نقش عملکردی حافظه فعال، دیداری- فضایی و سرعت پردازش در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی کودکان با اختلال یادگیری خاص ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران

10.22098/jld.2022.11113.2029

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکردی حافظه فعال دیداری- فضایی و سرعت پردازش در پیش بینی عملکرد تحصیلی کودکان با اختلال یادگیری خاص ریاضی انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مبتلا با اختلال یادگیری خاص ریاضیات پایه دوم تا پایه ششم دبستان نواحی یک و دو شیراز و مراجعه کننده به مراکز ویژه مشکلات یادگیری آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 1401-1400بود. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر از دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص ریاضیات بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوشی وکسلر کودکان نسخه پنجم، آزمون ریاضی کی‌مت کانولی، تکلیف بلوک های کرسی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین حافظه فعال دیداری- فضایی و سرعت پردازش با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص ریاضی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). همچنین نتایج نشان داد که 48 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط حافظه فعال دیداری- فضایی و سرعت پردازش تبیین می شود (001/0≥P).
نتیجه گیری: کارکردهای شناختی (حافظه فعال، حافظه دیداری- فضایی و سرعت پردازش) باید در طول فرآیند تشخیصی ارزیابی شوند تا مشخصات دانش آموزان با مشکلات حساب را بهتر درک و مداخلات متناسب سازی شده را به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The functional role of working memory, visual-spatial and processing speed in predicting the academic performance of children with special mathematical learning disorder

نویسنده [English]

  • Fatemeh Qazizadeh
Master of Clinical Psychology, Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the functional role of visual-spatial working memory and processing speed in predicting the academic performance of children with specific mathematical learning disorders
Methods: The present study was a correlational descriptive study. The sample consisted of 150 students with specific mathematical learning disorders, who were selected by available sampling method. To collect data, Wechsler IQ scale for children (5th edition), Q-Mat math test, and Corsi block-tapping test were used. Research data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression.
Results: The results showed that 48% of the variance of students' academic performance is explained by visual-spatial active memory and processing speed (P≥0.001).
Conclusion: It can be concluded that cognitive functions (working memory, visual-spatial memory and processing speed) should be evaluated during the diagnostic process in order to better understand the characteristics of students with math problems and to apply tailored interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual-spatial working memory
  • processing speed
  • academic performance
  • math specific learning disorder