دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 44، آبان 1401، صفحه 6-97 
شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی

صفحه 6-21

10.22098/jld.2022.10241.1994

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ سید امیر امن یزدی؛ حسین کارشکی؛ سید علی کیمیایی