تأثیر آموزش قدردانی با رویکرد اسلامی بر خودبخشایشگری و صبر مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش قدردانی با رویکرد اسلامی بر خودبخشایشگری و صبر مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص بود.
روش­ ها: روش پژوهش حاضر نیمه ­آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلالات یادگیری خاص سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 55 نفر بود. بدین منظور تعداد 40 مادر دارای کودک مبتلا به اختلالات یادگیری خاص بر حسب شرایط ورود به پژوهش به­ روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و به­ صورت تصادفی در دو گروه آزمایش کنترل (هر گروه 20نفر) جایگزین شدند. پس از انجام پیش ­آزمون به کمک پرسشنامه‌های خودبخشایشگری و صبر، گروه آزمایشی 10 جلسه (هرهفته دو جلسه) 75 دقیقه­ ای برنامة آموزش قدردانی با رویکرد اسلامی را دریافت کرد. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ­ای دریافت نکرد. داده‌های به­ دست آمده با استفاده از روش­ تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که آموزش قدردانی با رویکرد اسلامی موجب تفاوت معنی­دار بین خودبخشایشگری، صبر و مولفه­ های آن­ها در مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص شده است (0/05>P).
نتیجه ­گیری: آموزش قدردانی با رویکرد اسلامی بر خودبخشایشگری و صبر مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص تاثیر مثبت دارد. بنابراین می توان گفت که از این برنامه می ­توان برای کمک به مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Gratitude training with Islamic approach on Self Forgiveness and Patience of Mothers of Children with Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Zakerniya 1
  • Ali mohammad Naemi 2
1 M .A of Psychology, Department of Educational sciences, Islamic Azad University of Sabzevar, Sabzevar, Iran
2 Assistant Professor, Department of educational sciences of Islamic Azad University of Sabzevar, Sabzevar,Iran
چکیده [English]

Objective The purpose of this study was to determine the effect of Gratitude training with Islamic approach on Self- Forgiveness and Patience of mothers with Special learning disorders.
Methods This study was semi-experimentally and the pretest-posttest with a control group was used. The statistical population of the study consisted of all mothers of children with Special learning disorders who lived in Sabzevar in between 2019 and 2020. They were selected according to eligibility criteria and assigned to experimental (n = 20) and control (n = 20) groups using random sampling. First, the pre-test using the Questionnaires of Whol, Dashia, and Wakini (2008) and Khormaee, Farmani & Soltani (2014). Then the experimental group received Gratitude training with Islamic approach for 10 sessions of 75 minutes, while the control group received no intervention. At the end of the program, the two groups were given a post-test. The collected data was analyzed using SPSS23 and descriptive statistics methods (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance) were applied.
Results The results showed that Gratitude training with Islamic approach with Islamic approach caused a significant difference between self-forgiveness, patience and their components in mothers of children with special learning disorders (p <0.05).
 Conclusion Therefore, Gratitude training with Islamic approach is an effective intervention program to help mothers of children with Special learning disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gratitude training with Islamic approach
  • Self- Forgiveness
  • Patience
  • Learning Disabilities
  • Mothers
خرمایی، ف.، فرمانی، ا.، و سلطانی، ا. (1393). ساخت و بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس صبر. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 5(17)، 83-99. [DOI: 10.22054/jem.2015.324]
عنابستانی، ص.،  و ناعمی، ع. (1398). آموزش مثبت نگری بر شفقت به خود و امید بهزندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 9(33)، 45-68. [DOI: 10.22054/JPE.2019.39002.1920]
قمرانی، ا. (1389). اثربخشی آموزش قدردانی بر امید، تاب آوری، خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و ایثارگر. پایان نامة دکتری، دانشگاه اصفهان.[DOI: 10.1111/j.1365-2214.2012.01369.x]
منیرپور، نو.، عطاری، ب.، و  ضرغام حاجبی، م. (1398) . تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی، شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی توانمندی خود.  فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی،  10(39)، 123-156. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=688232
