مقایسه هوش شخصی و هیجان‌پذیری منفی در بین دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور اردبیل، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2022.10015.1981

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مقایسه هوش شخصی و هیجان‌پذیری منفی در بین دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری ویژه به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان ابتدایی دوره دوم دارای اختلال یادگیری ویژه و عادی شهرستان‌های اردبیل در سال تحصیلی 1398 بود که از این جامعه، 30 دانش‌آموز با اختلال یادگیری ویژه به روش نمونه‌گیری هدفمند و 30 دانش‌آموز عادی با نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. دو گروه به صورت انفرادی و با حضور پژوهشگر به پرسش‌نامه‌های هوش شخصی مایر(فرم کوتاه) و هیجان‌پذیری منفی والر پاسخ دادند. داده‌ها نیز با استفاده آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد دانش‌آموزان دارای اختلال ناتوانی یادگیری در میانگین نمرات حساسیت عاطفی (345/9=F)، عصبی بودن – تنش (392/5=F)، نگرانی (371/2=F)، پرخاشگرانه (578/14=F) و متغیر شکل دادن (493/5=F) و راهنمای انتخاب (305/8=F) با گروه عادی تفاوت معناداری دارند(001/0>p)؛ با توجه به این نتایج از لحاظ کاربردی برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت ارتقای هوش شخصی و تنظیم و مدیریت هیجانات این دانش آموزان توسط مشاوران و روانشناسان مدارس توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of personal intelligence and negative emotionality among students with and without special learning Disorder

نویسندگان [English]

