مقایسه آشفتگی شناختی، انزوای اجتماعی و کیفیت زندگی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی،دانشگاه پیام نور، واحد اندیمشک

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه آشفتگی شناختی، انزوای اجتماعی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص انجام شده است.
روش‌ها در این پژوهش از روش علی - مقایسه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر دزفول بود که از میان آنان 80 نفر (40 دانش‌آموز مبتلا به اختلال یادگیری و 40 دانش‌آموز بدون اختلال یادگیری) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. جمع‌آوری داده‌ها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه‌های‌ آشفتگی شناختی ماسون، انزوای اجتماعی مدرسی یزدی و کیفیت زندگی (12-SF) وار و همکاران بوده است. در این پژوهش از آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی کیفیت توزیع داده‌ها و از آزمون مانووا جهت بررسی تفاوت گروه‌ها (بررسی فرضیه‌های پژوهش) استفاده گردید.
یافته‌ها نتایج آزمون‌ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین نتایج آزمون دو گروه وجود دارد (P<0.05). نتایج نشان داد که سطح آشفتگی شناختی و انزوای اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری بیش از دانش‌آموزان بدون اختلال است اما سطح کیفیت زندگی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری کمتر از دانش‌آموزان بدون اختلال یادگیری خاص است.
نتیجه‌گیری یافته های این پژوهش اطلاعات گذشته در مورد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را گسترش داد.این یافته ها کاربرد زیادی در مراکز و کلینیک های اختلال یادگیری و مدارس و خانواده ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of cognitive confusion, social isolation and quality of life in students with and without Specific learning Disorder

نویسندگان [English]

  • Masoume Taheriniya 1
  • Hassan Shafiei 2
1 Psychology, payamnoor university, andimeshk
2 Assistance professor of Psychology Department, Payame Noor University
چکیده [English]

Objective: The purpose of the problem of learning disability among students as a controversial category in education has attracted the attention of many experts. This research was conducted with the aim of comparing cognitive confusion, social isolation and quality of life of students with and without specific learning disorder.
Methods: Causal-comparative method is used in this research. The statistical population included all students with and without a specific learning disorder referring to the educational and clinical centers of Dezful city, from which 80 people (40 students with a learning disorder and 40 students without a learning disorder) selected by convenience sampling method. Data were collected using Madson’s cognitive confusion, Modaresi social isolation and Ware et al quality of life (12-SF) questionnaires .data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The results of the tests showed that there is a significant difference between the test results of the two groups (P<0.05). The results showed that the level of cognitive confusion and social isolation in students with learning disorders is more than students without disorders, but the level of quality of life of students with learning disorders is lower than students without specific learning disorders.
Conclusion the findings of this research expanded the previous information about students with learning disorders. These findings have many applications in learning disorder centers and clinics, schools and families

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive confusion
  • social isolation
  • quality of life
  • Specific learning disorder
ارخودی قلعه نوئی، م. سعیدی رضوانی، ط.  تنهای رشوانلو، ف. امین یزدی، ا و ارخودی قلعه نوئی، ز. (1400). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری، ناتوانی‌های یادگیری، 11 (2)، 19-6. [DOI: 10.22098/JLD.2022.6513.1698]
آریاپوران، س (1396). مقایسه علائم اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و کودکان عادی. مجله مطالعات ناتوانی، 7، 6-1. [DOI: 20.1001.1.23222840.1396.7.0.27.5]
آریاپوران، س و نریمانی، م. (1400). شیوع افسردگی در کودکان دچار اختلال یادگیری خاص: نقش ارتباط کودک - والد و کودک - معلم. ناتوانی‌های یادگیری، 10 (3)، 315-300.  [DOI: 10.32598/JLD.10.3.1]
جوکار، ز. محمدی، ف. خانکه، ح. فلاح تفتی، س و کوشش، ف. (1393). مقایسه تأثیر مراقبت پرستاری توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به COPD. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 (2)، 176-168. http://jabs.fums.ac.ir/article-1-646-en.html
