مقایسه اضطراب اجتماعی با رفتار قلدری - قربانی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیارگروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2022.7793.1837

چکیده

اهداف: هدف این پژوهش مقایسه اضطراب اجتماعی و رفتارقلدری- ‌قربانی در دانش‌آموزان با وبدون ناتوانی یادگیری خاص بود.‌
مواد و روش‌ها: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی-‌ مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز آموزشی شهرستان گرمی در سال تحصیلی 99-1398 و دانش‌آموزان عادی(فاقد اختلال یادگیری) همان شهر بودند که از بین آنها تعداد 60 نفر(30 نفر مبتلا به ناتوانی یادگیری و 30 نفر بدون ناتوانی یادگیری) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی و پرسشنامه قلدری– قربانی اولویوس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس‌چندمتغیره(مانوا) استفاده‌گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه در اضطراب اجتماعی و رفتار قلدری- قربانی تفاوت معناداری وجود دارد(P<0/001) ؛ بدین‌ترتیب که اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری بیش‌تر از دانش‌آموزان عادی است و همچنین رفتار قلدری-قربانی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری بیشتر از دانش‌آموزان عادی است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان دادکه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خطرپذیری بیشتری برای ابتلا به مشکلات رفتاری ( قلدری– قربانی) دارند. از این‌رو ارائه برنامه‌های آموزشی به والدین و مربیان به منظور پیشگیری از بروز اختلال‌های رفتاری و تشخیص و درمان به موقع آن ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of social anxiety with bullying – victim behavior in students with and without learning disability

نویسندگان [English]

  • Maryam Ezzatibabi 1
  • Seyfollah Aghajani 2
1 PhD student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

Objective: this study aimed at comparison of social anxiety with bullying–victim behavior in students with and without learning disability
Methods: Method the descriptive study was of causal– comparative type. The statistical population of the study included all students with learning disabilities who referred to the educational centers of Germi city in the 2019-2020 academic year and normal students (without learning disorder) of the same city, of them 60 people (30 people with learning disabilities and 30 people without learning disabilities) were selected by available sampling method.
Results: For gathering the data were used from social anxiety questionnaire and Olivious bullying–victim questionnaire، multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze data. the results of variance showed that there is a significant difference between the two groups in social anxiety and bullying – victim behavior (P<0/001); in the other words, the results showed that the level of social anxiety in the group of students with learning disabilities was higher than the group of students without learning disabilities and too the level of bullying-victim behavior in the group of students with learning disabilities was more than the group of students without learning disabilities
Conclusion: the results of studies showed that students with learning disabilities have a higher risk of developing behavioral problems (bullying–victimization). Therefore، production programs academic to parents and educators intention prevention of explosion behavior disorders and diagnosis and treatment timely it is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety
  • bullying– victim behavior
  • learning disability