نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پیش‌بینی پرخاشگری مدرسه‌ای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پیش‌بینی پرخاشگری مدرسه‌ای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مرکز ناتوانی‌های یادگیری اداره آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی 99-98 بود. تعداد 360 نفر از این جامعه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های انگیزه پیشرفت، طرد اجتماعی همسالان، همدلی عاطفی و پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی چون میانگین و انحراف معیار و از آزمون‌های‌ همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS25 تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد پرخاشگری مدرسه‌ای با نمره کل انگیزه پیشرفت تحصیلی و مؤلفه‌ انگیزه عاطفی و همدلی عاطفی ارتباط منفی و معنادار دارد و با نمره کل طرد همسالان و مؤلفه‌ توهین، نادیده گرفتن و تهمت ارتباط مثبت و معنادار دارد (001/0< p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش‌بین حدود 19 درصد واریانس خشم مربوط به مدرسه را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به نقش انگیزش پیشرفت، طرد همسالان همسال و همدلی عاطفی در پیش‌بینی پرخاشگری مدرسه‌ای به متخصصان این حوزه انجام اقداماتی چون شناسایی کودکان طرد شده و یا در معرض طرد شدن، طراحی برنامه‌های مهارت‌های ارتباطی و عاطفی و ایجاد محیط آموزشی مناسب جهت بالا بردن انگیزش و همدلی عاطفی این دانش‌آموزان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Academic Achievement Motivation, Peer Rejection and Emotional Eempathy in predicting School Aggression of students with Special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • s=Sajjad Basharpoor 1
  • mehran farivar 2
1 Professor in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 M.Sc. General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of academic achievement motivation, peer rejection and emotional empathy in predicting school aggression in students with special learning disabilities. The method of this research was descriptive-correlation. The statistical population of this study includes all students registered in the Center for Learning Disabilities of Education in Ardabil in the academic year of 2019-2020. 360 people from this community were selected by available sampling method and answered the questionnaires of achievement motivation, social exclusion of peers, emotional empathy and multidimensional school-related anger questionnaire. The data collected in this study were analyzed using descriptive statistical tools such as mean and standard deviation and Pearson correlation and multiple regression tests using SPSS25 software. The results of correlation coefficient showed that school aggression has a negative and significant relationship with the total score of academic achievement motivation and the component of emotional motivation and emotional empathy and has a positive and significant relationship with the total score of rejection peers and the component of insult, neglect and slander. (001/0 <p).The results of regression analysis showed that predictor variables predict about 19 percent of the variance of school-related anger. Considering the role of achievement motivation, peer rejection and emotional empathy in predicting school aggression to specialists in this field, take actions such as identifying rejected or exposed children, designing communication skills programs and Emotional and creating a suitable educational environment to increase the motivation and emotional empathy of these students is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement motivation
  • peer rejection
  • emotional empathy
  • school aggression
  • special learning disorder
امیدوار، ه.، امیدوار، خ و امیدوار، ع. (1391).  تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان. مجله روان شناسی مدرسه، 2(3)، 6-22. http://jsp.uma.ac.ir/article_69.html
بشارت، م. (1389). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی در جمعیت ایرانی. گزارش تحقیق، دانشگاه تهران. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120744
بشارت، م.، خدابخش، م.، فراهانی، ح و رضازاده، س. (1390). نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 5(17)، 7-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135860
بشرپور، س.، احمدی، ش و حیدری، ف. (1399). الگوی روابط ساختاری استفاده اعتیادی از شبکه های اجتماعی بر اساس طرد اجتماعی و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی چشم‌انداز زمانی و کمرویی. طرح پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12193
بشرپور، س.، امانی، ش.، حیدری، ف و حاجیلو، ج. (1396). مقایسه‌ی نارسایی‌های مرتبط با یادگیری خود راهبر در دانش‌آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلالات یادگیری ویژه. ناتوانی‌های یادگیری، 6(3)، 53-68. [DOI.org/10.22098/jld.2017.519]
رود، س. خ. م. گ.، قدمپور، ع. ا.، صادقی، م.، عباسی، م و غضنفری، ف. (1399). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 10(38)، 147-163.  [DOI.org/10.22054/jem.2020.39641.1895]
عامری، ا.، حسین پور، م. ح و عطاری، ی. (1392). تعیین اثربخشی آموزش مهارت یادگیری پس ختام (R5QP) به صورت گروهی برافزایش انگیزه پیشرفت دانش ­آموزان پسر مقطع سوم متوسطه. یافته ­های نو در روان­شناسی، 8(26)، 109-124. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=221069
علایی، پ. (1392). بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شرم در چارچوب برنامه‌ی pegs در تعامل با شیوه‌های فرزند پروری و کیفیت ارتباط معلم – دانش‌آموز بر قلدری در مدرسه. رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز.