نادی، م.، و لبکی، ب. (1394). الگوی ساختاری تأثیر شدت تخطی‌ها، همدلی، احساس گناه و شرمساری،  فتارهای دلجویی و بخشایشگری ادراک شده با خودبخشایشگری در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه روان‌شناسی مثبت، 1(2)، 81-98. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=578999
ناعمی، ع. (1397). تأثیر آموزش مثبت­اندیشی بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان با ناتوانی یادگیری. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 8(29)، 111-145. [DOI: 10.22054/jpe.2018.25734.1643]
نریمانی، م.،  فلاحی، و.، اسماعیلی فارسیانی، ن.، و رستم اوغلی، ز. ( 1398). مقایسه استحکام روانی و تحمل ابهام در مادران فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص و عادی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 9(2)، 150-173.  https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=748822
هوشمندی، ف.، و ناعمی، ع. (1397). تأثیرآموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی بر سر زندگی و تحمل ناکامی مادران کودکان دارای ناتوانی­های رشدی و ذهنی. فصلنامه پژوهش­‌های نوین روان‌شناختی، 13(52)، 305-326. [DOI: 10.22054/jem.2015.324]
References
Al-Seheel, A. Y., & Noor, N. M. (2016).  Effects of an Islamic based gratitude strategy on Muslim students’ level of happiness. Mental Health, Religion & Culture, 19(7), 686–703. [DOI:10.1080/13674676.2016.1229287]
Anabestani, S., & Naemi, A.M. (2019). Teaching positive attitude towards self-compassion and hope for the well-being of mothers and children with autism spectrum disorder. Journal of Psychology of Exceptional Individuals, 9 (33), 45-68. [DOI:10.22054/JPE.2019.39002.1920]
Argyle, M. (2013). The psychology of happiness. Routledge. [DOI:10.4324/9781315812212]
Arıcıoğlu, A. (2016). Mediating the Effect of Gratitude in the Relationship between Forgiveness and Life Satisfaction among University Students. International Journal of Higher Education, 5(2), 275-282. [DOI:10.5430/ijhe.v5n2p275]
Baumeister, R. F. (2018). Happiness and meaningfulness as two different and not
entirely compatible versions of the good life. In The Social Psychology of Living Well (pp. 37-49). Routledge. [DOI: 10.4324/9781351189712]
Castro-Schilo, L., Fredrickson, B. L. and Mungas, D. (2018). Association of positiveaffect with cognitive health and decline for elder mexican americans. Journal of Happiness Studies, 1-16. [DOI: 10.1007/s10902-018-0053-5]
Davis, D. E., Choe, E., Meyers, J., Wade, N., Varjas, K., Gifford, A. and Worthington Jr, E. L. 2016).Thankful for the little things: a meta-analysis ofgratitude interventions. Journal of Counseling Psychology, 63(1): 20-31. [DOI: 10.1037/cou0000107]
Dwiwardani, C.,Hill, P. C., Bollinger, R. A., Marks, L. E., Steele, J. R., Doolin, H. N. & Davis, D. E. (2014). Virtues Develop From a Secure Base: Attachment and Resilience as Predictors of Humility, Gratitude, and Forgiveness. Journal of Psychology and Theology, 42(1), 87. [DOI:10.1177/0265407519841716]
Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389. [DOI: 10.1037/0022-3514.84.2.377]
Emmons, R. A., Barrett, J. L., & Schnitker, S. A. (2008). Personality and the capacity for religious and spiritual experience. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 634–653). New York, NY: Guilford. www.guilford.com
Enright, R. (2011). Psychological Science of Forgiveness: Implications for Psychotherapy and Education. Pontificia Universita della Santa Croce. Rome publication. https://www.semanticscholar.org 
Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2015). Forgiveness therapy: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. American Psychological Association, Washington, DC. https://www.apa.org/pubs/books/4317358
Froh, J. J., Bono, G., Fan, J., Emmons, R. A., Henderson, K., Harris, C., Leggio, H. (2014). Nice thinking! An educational intervention that teaches children to think gratefully. School Psychology Review, 43(2), 132-152. [DOI: 10.1080/02796015.2014.12087440]
García-Vázquez, F.I., Valdés-Cuervo, A.A., & Parra-Pérez, L.G. (2020). The Effects of Forgiveness, Gratitude, and Self-Control on Reactive and Proactive Aggression in Bullying. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 1-14.  [DOI: 10.3390/ijerph17165760]
Ginieri-Coccossis, M., Rotsika, V., Skevington, S., Papaevangelou, S., Malliori, M., Tomaras, V., & Kokkevi, A. (2013). Quality of life in newly diagnosed children with specific learning disabilities (SpLD) and differences from typically developing children: a study of child and parent reports. Child: Care, Health and Development, 39, 581–59 [DOI: 10.1111/j.1365-2214.2012.01369.x]
