مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استاد ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. * استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2021.9344.1935

چکیده

اختلالات یادگیری می‌تواند موفقیت و پیشرفت تحصیلی را در هر سنی به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری بود. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مرکز ناتوانی‌های یادگیری آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی 99-98 بود از این میان تعداد 45 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در سه گروه آزمایشی و گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند (در هر گروه 15 نفر) انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های خودتنظیمی یادگیری بود. فرآیند اجرا مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت به مدت 5 جلسه و تکنیک‌های تنظیم هیجان 10 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه پرداختند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. نتایج با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون، تفاوت آماری معنیداری بین میانگین نمرات سه گروه آزمایش و کنترل، در نمره کل متغیر خودتنظیمی یادگیری (742/14=F) وجود دارد. از لحاظ کاربردی با توجه به اثربخش بودن مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان به عنوان یک راهبرد اساسی برای افزایش یادگیری خودتنظیمی توسط معلمان، روانشناسان و مشاوران مدارس برای کلیه دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص توصیه میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of motivational model based on progress and emotion regulation techniques on learning self-regulation in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Ezat Taghdiri 1
  • Mohammad Narimani 2
  • Tavakkol Mousazadeh 3
1 PhD student in educational psychology. Department of psychology. Ardabil branch. Islamic Azad university. Ardabil. Iran
2 Honorable Professor Islamic Azad University, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Department of psychology. Ardabil Branch. Islamic Azad university. Ardabil. Iran
چکیده [English]

