بررسی میزان شیوع مشکلات ویژه ی یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار روانشناسی، دانشگاه تبریز

jld-3-1-92-7-2

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان شیوع مشکلات ویژ هی یادگیری در دانش آموزان پایه ی دوم تا
پنجم ابتدایی استان آذربایجان شرقی انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع زمینه یابی است.
جامعه ی آماری، شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه ی دوم تا پنجم ابتدایی استان آذربایجان شرقی بود.
بدین منظور 10000 نفر دانش آموز( 5000 پسر و 5000 دختر) پایه ی دوم تا پنجم ابتدایی با روش
نمونه گیری خوشه ای از شهرهای تبریز، اهر، مرند، مراغه و میانه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با
به کارگیری فهرست وارسی تشخیصی مشکلات ویژ هی یادگیری و آزمون هوشی وکسلر جمع آوری و از
طریق روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو مورد بررسی قرار گرفت. میزان شیوع مشکلات یادگیری
3/ 3 درصد، پایه ی چهارم 73 / 4 درصد، پایه ی سوم 67 / 3/83 درصد برآورد گردید. در پایه ی دوم 53
3 درصد است. میزان شیوع در پایه ی دوم در مقایسه با دیگر پایه ها تحصیلی بیشتر / درصد و پایه ی پنجم 42
است. بنابراین توسعه و گسترش مراکز مشکلات یادگیری برای تحت پوشش قرار دادن این دانش آموزان،
یک ضرورت انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of specific learning difficulties prevalence in the East Azerbaijan province primary school students

نویسندگان [English]

  • A Bahari Gharagoz 1
  • T Hashemi 2
1 Corresponding Author: M.A. in psychology, Tabriz University
2 Assosiate professor of Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