حیدرزاده، م. (1391). مقایسه هوش ­های چندگانه در دانش ­آموزان با نارسایی­ های ویژه­ یادگیری و دانش ­آموزان عادی. پایان ­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا. https://www.virascience.com/thesis/582091/
دهقانی، ی. حکمتیان، ص و پاسالاری، م. (1397). مقایسه امید تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی. روان‌شناسی افراد استثنایی، 8 (31)، 236-215. [DOI: 10.22054/jpe.2019.35387.1845]
شاکر، ز و سلیمانی، ت. (1399). مقایسه ناسازگاری خانوادگی، کیفیت زندگی و فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری. ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران. https://civilica.com/doc/1181364
عباسپور، آ و فرامرزی، س. (1401). تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی پیاژه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص. تازه های علوم شناختی، 24 (1)، 27-12. [DOI: 10.30514/icss.24.1.12]
عباسی، م. (1394). مقایسه بهزیستی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش ‏آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، 5 (2)، 91-74. https://jld.uma.ac.ir/article_393.html?lang=fa
عبدزاده، س. آزموده، م. عبدالله پور، م و لیوارجانی، ش. (1399). نقش واسطه ای آشفتگی روان‌شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش‌آموزان. اعتیاد پژوهی، 14 (58)، 170-143. [DOI: 10.29252/etiadpajohi.14.58.143]
فرامرزی، س و عنایتی، ا. (1400). مقایسه ی هیجانات تحصیلی دانش‌آموزان با انواع اختلال یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، 10 (4)، 103-87. [DOI: 10.22098/JLD.2021.6897.1736]
کرمی، ا. ذبیحی، ز. راسخی رشخوار، م و طبسی، م. (1400). بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران همه گیری کووید-19. پژوهش در نظام های آموزشی، 15 (55)، 142-133. [DOI: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.11.]
کریمی حارث آبادی، ا. شواخ، ر. هدایی نیا، ز و فرح زادیان، ن. (1396). مقایسه استرس و کیفیت زندگی والدین کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص. اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب‌شناسی روانی و تربیت، تهران. https://civilica.com/doc/649302/
کیانی، ا.ر و کریمیان­ پور، غ. (1398). نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش ‏آموزان. روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 8(1)، 173-191. https://jsp.uma.ac.ir/article_802.html
محمدی، ن. نیازآذری، ک. جباری، ن (1398). شناسایی علل ایجاد انزوای اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس شهر گرگان. سبک زندگی با محوریت سلامت، 3 (3)، 97-88. https://islamiclifej.com/article-1-532-fa.html
مختاری، ف. حاتمی، ح. احدی، ح و صرامی فروشانی، غ. (1400). اثربخشی جراحی زیبایی بر رواندرستی روان‌شناختی، کیفیت زندگی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی. فصلنامه علوم روانشناختی، 20 (99)، 377-365. [DOI: 20.1001.1.17357462.1400.20.99.11.2]
مدرسی یزدی، ف.، فرهمند، م و افشانی، ع. (1396). بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر برآن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد). دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، 8(1)، 121-143.‎ [DOI: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.6.4]
نامجو ابوسعیدی، م.، عسکری، م و یوسفی، ع. (1400). مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا و واقعیت درمانی بر آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشـت به مواد معتادان تحت درمان. تحقیقات علوم رفتاری، 19(4)، 563-574. [DOI: 20.1001.1.17352029.1400.19.4.1.4]
نعمتی، ش. بدری گرگری، ر و عرفانی، س. (1400). شفقت به خود و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه وعادی. ناتوانی‌های یادگیری، 11 (1)، 79-64. [DOI: 10.22098/JLD.2021.6231.1663]
References
Abbasi, M. (2016). Comparison of social welfare and social anxiety in children with and without specific learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 5(2), 74-91. (Persian). https://jld.uma.ac.ir/article_393.html?lang=fa
Abbaspour A., & Faramarzi S. (2022). The effect of educational interventions based on Piaget's cognitive approach on the math performance of students with a specific learning disorder. Advances in Cognitive Sciences, 24 (1), 12-27. (Persian). [DOI: 10.30514/icss.24.1.12]
Abdzadeh, S., Azemode, M., Abdullah Poor, M. A., & Livarjani, S. (2021). The Mediating Role of Psychological Distress in the Relations of Early Maladaptive Schemas and Negative Emotion Regulation to the Tendency to High-Risk Behaviors in Students. Etiadpajohi, 14 (58), 143-170. (Persian). [DOI: 10.29252/etiadpajohi.14.58.143]
Alesi, M., Rappo, G., & Pepi, A. (2014). Depression, anxiety at school and self-esteem in children with learning disabilities. Journal of psychological abnormalities, 1-8. ‏[DOI: 10.4172/2329-9525.1000125]
