. P., Lloyd, J., Kaufman, J. M., P. Weiss, M., & A. Martinez, E. (2005). Learning Disabilities (Principles, Characteristics, and Effective Teaching). Tehran: Arasbaran Publications.
Hofmann, S. G., Carpenter, J. K., & Curtiss, J. (2016). Interpersonal emotion regulation questionnaire (IERQ): Scale development and psychometric characteristics. Cognitive therapy and research; 40(3), 341-356. [Doi.org/10.1007%2Fs10608-016-9756-2]
Hughes, A. & Schumaker, B. (2009). Test-Taking Strategy Instruction for Adolescents with Learning Disabilities. Exceptionality, 2(4), 205-221. [Doi.org/10.1080/09362839109524784]
Kabini Moghaddam, S., Entesar Foumani, G., Hejazi, M. & Asadzadeh, H. (2015). The Effectiveness of Teaching Self-Governing Learning Strategy in Increasing Academic Vitality and Academic Conscience of Prodigal Students, Quarterly Journal of Educational Psychology, 14 (97), 193 – 171. (Persian). [Doi.org/10.22054/jep.2019.37913.2510]
Kaboosi, M. & Ghorbani, A. (2016). The effectiveness of cognitive-behavioral anger management training on adolescents with conduct disorder. Journal of Exceptional Education, 1(138), 30-22. http://exceptionaleducation.ir/article-1-850-fa.html
Kasaian, R. (2017). The effectiveness of emotion-based cognitive-behavioral therapy on emotional dis-regulation and aggression in children with confrontational disobedience. Master Thesis in Clinical Psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University. (Persian).
Lee, P. & Alley, G. R. (1981). Training junior high school LD students to use a test-taking strategy. (Research Report No. 38). Lawrence, KS: The University of Kansas Institute for Research in Learning Disabilities.
Maleki, M. (2016). The effectiveness of emotion regulation training on impulsivity and positive and negative emotions of delinquent adolescents. Master Thesis. Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University. (Persian).
Martin, A. J., Ginns, P., Brackett, M. A., Malmberg, L.-E., & Hall, J. (2013). Academic buoyancy and psychological risk: Exploring reciprocal relationships. Learning and Individual Differences, 27, 128-133. [DOI/10.1016/j.lindif.2013.06.006]
Martin, A., J., & Marsh, H., W. (2006). Academic buoyancy and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3), 267-282. [DOI.org/ 10.1002/pits.20149]
Masjedi, S. (2019). The effectiveness of stress management skills training on academic stress and students' academic vitality. Master Thesis. Kharazmi University Faculty of Psychology. (Persian).
Mazaheri, M., Mohammadi, N., Daqaeqzadeh, H. & Afshar, H. (2014).The effectiveness of the intervention based on emotional problems and quality of life in patients with gastrointestinal disorders. Journal of Gastroenterology, 19(2), 117-109. (Persian). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=404199
Mehrabi, S. (2019). Emotion regulation training on conflict resolution and academic vitality of students in Jiroft. Master Thesis. Islamic Azad University of Bandar Abbas. (Persian).
Michaeli, N., Afrooz, G. h. & Gholizadeh, L. (2012). The relationship between self-concept and academic burnout with academic performance of female students. Journal of School Psychology, 1(4), 103- 71. (Persian). http://jsp.uma.ac.ir/article_51_3bc147e7bf52ecc00807263508d2eff2.pdf
Moreno, J. & Saldana, D. (2005). Use of a computer-assisted program to improvemet a cognition in persons with severe intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 26(4), 341-57. [DOI.org/10.1016/j.ridd.2004.07.005]
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A. & Ahadi, B. (2013). Comparison of the effectiveness of acceptance/ commitment training with emotion regulation training on the adjustment of students with math disorders. Journal of Learning Disabilities, 2(3), 176-154. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_139_dd71dfc39b7febba8cdf11b2dd15642d.pdf
Norton, E. S., Beach, S. D., & Gabrieli, J. D. (2015).Neurobiology of dyslexia. Current Opinion in Neurobiology, 30(2), 73-78. [DOI.org/10.1016/j.conb.2014.09.007]
Nowruzian, K. (2015). The effectiveness of self-regulatory education on school enthusiasm and academic vitality in primary school students in Qom. Master Thesis. Faculty of Literature and Humanities, Qom University. (Persian).
