دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 6-117 
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی های ویژه یادگیری

صفحه 6-19

10.22098/jld.2022.6513.1698

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ سید امیر امین یزدی؛ زهره ارخودی قلعه نوئی