مرادیانی گیزه رود، خ.، قدم پور، ع.ا.، صادقی، م.، عباسی، م و غضنفری، ف. (1398).  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی. فصلنامه اندازه­ گیری تربیتی، 10(38)، 147-163. https://jem.atu.ac.ir/article_11493.html?lang=fa
موسوی، پ. آ.، خسروی، ز و دهشیری، غ. (1396). ساختار عاملی مدل همدلی براساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه ی بزرگ سال ایرانی. تازه‌های علوم شناختی، 19(1), 75-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349893
و فوری، ج. (1398). بررسی تأثیرآموزش مهارت ­های مطالعه برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش تمرکز و حافظه بر میزان پیشرفت تحصیلی وانگیزش پیشرفت دانش ­آموزان ایرانی ساکن کشور تاجیکستان در مقطع ابتدایی. روانشناسی مدرسه، 8(2)، 156-173. http://jsp.uma.ac.ir/article_818.html
References
Al-Raqqad, H. K., Al-Bourini, E. S., Al Talahin, F. M., & Aranki, R. M. E. (2017). The Impact of School Bullying on Students' Academic Achievement from Teachers Point of View. International Education Studies, 10(6), 44-50. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1144634.pdf
Alaei, P. (2013). Evaluation of the effectiveness of shame management training in the framework of PEGS program in interaction with parenting styles and the quality of teacher-student communication on bullying in school. PhD Thesis in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz. (persian).
Alia-Klein, N., Gan, G., Gilam, G., Bezek, J., Bruno, A., Denson, T. F., Muscatello, M. R. (2020). The feeling of anger: From brain networks to linguistic expressions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 108, 480-497. [DOI.org/10.1016/j.neubiorev.2019.12.002]
Alloway, T. P., Carpenter, R. K. J. T. E., & Psychologist, D. (2020). The relationship among children’s learning disabilities, working memory, and problem behaviours in a classroom setting: Three case studies. Educational and Developmental Psychologist, 37(1), 4-10. [DOI.org/10.1017/edp.2020.1]
Ameri, E., Hosseinpour, M., & Attari, Y. (2013). Determining the effectiveness of postgraduate learning skills training (PQ5R) as a group to increase the motivation of third grade male high school students. New Findings in Psychology, 8(26), 109-124. (persian). https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=221069
Asher, S. R., Rose, A. J., & Gabriel, S. W. (2001). Peer rejection in everyday life. Interpersonal rejection, 105-142. [DOI.org/10.1093/acprof:oso/9780195130157.003.0005]
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. Handbook of socialization theory and research, 213, 262. http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1969HSTR.pdf
Basharpoor, S., Ahmadi, S., & Heidari, F. (2020). Structural Model of Relations of Addictive use of Social Networks basing on Social Rejection, Familial Emotional Atmosphere with mediating role of Shyness in Students. Research project of Mohaghegh Ardabili University. (persian). http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12193
Basharpoor, S., Amani, S., Heidari, F., & Hajilo, J. (2017). Comparing deficits related to self directed learning in students with and without specific learning disorders. Learning Disabilities, 6(3), 53-68. (persian)
Becherer, J., Köller, O., & Zimmermann, F. (2021). Externalizing behaviour, task‐focused behaviour, and academic achievement: An indirect relation? British journal of educational psychology, 91(1), 27-45. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/bjep.12347
Bender, W. N. (2004). Learning disabilities: Characteristics, identification, and teaching strategies. Allyn & Bacon. https://archive.org/details/learningdisabili0000bend
Bergey, B. W., Deacon, S. H., & Parrila, R. K. (2017). Metacognitive reading and study strategies and academic achievement of university students with and without a history of reading difficulties. Learning Disabilities, 50(1), 81-94. [DOI.org/10.1177/0022219415597020]
Besharat, M. (2010). Investigating the psychometric properties of the Emotional Empathy Scale. Research report, University of Tehran. (persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120744
Besharat, M., Khodabakhsh, M., Farahani, H., & Rezazadeh, S. (2011). Mediation role of narcissism on the relationship between empathy and quality of interpersonal relationships. Applied Psychology, 1(17), 7-23. (persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135860