Ariapooran, S., & Narimani, M. (2021). Prevalence of Depression in Children with Specific Learning Disorder: The Role of Child-Parent and Child-Teacher Relationship. Journal of Learning Disabilities, 10(3), 300-315. (Persian). [DOI: 10.32598/JLD.10.3.1]
Arkhodi ghalenoei, M., Saeidi rezvani, T., Tanhay reshvanloo, F., Amin yazdi, S. A., & Arkhodi ghalenoei, Z. (2022). Psychometric Properties of the Quality of Life Scale for Children and Adolescents with Special Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 11(2), 6-19. (Persian). [DOI: 10.22098/JLD.2022.6513.1698]
Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A.-K., Närhi, V., Korhonen, E., & Ahonen, T. (2018). Associations Between Childhood Learning Disabilities and Adult-Age Mental Health Problems, Lack of Education, and Unemployment. Journal of Learning Disabilities, 52 (1), 71-83. [DOI: 10.1177/0022219418775118]
Aryapuran, S. (2017). Comparison of symptoms of anxiety disorders in children with learning disabilities and normal children.  Journal of Disability Studies, 7, 1-6. (Persian). [DOI: 20.1001.1.23222840.1396.7.0.27.5]
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six-year period in youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of learning disabilities, 41(3), 263-273. [DOI:10.1177/0022219408315637]
Berkeley, S., Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2011). Reading comprehension strategy instruction and attribution retraining for secondary students with learning and other mild disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44, 18-32. [DOI:10.1177/0022219410371677]
Bruefach, T., & Reynolds, J. (2021). Social isolation and achievement of students with learning disabilities. Social Science Research, 102667. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2021.102667]
Carballal Marino, M., Gago Ageitos, A., Ares Alvarez, J., Del Rio Garma, M., Garcia Cendon, C., Goicoechea Castano, A., & Pena Nieto, J. (2018). Prevalence of neurodevelopmental, behavioral and learning disorders in paediatric primary care. Anales de Pediatría (English Edition), 89 (3), 153- 161. [DOI: 10.1016/j.anpedi.2017.10.007]
Chaudhary, A. K., & Meghwal, J. (2015). A study of anxiety and depression among learning disabled children. Journal of Psychology, 5, 484-496. [DOI: 10.36016/IJAR]
Dehghani, Y., hekmatian, S., & pasalari, M. (2018). Comparison of academic hope, academic buoyancy and academic engagement in students with and without learning disorder. Psychology of Exceptional Individuals, 8(31), 215-236. (Persian). [DOI: 10.22054/jpe.2019.35387.1845]
Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R., Van Acker, R., Farmer, T. W., & Rodkin, P. C. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities, 41(1), 5-14.‏ [DOI: 10.1177/0022219407310993]
Faramarzi, S., & Enayati, E. (2021). Comparison of students' academic emotions with types of specific learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 10(4), 87-103. (Persian). [DOI: 10.22098/JLD.2021.6897.1736]
 
Finley, J. C., Matusz, E. F., & Parente, F. (2021). Cognitive differences between adults with traumatic brain injury and specific learning disorder. Journal of Brain injury, 35 (4), 411-415. [DOI: 10.1080/02699052.2021.1878552]
Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2019). The clinical significance of loneliness: A literature review. Journal of Clinical psychology review, 26 (6), 695 -718. [DOI: 10.1016/j.cpr.2006.04.002]
Heydarzadeh, M.  (2012). Comparison of multiple intelligences in students with special learning disabilities and normal students. Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Al-Zahra University. (Persian). https://www.virascience.com/thesis/582091
Jokar, Z., Mohammadi, F., Khanke, H., Falah Tafti, S., & Koushesh, F. (2014). Comparing the effect of home-based pulmonary rehabilitation nursing care on fatigue and quality of life of COPD patients.  Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4 (2), 176-168. (Persian). http://jabs.fums.ac.ir/article-1-646-en.html
Karami, A., Zabihi, Z., Rasekhi Roshkhar, M., & Masumeh, T. (2022). Investigating the Role of Emotion Regulation and Resilience in Students' Academic Adjustment and Quality of Life during the Covid-19 Pandemic. Journal of Research in Educational Science, 15(55), 133-142. (Persian). [DOI: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.11.]