Gleichgerrcht, E. (2013). Selective impairment of cognitive empathy for moral judgment in adults with high functioning autism. Social cognitive and affective neuroscience; 8(7), 780-788.  [DOI: 10.1093/scan/nss067]
Gökçen, G., Coşkun, A., Traş, Z. (2020). Examining the relationship between patience, emotion regulation difficulty, and cognitive flexibility. European Journal of Education Studies, 7(7), 131-152. https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/3149/0
Gözütok, Ş. (2017). Özdenetimde din eğitiminin etkisi. . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21(2), 1035-1060. [DOI: 10.18505/cuid.338632]
Harper, A., Dyches, T.T., Harper, J., Roper, S.O. & South, M. (2013). Respite care, marital quality, and stress in parents of children with autism spectrum disorders, Springer Science & Business Media, New York. [DOI: 10.1007/s10803-013-1812-0]
Hooshmandi, F., & Naemi, A. M. (2018). The effect of self-forgiveness education with a religious approach on life and enduring the failure of mothers of children with developmental and mental disabilities. Journal of New Psychological Research, 13 (52), 305-326. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_8636.html
Karakaş, A. (2018). The Effect of Patience Attitude on Trait Anger Expression Styles and Anger Control. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-111. [DOI:10.32711/tiad.431250]
Karande, S.; Venkataraman, R. (2012). Self-perceived health-related quality of life of Indian children with specific learning disability. J. Postgrad. Med. 58, 246–254. [DOI:10.4103/0022-3859.105442]
Kayama, M., & Haight, W. (2013). Disability and stigma: How Japanese educators help parents accept their children’s differences. Social Work, 59, 24–33. [DOI:10.1093/sw/swt027]
Kerr, S. L., O'Donovan, A., & Pepping, C. A. (2015). Can gratitude and kindness interventions enhancewell-being in a clinical sample? Journal of Happiness Studies, 16(1), 17-36. [DOI: 10.1007/s10902-013-9492-1]
Khormai, F.,Farmani, A., & Soltani, I. (2014). Construction and evaluation of psychometric properties of the Patience Scale. Journal of Educational Measurement, 5 (17), 83-99. [DOI: 10.22054/jem.2015.324]
Killen, A., & Macaskill, A. (2015). Using a gratitude intervention to enhance wellbeing in older adults. Journal of Happiness Studies, 16 (4), 947-964. [DOI:10.1007/s10902-014-9542-3]
Kıral, B. (2019). Akademik Hayatta Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 250-283. [DOI:.10.18009/jcer.570871]
Koç, H., & Arslan, C. (2019). The Relationship between Perceived Social Support, SelfEsteem and Patience in University Students’. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(54), 821-840. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/48897/623287
Krause, N., Bruce, D., Hayward, R. D., & Woolever, C. (2014). Gratitude to God, self-rated health Depressive Symptoms‚ Journal for the Scientific Study of Religion‚ 53(2) ‚ 341-355. [DOI: 10.1111/jssr.12110]
Lench, H. C., Levine, L. J., & Whalen, C. K. (2013). Exasperating or exceptional? Parents’ interpretations of their child’s ADHD behavior. Journal of Attention Disorders, 17, 141–151. [DOI:10.1177/1087054711427401]
Lyubomirsky, S., Dickerhoof, R., Boehm, J., & Sheldon, M. (2011). Becoming appier takes both awill and a proper way: An experimental longitudinal intervention to boost wellbeing. Emotion, 11(2), 391-402.  [DOI:10.1037/a0022575]
McConnell, D., & Savage, A. (2015). Stress and Resilience among Families Caring for Children with Intellectual Disability: Expanding the Research Agenda. Current Developmental Disorders Reports, 2(2), 100–109. [DOI:10.1007/s40474-015-0040-z]
McCullough, M.E.; Emmons, R.A. (2002). Tsang, J.A. The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112–127. [DOI:10.1037/0022-3514.82.1.112]
Monirpour, N., Attari, B., & Zargham Hajebi, M. (2019). Explain forgiveness in the elderly through their appreciation, happiness, and acceptance through the mediating role of their empowerment. Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 10 (39), 123-156. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=688232