Bierman, K. L., Kalvin, C. B., & Heinrichs, B. S. (2015). Early childhood precursors and adolescent sequelae of grade school peer rejection and victimization. Clinical Child & Adolescent Psychology, 44(3), 367-379. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/15374416.2013.873983
Buhs, E. S., & Ladd, G. W. (2001). Peer rejection as antecedent of young children's school adjustment: An examination of mediating processes. Developmental Psychology, 37(4), 550. [DOI.org/10.1037/0012-1649.37.4.550]
Casper, D. M., Card, N. A., & Barlow, C. (2020). Relational aggression and victimization during adolescence: A meta-analytic review of unique associations with popularity, peer acceptance, rejection, and friendship characteristics. Adolescence, 80, 41-52. [DOI.org/10.1016/j.adolescence.2019.12.012]
Espelage, D. L., Rose, C. A., & Polanin, J. R. (2016). Social-emotional learning program to promote prosocial and academic skills among middle school students with disabilities. Remedial and Special Education, 37(6), 323-332. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1119329.pdf
Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R., Van Acker, R., Farmer, T. W., & Rodkin, P. C. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Learning Disabilities, 41(1), 5-14. [DOI.org/10.1177/0022219407310993]
Fang, J., Wang, X., Yuan, K.-H., Wen, Z., Yu, X., & Zhang, G. (2020). Callous-Unemotional traits and cyberbullying perpetration: The mediating role of moral disengagement and the moderating role of empathy. Journal of Personality and Individual Differences, 157(4), 1-7. [DOI.org/10.1016/j.paid.2020.109829]
Gabay, Y., Shamay-Tsoory, S. G., & Goldfarb, L. (2016). Cognitive and emotional empathy in typical and impaired readers and its relationship to reading competence. Clinical and Experimental Neuropsychology, 38(10), 1131-1143. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/13803395.2016.1199663
Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & Fletcher, J. M. (2020). Understanding, educating, and supporting children with specific learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 37. [DOI.org/10.1037/amp0000452]
Jamil, M., Jamil, S., & Batool, A. (2019). Identification of Dyslexic Students and Its Impact on Their Academic Achievement: A Case Study of Public School in Multan. Social Sciences, 39(2), 582-592.
Kirk, S. A. (1963). Behavioral diagnoses and remediation of learning disabilities. Proceedings of the annual meeting: Conference on exploration into the problems of the perceptually handicapped child Evanston, IL, 1963 (pp. 1-7). [DOI.org/10.1177%2F001440296202900204]
Konrath, S., Meier, B. P., & Bushman, B. J. (2018). Development and validation of the single item trait empathy scale (SITES). research in personality, 73, 111-122. [DOI.org/10.1016/j.jrp.2017.11.009]
Lazarus, K. U. (2020). Socio-Demographic Factors Affecting Reading Comprehension Achievement among Secondary School Students with Learning Disabilities in Ibadan, Nigeria. Education, 8(1), 145-157.
Leff, S. S., Waasdorp, T. E., Paskewich, B., Gullan, R. L., Jawad, A. F., Paquette MacEvoy, J., . . . Power, T. J. (2010). The preventing relational aggression in schools everyday program: A preliminary evaluation of acceptability and impact. School psychology review, 39(4), 569-587. [DOI.org/10.1080/02796015.2010.12087742]
Lev-Wiesel, R., Nuttman-Shwartz, O., & Sternberg, R. (2006). Peer rejection during adolescence: Psychological long-term effects—A brief report. Loss and Trauma, 11(2), 131-142.
Lev-Wiesel, R., Sarid, M., & Sternberg, R. (2013). Measuring social peer rejection during childhood: Development and validation. Aggression, Maltreatment & Trauma, 22(5), 482-492. [DOI.org/10.1080/10926771.2013.785456]
Lipka, O., Forkosh Baruch, A., & Meer, Y. (2019). Academic support model for post-secondary school students with learning disabilities: student and instructor perceptions. Inclusive Education, 23(2), 142-157. [DOI.org/10.1080/13603116.2018.1427151]
Lorger, T., Schmidt, M., & Vukman, K. B. (2015). The social acceptance of secondary school students with learning disabilities (LD). Center for Educational Policy Studies, 5(2), 177-194. [DOI.org/10.26529/cepsj.148]
Mariño, M. C., Ageitos, A. G., Alvarez, J. A., del Rio Garma, M., Cendón, C. G., Castaño, A. G., & Nieto, J. P. (2018). Prevalence of neurodevelopmental, behavioural and learning disorders in paediatric primary care. Anales de Pediatría (English Edition), 89(3), 153-161. [DOI.org/10.1016/j.anpede.2017.10.005]
Mehrabian, A., & Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. personality, 40(4), 525-543.