Karande, S., & Venkataraman, R. (2012). Self-perceived health-related quality of life of Indian children with specific learning disability. Journal of postgraduate medicine, 58 (4), 246. [ DOI:10.4103/0022-3859.105442]
Karimi Harishabadi, A., Shuvah, R., Hodaaee niya, Z., & Farah Zadian, N. (2017).  Comparison of stress and quality of life of parents of children with and without specific learning disabilities.  The first international conference on culture, psychopathology and education, Tehran. (Persian). https://civilica.com/doc/649302/
Kiani, A .R. & Karimianpour, G.H. (2018). The Role of Quality of Life in School and Self-Regulation in Predicting Students' Academic Vivacity. Journal of School Psychology, 8(1), 173-191. https://jsp.uma.ac.ir/article_802.html
Lackaye, T. D., & Margalit, M. (2006). Comparisons of achievement, effort, and self-perceptions among students with learning disabilities and their peers from different achievement groups. Journal of learning disabilities, 39(5), 432-446. [DOI:10.1177/00222194060390050501]
Lipka, O., Forkosh Baruch, A., & Meer, Y. (2019). Academic support model for post-secondary school students with learning disabilities: student and instructor perceptions. International Journal of Inclusive Education, 23(2), 142-157. [DOI: 10.1080/13603116.2018.1427151]
Lipka, O., Sarid, M., Aharoni Zorach, I., Bufman, A., Hagag, A A., & Peretz, H. (2020).Adjustment to higher education: A comparison of students with and without disabilities. Journal of Frontiers in Psychology, 11, 923.‏ [DOI:10.3389/fpsyg.2020.00923]
Maehler, C., & Schuchardt, K. (2016). Working memory in children with specific learning disorders and/or attention deficits. Journal of Learning and Individual Differences, 49, 341-347. [DOI:10.1016/j.lindif.2016.05.007]
Mammarella, I. C., Ghisi, M., Bomba, M., Bottesi, G., Caviola, S., Broggi, F., Nacinovich, R. (2016). Anxiety and depression in children with nonverbal learning disabilities, reading disabilities, or typical development. Journal of learning disabilities, 49(2), 130-139.‏ [DOI:10.1177/0022219414529336]
Marino, M. C., Ageitos, A. G., Alvarez, J. A., del Rio Garma, M., Cendon, C. G., Castano, A. G., & Nieto, J. P. (2018). Prevalence of neurodevelopmental, behavioural and learning disorders in paediatric primary care. Journal of Anales de Pediatría (English Edition), 89 (3), 153-161. [DOI:10.1016/j.anpedi.2017.10.007]
Mason, O., Claridge, G., & Jackson, M. (1995). New scales for the assessment of schizotypy. Personality and Individual differences, 18(1), 7-13. [ DOI:10.1016/0191-8869(94)00132-C]
Mcbrayer, K. (2012). Bridging ridging policy-practice gap: protecting right of youth with learning disabilities in Hong Kong. Journal of Children and Youth Services Review, (34), 1909-1914. [DOI:10.1016/j.childyouth.2012.06.002]
Modarresi Yazdi F., Farahmand M., & Afshani S. A. (2017). A Study on Single Girls’ Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd. Journal of Social Problems of Iran, 8 (1), 121-143.  (Persian). [DOI: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.6.4]
 Mohammadi N, & Jabari N. (2020). Identifying the Causes of Social Isolation in High School Students in Gorgan. Islamic Life Style, 3 (3), 88-97. (Persian). https://islamiclifej.com/article-1-532-fa.html
Mokhtari, F., Hatami, H., Ahadi, H., & Sarami Foroushani, G.(2021). Effectiveness of cosmetic nose surgery on psychological well-being, quality of life, and body image in applicants of cosmetic surgery. Journal of Psychological Science, 20(99), 365-378. (Persian). [DOI: 20.1001.1.17357462.1400.20.99.11.2]
Montazeri, A., Vahdaninia, M., Mousavi, S. J., & Omidvari, S. (2009). The Iranian version of 12-item Short Form Health Survey (SF-12): factor structure, internal consistency and construct validity. BMC public health, 9(1), 1-10. [DOI: 10.1186/1471-2458-9-341] 
