محتوای دیجیتال مناسب برای افراد نارساخوان: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ایران.

10.22098/jld.2023.7067.2042

چکیده

هدف: انواع مختلف محتوای دیجیتال تأثیر مهمی در تمام جنبه های زندگی انسان از جمله آموزش دارند. این رسانه می تواند با تلفیق خلاقانۀ دانش و مهارت معلمی، تسلط بر مفاهیم و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، و شناخت دقیق ماهیت و ریشه های اختلالی همچون نارساخوانی اثرات منفی آن را کنترل کرده و کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر جستجوی ویژگی های محتواهای دیجیتال متناسب با دانش آموزان نارساخوان بر مبنای نتایج پژوهشی است.
روش ها: در این راستا با استفاده از روش مرور سیستماتیک، ویژگی های محتوای دیجیتال متناسب با افراد نارساخوان با توجه به نتایج پژوهشی معتبر جستجو شده است. با توجه به هدف پژوهش، مقالات داوری شده و منتشر شده بین سال‌های 2000 تا 2020 با استفاده از کلیدواژه‌های تعیین شده در میان منابع فارسی و انگلیسی و در پایگاه‌هایISC ، web of science، Eric، Sid، Irandoc و Magiran؛ طی شش مرحله بطور سیستماتیک بررسی شدند.
یافته‌ها: ویژگی های استخراج شده مربوط به محتوای دیجیتال متناسب با افراد نارساخوان در چهار بعد رسانه ای: 1. نوشتار، 2. صدا، 3. تصویر، و 4. تعامل طبقه بندی شدند. این نتایج در نهایت در قالب چک لیستی تنظیم و روایی صوری آن تأیید شد.
نتیجه گیری: با توجه به این ویژگی ها می توان دستورالعملی دقیق برای تولیدکنندگان و طراحان انواع محتواهای دیجیتال به دست داد. همچنین، ارزیابی محتواهای دیجیتال با توجه به این قواعد، خوانایی و انتقال مؤثرتر مضامین به افراد نارساخوان را تقویت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suitable Digital Content for Dyslexics: A Systematic Review

نویسنده [English]

  • Haniyeh Kalantari Dehaghi
Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Iran
چکیده [English]

Objective: Different types of digital content have important effect in all aspects of human life, including education. This media can help control and reduce the negative effects of dyslexia by creatively combining the knowledge and skill of the teacher, correctly understanding the nature and roots of dyslexia, and mastering the concepts and skills of information and communication technology in education. The purpose of this research was inquiry of suitable digital content characteristics for dyslexic students, based on research results.
Methods: In this regard, using the systematic review method, the characteristics of suitable digital content for dyslexics have been searched according to valid research results. According to the purpose of the research, refereed and published articles, between 2000 and 2020 using identified keywords, among Persian and English sources, and in ISC, Web of Science, Eric, Sid, Irandoc and Magiran databases were reviewed during six stages of systematic review.
Results: Extracted characteristics of suitable digital content for dyslexics were categorized into six media dimensions: 1. Text, 2. Audio, 3. Picture, & 4. Interaction. These results were finally set in the form of checklist and its face validity was confirmed.
Conclusion: According to these characteristics, it is possible to give detailed instructions for the develpers & designers of all types of digital content. Also, evaluation of digital content according to these rules will help readability and more effective transmission of concepts to dyslexics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital content
  • Dyslexia
  • systematic review