Moradiani Geize Rud, K.h., Ghadampour, E., Sadeghi, M., Abasi, M., & Ghazanfari, F. (2020). Psychometric properties of peer rejection scale in 6th grade elementary school students. Quarterly of Educational Measurement, 10(38), 147-163. https://jem.atu.ac.ir/article_11493.html?lang=en
Mousavi, P., Khosravi, Z., & Dehshiri, G. (2017). The Latent Structure of Empathy Based on Empathy Quotation in an Iranian Population. Advances in Cognitive Science, 19(1), 76. (persian)
Norton, E. S., Beach, S. D., & Gabrieli, J. D. (2015). Neurobiology of dyslexia. Current Opinion in Neurobiology, 30(2), 73-78. [DOI.org/10.1016/j.conb.2014.09.007]
Noten, M., Van der Heijden, K., Huijbregts, S., Van Goozen, S., & Swaab, H. (2019). Indicators of affective empathy, cognitive empathy, and social attention during emotional clips in relation to aggression in 3-year-olds. experimental child psychology, 185, 35-50. [DOI.org/10.1016/j.jecp.2019.04.012]
Nwankwo, C. A., & Nwankwo, C. A. (2020). Relationship between students’ academic achievement motivation and their attitude towards examination malpractice. Nnadiebube Journal of Education, 5(1), 71-83. https://www.acjol.org/index.php/njea/article/view/njea_v5n1_6
Omidvar, H., Omidvar, Kh., & Omidvar, A. (2012). Determining the effectiveness of time management strategies training on mental health and students' academic achievement Mmotivation. Journal of School Psychology, 3, 6-22. (Persian). http://jsp.uma.ac.ir/article_69.html?lang=en
Pearl, R., & Donahue, M. L. (2004). Peer relationships and learning disabilities. In Learning about learning disabilities (pp. 133-165). Elsevier.  [DOI.org/10.1016/B978-012762533-1/50007-X]
 Pijl, S. J., & Frostad, P. (2010). Peer acceptance and self‐concept of students with disabilities in regular education. European Journal of Special Needs Education, 25(1), 93-105. [DOI.org/10.1080/08856250903450947]
Reijntjes, A., Thomaes, S., Kamphuis, J. H., Bushman, B. J., De Castro, B. O., & Telch, M. J. (2011). Explaining the paradoxical rejection-aggression link: The mediating effects of hostile intent attributions, anger, and decreases in state self-esteem on peer rejection-induced aggression in youth. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(7), 955-963. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0146167211410247
Rose, C. A., Simpson, C. G., & Ellis, S. K. (2016). The relationship between school belonging, sibling aggression and bullying involvement: Implications for students with and without disabilities. Educational Psychology, 36(8), 1462-1486. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/01443410.2015.1066757
Rud, S. k. M. G., Ghadampour, E., Sadeghi, M., Abasi, M., & Ghazanfari, F. (2020). Psychometric properties of peer rejection scale in 6th grade elementary school students. Quarterly of Educational Measurement, 10(38), 147-163. [DOI.org/10.22054/jem.2020.39641.1895]
Smith, D. C., Furlong, M., Bates, M., & Laughlin, J. D. (1998). Development of the multidimensional school anger inventory for males. Psychology in the Schools, 35(1), 1-15. [DOI.org/10.1002/(SICI)1520-6807(199801)35:1%3C1::AID-PITS1%3E3.0.CO;2-U]
Spataro, P., Calabrò, M., & Longobardi, E. (2020). Prosocial behaviour mediates the relation between empathy and aggression in primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 17(5), 727-745.
Sridevi, G., George, A., Sriveni, D., & Rangaswami, K. (2015). Learning disability and behavior problems among school going children. Disability Studies, 1(1), 4-9. http://pubs.iscience.in/journal/index.php/jds/article/view/280
Swanson, H. L., & Malone, S. (1992). Social skills and learning disabilities: A meta-analysis of the literature. School psychology review, 21(3), 427-443. [DOI.org/10.1080/02796015.1992.12085627]
Vofouri, J. (2019). The Effect of Study Skills Training of Planning and Time Management, Concentration and Memory on Academic Achievement and Achievement Motivation among Iranian Elementary Students in Tajikistan. Journal of Psychology and Institution, 8(2), 156-173. http://jsp.uma.ac.ir/article_818.html?lang=en
Valas, H. (1999). Students with learning disabilities and low-achieving students: Peer acceptance, loneliness, self-esteem, and depression. Social psychology of education, 3(3), 173-192. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009626828789
Weiner, B. (1987). The role of emotions in a theory of motivation. In Motivation, intention, and volition (pp. 21-30). Springer . [DOI.org/10.1007/978-3-642-70967-8_3]
Yazdi-Ugav, O., Zach, S., & Zeev, A. (2020). Socioemotional characteristics of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 1(16), 1-13. [DOI.org/10.1177%2F0731948720938661]