Namjoo Aboosaeidi, M., Askari, M., & Yosefi, E. (2022). Comparison of the effectiveness of positivist psychotherapy and reality therapy on cognitive disturbance and relapse anxiety in addicts under treatment. Journal of Research in Behavioural Sciences, 19 (4), 563-574. (Persian). DOI: 20.1001.1.17352029.1400.19.4.1.4]
Nelson, J. M., Lindstrom, W., & Foels, P. A. (2014). Test anxiety and college students with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Psychoeducational Assessment, 32(6), 548-557. [DOI:10.1177/0734282914521978]
Nemati, S., Badri gargari, R., & Erfani, S. (2021). Academic Well-Being and Self- Compassion in Students with and without Specific Learning Disability. Journal of Learning Disabilities, 11(1), 64-79. (Persian).  [DOI: 10.22098/JLD.2021.6231.1663]
Petra, J., Sainio, M. A., Kenneth, M., Eklund, P. S., Ahonen, H., & Kiuru, A. (2019). The Role of Learning Difficulties in Adolescents’ Academic Emotions and Academic Achievement, Journal of Learning Disabilities, 52 (4), 287-298. [DOI:10.1177/0022219419841567]
Rodrigues, I. O., Freire, T., Gonçalves, T. D. S., & Crenitte, P. D. A. P. (2016). Predicting signs of depression in children with specific learning disorders. Journal of Revista CEFAC, 18, 864-875. [DOI:10.1590/1982-0216201618421015]
Sahin, B., Bozkurt, A., & Karabekiroglu, K. (2019). Perinatal and medical risk factors in children with attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorder or specific learning disorder: Comparison between diagnostic groups. Istanbul Medical Journal, 20 (6), 502-507. [DOI: 10.4274/imj.galenos.2019.02347]
Santini, Z. I., Jose, P. E., Cornwell, E. Y., Koyanagi, A., Nielsen, L., Hinrichsen, C., & Koushede, V. (2020). Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans (NSHAP): a longitudinal mediation analysis. The Lancet Public Health Journal, 5 (1), 62-70.  [DOI:10.1016/S2468-2667(19)30230-0]
Shah, H. R., Sagar, J. K. V., Somaiya, M. P., & Nagpal, J. K. (2020). Clinical practice guidelines on assessment and management of specific learning disorders. Indian journal of psychiatry, 61, 211. [DOI:10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_564_18]
Shaker, Z.  Soleimani, T.  (2020). Comparison of family discord, quality of life and academic burnout in students with and without learning disorder.  The 6th National Conference on Modern Research In the field of Educational Science and Psychology of Iran. (Persian). https://civilica.com/doc/1181364
Smith, B. M., Twohy, A. J., & Smith, G. S. (2020). Psychological inflexibility and intolerance of uncertainty moderate the relationship between social isolation and mental health outcomes during COVID-19. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 162-174.‏ [ DOI:10.1016%2Fj.jcbs.2020.09.005]
Tatsiopoulou, P., Porfyri, G. N., Bonti, E., Diakogiannis, I. (2020). Priorities in the Interdisciplinary Approach of Specific Learning Disorders (SLD) in Children with Type I Diabetes Mellitus (T1DM). From Theory to Practice. Journal of Brain Sciences, 11 (1), 4-15‏. [DOI:/10.3390/brainsci11010004]
Veronica, S. M., Ireland, M., & Blum, R. (2011). Adolescents with learning disabilities: Risk and protective factors associated with emotional well-being: Finding from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of Adolescent Health, 27 (5), 340-348. [DOI:10.1016/S1054-139X(00)00170-1]
Ware, Jr. J. E., Kosinski, M., & Keller, S. D. (1996). A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Medical care, 220-233.
Whaite, E. O., Shensa, A., Sidani, J. E., Colditz, J. B., & Primack, B. A. (2018). Social media use, personality characteristics, and social isolation among young adults in the United States. Personality and Individual Differences, 124, 45-50. [DOI:10.1016/j.paid.2017.10.030]
Woodcock, S., & Jiang, H. (2013). Teacher’s causal attribution responses of students with learning disabilities in China. Journal of Learning and Individual Difference, (25), 163-170. [DOI:10.1016/j.lindif.2013.01.016]