Nadi, M. A., & Labaki, B. (2015). Structural model of the effect of severity of transgressions, empathy, guilt and shame, condescending inclinations and perceived forgiveness with self-forgiveness among students of Isfahan University. Journal of Positive Psychology, 1 (2), 81-98.  https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=578999
Naemi, A.M. (2018). The effect of positive thinking training on emotional malaise and self-forgiveness of mothers of children with learning disabilities. Journal of Psychology of Exceptional Individuals, 8 (29), 111-145. DOI: 10.22054/jpe.2018.25734.1643
Narimani, M., Fallahi, V., Ismaili Farsiani, N., & Rostam Oghli, Z. (2019). Comparison of mental strength and tolerance of ambiguity in mothers of children with special and normal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 9 (2), 150-173. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=748822
Okçu, D., & Platin, U. (2018). Evaluation of perception of secondary school students about value of patience. Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, 2(1), 102-113. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496170
Petrocchi, N., & Couyoumdjian, A. (2016). The impact of gratitude on depression and anxiety: the mediating role of criticizing, attacking, and reassuring the self. Self and Identity; 15(2), 191-205. [DOI:10.1080/15298868.2015.1095794]
Pronk, T.; Buyukcan-Tetik, A.; Liás, M.; Finkenauer, C. (2019). Marriage as a training ground: Examining change in self-control and forgiveness over the first 4 years of marriage. Journal of Social and Personal Relationships, 36, 109–130. [DOI: 10.1177/0265407517721065]
Schnitker, S. A., Houltberg, B., Dyrness, W., & Redmond, N. (2017). The virtue of patience, spirituality, and suffering: Integrating lessons from positive psychology, psychology of religion, and Christian theology. Psychology of Religion and Spirituality, 9(3), 264. [DOI:10.1037/rel0000099]
Seligman, M. E. P. (2013). Flourish: A Visionary new Understanding of Happiness and Wellbeing, New York: Free Press. https://www.amazon.com/Flourish-Visionary-Understanding-Happiness-Well-being/dp/1439190763
Shah HR, Sagar JK, Somaiya MP, Nagpal JK. (2019). Clinical practice guidelines on assessment and management of specific learning disorders. Indian J Psychiatry, 61:211‑25. [DOI: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_564_18]
Tian‚ L.‚ Pi, L.‚ Huebner‚ E. S. & Du‚ M. (2016). Gratitude and adolescents’ subjective well-being in school: The multiple mediating roles of basic psychological needs satisfaction at school. Educational Psychology‚ 12‚ 125-136. [DOI:10.3389/fpsyg.2016.01409]
Traş, Z., Öztemel, K., & Koçak, M. (2020). Investigation of happiness levels of teacher candidentes according to the subject qualifications. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 1-1.
Watkins, P. C., McLaughlin, T. and Parker, J. P. (2019). Gratitude and subjective well-being: cultivating gratitude for a harvest of happiness. In Scientific Concepts behind Happiness, Kindness, and Empathy in Contemporary Society (pp. 20-42). IGI Global. [DOI: 10.4018/978-1-5225-5918-4.CH002]
 Witvliet‚ C. V.‚ Richie‚ F. J.‚ Root Luna‚ M.‚ & Van Tongeren‚ D. R. (2018). Gratitude predicts hope and happiness:  A two-study assessment of traits and States. The Journal of Positive Psychology‚ 12‚ 1-12. [DOI:10.1080/17439760.2018.1424924]
Wohl, M. J. A., DeShea, L., & Wahkinney, R. L. (2008). Looking within: Measuring state self-forgiveness and its relationship to psychological well-being. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du Comportement,   40(1), 1–0. [DOI:10.1037/0008-400x.40.1.1.1]
Wood, A. M., Emmons, R. A., Algoe, S. B., Froh, J. J., Lambert, N. M., & Watkins, P. (2016). A Dark Side of Gratitude? Distinguishing between Beneficial Gratitude and its Harmful Impostors for the Positive Clinical Psychology of Gratitude and Well-Being. In Wood, A. M. & Johnson, J. [Eds.], Wiley Handbook of Positive Clinical Psychology (pp. 137-151). Chichester, UK: Wiley. [DOI: 10.1002/9781118468197.ch10]
Worthington, E. L. (2005). Handbook of forgiveness. New York: Brunner-Routledge. [DOI:org/10.4324/9781351123341]
Yoshimura, M., & Berzins, K. (2017). Grateful experiences and expressions: the role of gratitude expressions in the link between gratitude experiences and wellbeing. Review of Communication; 17(2), 106-118. [DOI:10.1080/15358593.2017.1293836]