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33-40. [DOI.org/10.1037/0022-0663.82.1.33]
Pourabdul, S., Subhi Gharamaleki, N., & Abbasi, M. (2015). Comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without special learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 38-22. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_276_50.html?lang=en
Pourabdul, S., Sobhi Gharamaleki, N., Bastami, M. & Ghazanfari, H. (2016). The effectiveness of admission and commitment treatment on reducing academic procrastination in students with special learning disabilities. Bi-Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 1(6), 170-157. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_276_50.html?lang=en
Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress & Coping, 25(3), 349-358. http://jld.uma.ac.ir/article_276_50.html?lang=en
Sadeghi, M., & Khalili Gashnigani, Z. (2016). The role of self-directed learning dimensions in   predicting the academic vitality of students of Lorestan University of Medical Sciences. Journal of Research in Medical Education, 8(2), 17-9. (Persian). [DOI.org 10.18869/acadpub.rme.8.2.9]
Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1988). Are learned disabled students "test wise"? A review of recent research. Learning Disabilities Focus, 3(2), 87-97. https://psycnet.apa.org/record/1989-20706-001
Sefcik, D., Bice, G., & Prerost, F. (2013). How to study for standardized tests. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
Shadkami, S. (2014). Psychometric Properties of the Fourth Supplementary Version of Children's Wechsler Scales in Armenian Students. Master Thesis of Islamic Azad University, Qazvin Branch. (Persian).
Solberg, P. A, Hopkins, W.G., Ommundsen, Y. & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13(4), 407-417. [DOI.org/10.1016/j.psychsport.2012.01.006]
Spencer, T. J., Faraone, S. V., Surman, C. B., Petty, C., Clarke, A., Batchelder, H., & Biederman, J. (2011). Toward defining deficient emotional self-regulation in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder using the Child Behavior Checklist: a controlled study. Postgraduate medicine, 123(5), 50-59. [DOI.org/10.3810/pgm.2011.09.2459]
Sperling, R. A., Reeves, P. M., Gervais, A. K., & Sloan, J. O. (2017).Development and Validation of the Self-Regulated Learning Test Anxiety Scale. Psychology, 8(14), 2295-2320. https://www.scirp.org/html/1-6902278_80883.htm?pagespeed=noscript
Suveg, C., Sood, E., Comer, J. S., & Kendall, P. C. (2009). Changes in emotion regulation following cognitive-behavioral therapy for anxious youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(3), 390-401. [DOI:%2010.1080/15374410902851721] 
Swalender, L., & Karin, T. (2007). Influence of family based prerequisites, reading attitude and self-regulation on reading ability. Contemporary educational psychology, 32(2), 206-230. [DOI.org/10.1016/j.cedpsych.2006.01.002]
Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: a theme in search o f a definition. In N. A. Fox (Ed.), Monographs of the Society for Research in Child Development, 240(59), 25-52. [DOI.org/10.1111/j.1540-5834.1994.tb01276.x]
Slyter, M. (2012). Treating eating disorders with the Buddhist tradition of mindfulness. Ideas and Research You Can Use: VISTAS, 32(1), 1-12. https://www.counseling.org/resources/library/vistas/vistas12/Article_32.pdf                                       
Tajedini, S., Toheedy, A., & Mousavi Nasab, S. (2015). The effect of mindfulness-based stress reduction education on academic vitality, academic self-regulation and mindfulness of high school students. Journal of Educational Psychology Studies, 15(31), 88-59. (Persian) [DOI.org/ 10.22111/jeps.2018.4267]
Tavangar, A. (2018). Comparison of academic vitality and desire for school among students with and without learning disabilities. Master Thesis. Faculty of Humanities, Shahroud University. (Persian).
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of personality and social psychology, 86(2), 54-67. [DOI.org/10.1037%2F0022-3514.86.2.320]
Wechsler, D. (2003). WISC-IV: Administration and scoring manual.4thed. New York.
Yar mohammadian, A., Qamrani, A., Seifi, Z., & Arfa, M. (2015). The effectiveness of teaching cognitive strategies on memory, reading performance and information processing speed of dyslexic students. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 117-110. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_321_4.html
Zahed, A., Rajabi, S., & Omidi, M. (2012). Comparison of social, emotional, academic and self-regulated learning adjustment in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1(62), 62-43. (Persian).   http://jld.uma.ac.ir/article_96_f7fc02af454ad636ca1c48a43a3d2a1a.pdf
Zarghami, F., Heidari Nasab, L., Shairi, M. R., & Shahrivar, Z. (2015). Evaluation of the effectiveness of Copingcat-based cognitive-behavioral therapy in reducing anxiety in children aged 8-10 years with anxiety. Quarterly Journal of Clinical Psychology Studies, 19(5), 202-184 (Persian). https://jcps.atu.ac.ir/article_1514_ae018037ab48e5b39bab379c49841eea.pdf