دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، آذر 1400، صفحه 4-108