دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، مرداد 1401، صفحه 7-75