Learning disabilities can significantly affect academic success and achievement at any age. The aim of this study was to compare the effectiveness of the model based on achievement motivation and emotion regulation techniques on learning self-regulation in students with learning disabilities.The method of the present study was an experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all students enrolled in the Center for Educational Learning Disabilities in Ardabil in the academic year of 2019-2020. Were selected (15 people in each group). Data collection tools were self-regulated learning questionnaires. The process of implementing the model based on progress motivation lasted for 5 sessions and emotion regulation techniques for 10 sessions and each session lasted 90 minutes and the control group did not receive any intervention. The results were analyzed using univariate covariance test.The results of analysis of covariance showed that after controlling for the effects of the pretest, there was a statistically significant difference between the mean scores of the three experimental and control groups in the total score of the learning self-regulatory variable (F = 14.742).Practically, due to the effectiveness of the motivational model based on progress and emotion regulation techniques, it is recommended as a basic strategy to increase self-regulated learning by teachers, psychologists and school counselors for all students, especially students with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • progress motivation model
  • emotion regulation techniques
  • learning self-regulation
  • learning disability
اشکانی، ف.، و حیدری، ح. (1392). تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(1)، 22-6.
خسروتاش، پ.، ابوالمعالی الحسینی، خ.، و هاشمیان، ک. (1396). مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی-هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش ­آموزان با اختلال ریاضی. روان‌شناسی افراد استثنایی، 7(27)، 79-113.
جوکار، ب. (1384). بررسی رابطه هدف‌گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(4)، 71-56.
سپنتا م.، عابدی ا.، یارمحمدیان ا.، قمرانی ا.، و فرامرزی س. (1397). تأثیر برنامه آموزش هیجانات مثبت فردریکسون بر تنظیم هیجانات دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه سلامت روان کودک، 5(۴)، ۱۰۹-۹۴
سرگلزایی، م.، جناآبادی، ح.، و عرب، ع. (1397). اثربخشی شیوه‌های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجله ناتوانی‌های یادگیری، 7(4)، 67-42.
سعادتی شامیر، ا.، و صانعی حمزانلویی، ر. (1396). رابطه باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای ۴۰%.  نشریه طب جانباز، 9(4)، 210-206.
سوری، ا. (1399). مقایسه خودکارآمدی هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی در دانش‌آموزان ممتاز و غیرممتاز. مجله روانشناسی مدرسه، 9(3)، 101-119.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th edition. American Psychiatric Pub. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
Arabatzoudis, T., Rehm, I. C., Nedeljkovic, M., & Moulding, R. (2017). Emotion regulation in individuals with and without trichotillomania. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 12(3), 87-94. [DOI: 10.1016/j.jocrd.2017.01.003]
Ashkani, F., & Heydari, H. (2014). Effects of emotional adjustment on psychological welfare and attributional styles of students with learning disabilities in primary school. Journal of Learning Disabilities, 4(1), 6-22. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_214_0.html?lang=en
Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self-regulation and Performance among college students. British Journal of Educational Psychology, 65(3), 317-329. [DOI/10.1111/j.2044-8279.1995.tb01152.x]
Bradberry, T., & Greaves, J. (2009). Emotional Intelligence 2.0. Talent Smart.
Giuliani, F., Jacquemettaz, M. (2017). Animal-assisted therapy used for anxiety disorders in patients with learning disabilities: An observational study. European Journal of Integrative Medicine, 14, 13- 19. [DOI.org/10.1016/j.eujim.2017.08.004]
Graham, S., & Harris, K. R. (1999). Assessment and intervention in overcoming writing difficulties: An illustration from the self- regulated strategy development model. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 30(3), 255-264. [DOI.org/10.1044/0161-1461.3003.255]
Grant, P. A., & Grant, P. B. (2010). Educating Children with Specific Learning. Slippery Rock University of Pennsylvania, Slippery Rock, PA, USA
Greene, J. (2018). Why study self-regulation in education? In J. A. Greene (Ed.), Self-regulation in education (1st ed. 1–16). New York, NY: Routledge.
Greene, J., Costa, L. J., & Dellinger, K. (2011). Analysis of self-regulated learning processing using statistical models for count data. Metacognition and Learning. 6(3), 275 –301. [DOI/10.1007/s11409-011-9078-4]
Greene, J., Plumley, R. D., Urban, C. J., Bernacki, M. L., Gates, K. M., Hogan, K. A., & et al. (2019). Modeling temporal self-regulatory processing in a higher education biology course. Learning and Instruction, 72, 101201. [DOI.org/10.1016/j.learninstruc.2019.04.002]
Gross, J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26. [DOI.org/10.1080/1047840X.2014.940781]
Jamil, M., Jamil, S., & Batool, A. (2019). Identification of Dyslexic Students and Its Impact on Their Academic Achievement: A Case Study of Public School in Multan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)39(2), 582-592. http://pjss.bzu.edu.pk/website/journal/article/5ed11e4840105/page
Jokar, B. (2003). Investigating the relationship between goal orientation and self-regulation in students of different fields of study at Shiraz University. Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 22(4), 56-71. (Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49126
Klassen, R. M. (2010). Confidence to manage learning: The self-efficacy for self-regulated learning of early adolescents with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 33(1), 19-30. [DOI.org/10.1177%2F07319487100330010]
Leeson, P., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. L. (2008). Cognitive ability, personality, and academic performance in adolescence. Personality and Individual Differences, 45(7), 630-635. [DOI/10.1016/j.paid.2008.07.006]
Lizarraga, M. L. S., Baquedano, T. S., & Oliver, M. S. (2010). Stimulation of thinking skills in high school students. Educational Studies, 36(3), 329-340. [DOI.org/10.1080/03055690903425003]
Mariño, M. C., Ageitos, A. G., Alvarez, J. A., del Rio Garma, M., Cendón, C. G., Castaño, A. G., & Nieto, J. P. (2018). Prevalence of neurodevelopmental, behavioural and learning disorders in paediatric primary care. Anales de Pediatría (English Edition), 89(3), 153-161. [DOI.org/10.1016/j.anpedi.2017.10.007]
McBreen, M., & Savage, R. (2020). The Impact of a Cognitive and Motivational Reading Intervention on the Reading Achievement and Motivation of Students At-Risk for Reading Difficulties. Learning Disability Quarterly. [DOI.org/10.1177%2F0731948720958128]
McClelland, D. C. (1972). What is the effect of achievement training in the schools? Teachers College Records, 74(2), 129-45. https://eric.ed.gov/?id=EJ067531
Sargolzae, M., Jenaabadi, H., & Arab, A. (2018). Effectiveness of problem-solving metacognitive training and excitement regulation on emotional processing, impulsivity and sensuality of students with specific learning disorder (malfunctioning in mathematics). Journal of Learning Disabilities, 7(4), 42-67. (Persian). 10.22098/JLD.2018.681
Schuler, J., Sheldon, K.M., & Frohlich, S.M. (2010). Implicit need for achievement moderates the relationship between competence need satisfaction and subsequent motivation. Journal of Research in Personality, 44(1), 1-12. [DOI/10.1016/j.jrp.2009.09.002]
Seadatee Shamir, A., Sanee, I., & Hamzanlouyi, R. (2017). Relationship between Intelligence Beliefs and Achievement Motivation with Self-regulated Learning in Students with Veteran Parents Injured More than 40%. Iran Journal of War Public Health, 9(4), 205-210. (Persian). [DOI.org/10.29252/acadpub.ijwph.9.4.205]
Sepanta, M., Abedi, A., Yarmohammadian, A., Ghomrani, A., & Faramarzi, S. (2019). The Effect of Fredrickson's Positive Emotion Training Program on Emotion Regulation of Students with Dyslexia. Quarterly journal of child mental health, 5(4), 94-109. (Persian). http://childmentalhealth.ir/article-1-607-en.html
Sheldon, K. M., & Cooper, M. L. (2008). Goal striving within agentic and communal roles: Separate but functionally similar pathways to enhanced well-being. Journal of Personality, 76(3), 415–447. [DOI/10.1111/j.1467-6494.2008.00491.x]
Souri, A. (2020). Comparison of emotional self-efficacy, self-regulation learning strategies and motivational beliefs in privileged and non-privileged students. Journal of school psychology, 9(3), 325-342. 10.22098/JSP.2020.1067
Steffens, K. (2006). Self-regulated learning in technology-enhanced learning environments: Lessons of a European peer review. European Journal of Education, 41(3 –4(, 353 –379. [DOI.org/10.1111/j.14653435.2006.00271.x]
Tabassam, W., & Grainger, J. (2002). Self-concept, attributional style and self-efficacy beliefs of students with learning disabilities with and without attention deficit hyperactivity disorder. Learning Disability Quarterly, 25(2), 141-151. [DOI.org/10.2307%2F1511280]
Tovli, E. (2014). The Joy of Reading--An Intervention Program to Increase Reading Motivation for Pupils with Learning Disabilities. Journal of Education and Training Studies, 2(4), 69-84. [DOI.org/10.11114/jets.v2i4.496]
Winne, P. H. (2019). Paradigmatic dimensions of instrumentation and analytic methods in research on self-regulated Learning. Journal of Computers in Human Behavior, 96, 285 –289. [DOI.org/10.1016/j.chb.2019.03.026]
Wong, B. (2000). Writing strategies instruction for expository essays for adolescents with and without learning disabilities. Journal of Topics in Language Disorders, 20(4), 29-44. [DOI.org/10.1097/00011363-200020040-00005]
Yang, T. C., Chen, M. C., & Chen, S. Y. (2018). The influences of self-regulated learning support and prior knowledge on improving learning performance. Computers & Education, 126, 37–52. [DOI/10.1016/j.compedu.2018.06.025]