  • Rana Pourzargar 1
  • Mehrdad Hasanzadeh 2
  • Hasan Taheri 3
1 MSc Clinical Psychology of Children and Adolescents, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MSc General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Payame Noor University of Ardabil, Ardabil, Iran
3 BSc Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare personal intelligence and negative emotionality among students with and without special learning Disorder. The research method was causal-comparative description. statistical population included the second year elementary students with special and normal learning Disorder in Ardabil cities in the academic year 2019. Of this population, 30 students had special learning differences by purposive sampling and 30 normal students by sampling. Clusters were selected and participated in this study as a comparison group The two groups individually and with the presence of the researcher answered the questionnaires of Meyer's personal intelligence (short form) and Waller's negative excitement. Data were also analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that students with learning Disorder had average scores of emotional sensitivity (F = 9.345), nervousness - stress (F = 5.392), anxiety (F = 2.371), and aggression (F = 14.578). And shaping variables (F = 5.493) and selection guide (F = 8.305) are significantly different from the normal group(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal intelligence
  • negative emotionality
  • special learning disorder
بشرپور، س.، احمدی، ش و حیدری، ف. (1400). الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی ولع مصرف مواد بر اساس سوءرفتار دوره کودکی، هیجان‌پذیری منفی و تکانشوری با نقش میانجی تنظیم رفتاری هیجان. طب انتظامی، 10(3)، 196-185. http://teb.jrl.police.ir/article_96384.html
نریمانی، آ.، کاظمی، ر و نریمانی، م. (1400). رابطه تنظیم شناختی هیجان، هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 16(61)، 74- 64. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_11402.html
نریمانی، م و غفاری، م. (1395). بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان. پژوهش  پرستاری، 11(1)، 33-25. http://ijnr.ir/browse.php?a_id=1666&sid=1&slc_lang=fa
References
Arroyo, I., Muldner, K., Burleson, W., & Woolf, B. (2014). Adaptive interventions to address students’ negative activating and deactivating emotions during learning activities. Design Recommendations for Adaptive ITS (pp. 79–92). Adelphi, MD: U.S. Army Research Laboratory. https://www.jstor.org/stable/45018725
 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (Vol. 5). Washington, DC: American psychiatric association. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
Ayar, G., Yalçın, S. S., Tanıdır Artan, Ö., Güneş, H. T., & Çöp, E. (2021). Strengths and difficulties in children with specific learning disabilities. Child: Care, Health and Development.  [DOI:10.1111/cch.12903].
 Basharpour, S., Ahmadi, S., & Heydari, F (2021). Pattern of Structural Relationships Predicting substance craving based on childhood abuse, negative and impulsive emotionality with mediating the behavioral regulation of emotion. Disciplinary Medicine, 10 (3), 196-185. http://teb.jrl.police.ir/article_96384.html
Bohns, V. K., & Flynn, F. J. (2013). Guilt by design: Structuring organizations to elicit guilt as an affective reaction to failure. Organization Science, 24(4), 1157-117. [DOI.org/10.1287/ORSC.1120.0787]
Brueggemann Taylor, A. E. (2014). Diagnostic assessment of learning disabilities in childhood: Bridging the gap between research and practice.‏ [DOI:10.1007/978-1-4939-0335-1]
DeYoung, C. G. (2015). Cybernetic big five theory. Journal of Research in Personality, 56, 33–5. [DOI:10.1016/j.jrp.2014.07.004]
Diana, M. (2015). Art Activity and Personal Intelligence: It's Influence to Children Adaptation Skill (Experiments at Hidayatullah Islamic School). Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 133-139. http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2015/12/APJMR-2015-3.4.4.21.pdf
Fraser, K., Ma, I., Teteris, E., Baxter, H., Wright, B., & McLaughlin, K. (2012). Emotion, cognitive load and learning outcomes during simulation training. Medical education, 46(11), 1055-1062.‌ [DOI:10.1111/j.1365-2923.2012.04355.x]
Ge, X. (2021). Emotion matters for academic success. Educational Technology Research and Development69(1), 67-70.‌ [DOI:10.1007/s11423-020-09925-8]
Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & Fletcher, J. M. (2020). Understanding, educating, and supporting children with specific learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 37.‌ [DOI:10.1037/amp0000452]
Hill, J., Healey, R. L., West, H., & Déry, C. (2021). Pedagogic partnership in higher education: encountering emotion in learning and enhancing student wellbeing. Journal of Geography in Higher Education, 45(2), 167-185.‌ [DOI:10.1080/03098265.2019.1661366]
Kann, S. J., O’Rawe, J. F., Huang, A. S., Klein, D. N., & Leung, H. C. (2017). Preschool negative emotionality predicts activity and connectivity of the fusiform face area and amygdala in later childhood. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 12(9), 1511-1519.‌ [DOI:10.1093/scan/nsx079]
Kauffman, J. M., & Landrum, T. J. (2018). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth (11th ed). New York, NY: Pearson. https://www.amazon.com/Characteristics-Emotional-Behavioral-Disorders-Children/dp/0134449908
Kouvava, S., Antonopoulou, K., Kokkinos, C. M., Ralli, A. M., & Maridaki-Kassotaki, K. (2021). Friendship quality, emotion understanding, and emotion regulation of children with and without attention deficit/hyperactivity disorder or specific learning disorder. Emotional and Behavioural Difficulties, 1-17.‌ [DOI:10.1080/13632752.2021.2001923]
Lambert, M. C., Cullinan, D., Epstein, M. H., & Martin, J. (2021). Differences between students with emotional disturbance, learning disabilities, and without disabilities on the five dimensions of emotional disturbance. Journal of Applied School Psychology, 38(1), 58-73. [DOI:10.1080/15377903.2021.1895399]
Lilienfeld, S. O., & Hess, T. H. (2001). Psychopathic personality traits and somatization: Sex differences and the mediating role of negative emotionality. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(1), 11-24.‏ [DOI:10.1023/A:1011035306061]
Narimani, M. (2016). The relationship between senses of coherence, self-compassion and personal intelligence with postpartum depression in women. Iranian Journal of Nursing Research, 11(1), 25-33. http://ijnr.ir/browse.php?a_id=1666&sid=1&slc_lang=fa
Narimanj, A., Kazemi, R., & Narimani, M. (2021). Relationship between Cognitive Emotion Regulation, Personal Intelligence and Academic Burnout. Journal of Modern Psychological Researches, 16(61), 65-74. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_11402.html
Mayer, J. D., Lortie, B., Panter, A. T., & Caruso, D. R. (2018). Employees high in personal intelligence differ from their colleagues in workplace perceptions and behavior. Journal of personality assessment, 100(5), 539-550.‏ [DOI:10.1080/00223891.2018.1455690]
McDowell, M. (2018). Specific learning disability. Journal of Paediatrics and
Child Health
, 54(10), 1077–1083. [DOI:10.1111/jpc.14168]
Moll, K., Kunze, S., Neuhoff, N., Bruder, J., & Schulte-Körne, G. (2014). Specific learning disorder: prevalence and gender differences. PLoS one, 9(7), 10353 [DOI:10.1371/journal.pone.0103537]
Operto, F. F., Pastorino, G. M. G., Stellato, M., Morcaldi, L., Vetri, L., Carotenuto, M., & Coppola, G. (2020). Facial Emotion Recognition in Children and Adolescents with Specific Learning Disorder. Brain Sciences, 10(8), 473. [DOI:10.3390/brainsci10080473]
Peng, P., & Fuchs, D. (2016). A meta-analysis of working memory deficits in children with learning difficulties: Is there a difference between verbal domain and numerical domain? Journal of Learning Disabilities, 49(1), 3–20. [DOI.org/10.1177/0022219414521667]
Piaw, C. Y., Ishak, A., Yaacob, N. A., Said, H., Pee, L. E., & Kadir, Z. A. (2014). Can Multiple Intelligence Abilities Predict Work Motivation, Communication, Creativity, and Management Skills of School Leaders? ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 116, 4870-4874. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.1040]
Plass, J. L., & Kalyuga, S. (2019). Four ways of considering emotion in cognitive load theory. Educational Psychology Review, 31(2), 339-359.‌ [DOI:10.1007/s10648-019-09473-5]
Rampullo, A., Licciardello, O., & Castiglione, C. (2015). Intrapersonal factors effects on professional orientation and environmental representations. Procedia-Social and Behavioral Sciences205, 422-428.‏ [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.09.029]
Sholikhati, R., & Saputro, D. R. S. (2017, December). Students’ thinking level based on intrapersonal intelligence. Journal of Physics: Conference Series, 943(1), 012007.‏ [DOI:10.1088/1742-6596/943/1/012007]
Vongkrahchang, S., & Chinwonno, A. (2016). Effects of Personal Intelligence Reading Instruction on personal intelligence profiles of Thai university students. Kasetsart Journal of Social Sciences, 37(1), 7-14.‏ [DOI:10.1016/j.kjss.2016.01.007]
Waller, N. G., Tellegen, A., McDonald, R. P., & Lykken, D. T. (1996). Exploring nonlinear models in personality assessment: Development and preliminary validation of a negative emotionality scale. Journal of Personality, 64(3), 545-576.‏ [DOI:10.1111/j.1467-6494.1996.tb00521]