This study has aimed to investigate the prevalence of learning disabilities
among first and second grade students at elementary school in East
Azerbaijan Province (Iran). The research method was descriptive. 1000
students (5000 boys and 5000 girls) were selected by cluster sampling in
Tabriz, Ahar, Marand, Maragheh and Miane. Subjects were measured with
Diagnostic checklist of specific learning difficulties, Wechsler Intelligence
Scale for Children-Data analysis was carried out using descriptive statistical
method and chi-squar test. Results indicated that 3.83 percent of students
suffered from leaning disorder. According to the results, 4/53% of second
grade, 3/67% third grade 3.73% fourth grade and 3.42% fifth grade students
had learning disorder. It is an undeniable necessity for the development
centers to recover the students' specific learning difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific learning difficulties
  • prevalence
  • elementary students
ارزانی، زینب ( 1376 ). بررسی میزان شیوع نارسا خوانی در شهر ارومیه . همایش ناتوانی ها ی یادگیری در
استان آذربایجان غربی.
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت ( 1385 ) . بررسی شیوع اختلال حساب نارسایی در
-930 ، دان شآموزان دبستانی شهر اردبی ل. فص لنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنای ی، 6
.917
بهراد، بهنام ( 1384 ). فرا تحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران.
.415 -436 ، فص لنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 4
رو جلیلی، فرخ ( 1380 ). میزان ناتوانی های یادگیری دانش آموزان م قطع ابتدایی و آگاهی شناخت معلمین
از ناتوانی های یادگیری. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.
دانه کار، ماهرخ ( 1372 ). بررسی میزان شیوع نارساخوانی در پای ههای اول، دوم و سو . م پای ان نامه
کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف نراقی ، م ریم و نادری، ع زت اله ( 1390 ). نارسا یی ها ی ویژه در یادگیری . تهران : انتشارات
ارسباران.
شریفی، علی اکبر و داوری ، رقیه ( 1387 ). شیوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پایه ی سوم و
.413-418 ، چهارم ابتدایی شهرکرد، فص لنام هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 4
شریفی، علی اکبر و داوری، رقیه ( 1391 ). شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پای ه ی اول و
63-76،(2) دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
شهیم، سیما ( 1377 ). مقیاس تجدیدنظر شده ی هوشی وکسلر برای کودکان. شیراز : انتشارات دانشگاه
شیراز.
صداقتی، لیلا؛ فروغی، رقیه؛ شفیعی، بیژن و مراثی، محمدرضا ( 1388 ). بررسی میزان شیوع
نارساخوانی در دانش آموزان طبیعی پایه ی اول تا پنجم دبستان ها ی اصفهان . دو فص لنام هی
.94 -104 ، شنوایی، 1
فتحی آشتیانی ، علی و زندیه ، آنیتا ( 1380 ). مقایسه ی هوش کلامی و غی رکلامی دانش آموزان
.345 - نارساخوان – نادرست نویس با دانش آموزان عادی. مجل هی روا نشناسی، 4،360
فلاح چای، حمیدرضا.( 1374 ). بررسی اختلال خواندن در بین دان شآموزان ابتد ای . ی پایان نامه ی
کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
کرک، س اموئل و چالفنت، جیمز( 1988 ). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی . ترجمه ی س یمین،
رونقی، زینب، خانجانی و مهین، وثوقی( 1377 ). تهران: انتشارات آموزش و پرورش استثنایی.
کریمی، یوسف( 1389 ). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات ساوالان.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران ( 1384 ). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگ یری در دانش آموزان
.231 -252 ، دوره ی ابتدایی استان اردبیل. فص لنامه پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 3
میاه نهری ، فریده ( 1389 ). بررسی میزان شیوع مشکلات یادگیری در دانش آموزان پایه های دو م تا
.2 -10 ، پنجم دوره ابتدایی استان گیلان. تعلیم تربیت استثنایی، 102
Adelman, H. S. (1979). Diagnostic classification of LD: A practical necessity and a
procedural problem. Learning Disability Quarterly, 2, 55-62.
Dirks, E., Spyer, G., van Lieshout, ECD. & de Sonneville L.(2008). Prevalence of
Combined Reading and Arithmetic Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 5,
460-473
Chan, D., Ho, C.S.H.,Tsang, S. Lee, S.H & Chang, K. H.(2007). Prevalence, gender
ratio and gender differences in reading related cognitive abilities among Chinese
children with dyslexia in Hong Kong. Educational Studies, 33,249-256.
Francis, D., Fletcher, J., Stuebing, K., Lyon, R., Shaywitz, B. & Shaywitz, S. (2005).
Psychometric approaches to the identification of LD. Journal of Learning Disabilities,
38, 98-108.
Gresham, F. (2001). Responsiveness to intervention: An alternative approach to the
identification of learning disabilities. Paper presented at the Learning Disabilities
Summit, Washington, D.C.
Hallahan, D. & Kauffman, J. (2003). Exceptional learners: Introduction to special
education with casebook (9th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Lawson, J.S. & Inglis, J.(1985). Learning disabilities and intelligence test results: a model
based on a principal components analysis of the WISC-R. British Journal of
Psychology, 6, 35-48.
Lyon, G. R. (1995).Research initiatives and discoveries in learning disabilities.
Journal of Child Neurolog, 10, 120-126
MacMillan, D. L. & Siperstein, G. N. (2002). "Learning Disabilities as Operationally
Defined by Schools. "In R. Bradley, L. Danielson & D. Hallahan (eds).
Identification of Learning Disabilities: Research to Practice. Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Maugham, B. & Garroll, J. (2006). Literacy and mental disorders. Curr opin
psychiatr, 19(4), 350-354.
Mogsale V, Patil VD, Patil NM, Mogsale V. (2012). Prevalence of specific learning
disabilities among primary school children in a South Indian city. Indian Pediatr,
7, 9, 342-347.
Sadock, B.I. & Sadock, V. A.(2007).Synopsis of psychiatry. Lippincott Williams &
Wilkins.
Sparks, R. L. & Lovett, B. J. (2009). Objective criteria for classification of
postsecondary students as learning disabled:effects on prevalence rates and group
characteristics. Journal of Learning Disabilities, 3, 203-9.
Silver, AA., Hagin. RA..(2002). Disorders of learning in childhood. 2nd ed. New
York: John Wiley and Sons.
Swanson, HL, Harris RK, Graham S.(2003). Handbook of learning disabilities 1st ed .
New York: Guilford Press.
Vaughn, S., & Fuchs, L. S.(2003). Redefining learning disabilities as inadequate response
to instruction: The promise and potential pitfalls. Learning Disabilities: Research and
Practice,18, 137-146.