مقایسه ی ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز

d_jld_3_2_92_12_25_2

چکیده

پژوهش حاضر جهت مقایسه ی ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال
بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی آن جام شد. آزمودنی های پژوهش
مقایسه ای حاضر، شامل دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی ( 1391 ) در مدارس عادی شهرستان پارس آباد
بودند. 60 دانش آموز ( 20 نفر بیش فعال/کاستی توجه، 20 نفر دارای اختلال یادگیری، 20 نفر عادی) با
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با پرسش نامه های کانرز، یادگیری کلورادو،
LSD ادراک خود و عادات خواب گردآوری شد و با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی
تحلیل گردید. نتایج نشان داد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در شایستگی تحصیلی، مقبولیت
اجتماعی، سلوک رفتاری، ظاهر فیزیکی و ارز شکلی خود و دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی/
کاستی توجه در مقبولیت اجتماعی و سلوک رفتاری به طور معنا داری ضعیف تر از گروه عادی هستند
وکودکان دارای اختلال یادگیری و بیش فعالی/کاستی توجه، مشکلات خواب بیش تری از گروه عادی
داشتند. بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و درمانی مؤثر بر ادراک خود و خواب در این دانش آموزان
اهمیت ویژه ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of self-perception and sleep problems among students with hyperactivity disorder, attentiondeficit/ learning disorder and normal students

نویسندگان [English]

  • Z Rostam Oghli 1
  • S Jani 2
  • A Pouresmali 3
  • M Salehi 4
1 M. A. of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University
2 M. A. of Psychology, Department of Counseling, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University
3 Corresponding Author: Ph.D student of general Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
4 M.A of psychology, Tabriz University
چکیده [English]

The present research was conducted to compare the self-perception and
sleep problems among the students with attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD), learning disability (LD) and normal students. The
participants of this comparative study were students of 5thgrade of normal
schools in 2013 in Parsabad city. Sixty students (20 ADHD, 20LD & 20
normal) were selected by multi-stage cluster sampling method. Data were
collected through Conners’squestionnaire, CSHQ, CLDQ and SPPC and
analyzed through the multiple analyses of variance (MANOVA) and least
significant difference (LSD) post hoc tests. Results showed that students
with LD have significant difficulty in scholastic competence, social
acceptance, behavioral conduct, physical appearance and global self-worth
in comparison with normal students. ADHD students have significant
difficulty in social acceptance and behavioral conduct in comparison with
normal students. ADHD group out performed the normal students in terms
of athletic competence. ADHD and LD students obtained higher scores in
sleep problems in comparison with normal group. Findings under score the
importance of effective management and training of self-perception and
sleep for LD and ADHD students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disorder
  • hyperactivity
  • Attention deficit
  • self-perception
  • sleep problems
احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا ( 1388 ). اختلالات یادگیری از نظریه تا عم . ل تهران: نشر ارسباران.
1 . Mayes
2 . Stein
3 . Arnsten
4 . Potter, Newhouse & Bucci
انجمن روان شناسی آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شد هی چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری
.( ترجمه ی هامایاک آوادیس یانس و محمد رضا نیکخواه ( 1388 .(DSM-IV-TR) اختلا لهای روانی
چاپ اول، تهران، نشر سخن.
به پژوه، احمد؛ غباری بناب، باقر؛ عل یزاده، حمید؛ همت یعلمدارلو، قربان ( 1386 ). تأثیر آموزش و توان
کنترل خود بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. پژوهش
.1-18 ،(23) در حیطه ی کودکان استثنایی، فص لنام هی پژوهشکده کودکان استثنایی، 1
حاجلو، نادر و رضایی شریف، علی ( 1390 ). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی مشکلات
.24-43،(1) یادگیری کلورادو. فص لنام هی ناتوان یهای یادگیری، 1
خوشابی، کتایون ( 1381 ). بررسی میزان شیوع اختلال بی شفعالی/ کمبود توجه در دان شآموزان مقطع
ابتدایی شهر تهرا . ن تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
رضایی جمالویی، حسن ( 1389 ). مقایس هی پذیرش همسالان، سازگاری و ادراک از خود در دان شآموزان
دارای ناتوان یهای یادگیری و دان شآموزان عاد . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.
دانشگاه محقق اردبیلی.
فرمند، آتوسا ( 1385 ). سودمندی درمان ترکیبی: برنامه گروهی فرزند پروری مثبت و دارو درمانی، بر
3 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه، در مقایسه با هر - علایم و شیو ههای تربیتی کودکان 12
یک از این درما نها به تنهای . ی تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
کاوسیان، جواد و کدیور، پروین ( 1384 ). نقش برخی از عوامل خانوادگی در خودپنداره خانوادگی
.91-112، (29) دانش آموزان دبیرستانی. فص لنام هی رفاه اجتماعی، 5
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنجامین و گرب، جان ( 2002 ). خلاصه روا نپزشک . ی ترجمه ی نصرت اله پور
افکاری ( 1382 ). تهران، شهر آب.
نجفی، مصطفی؛ عطاری، عباس؛ مراثی، محمدرضا و معین، یاسر ( 1390 ). مقایس ه ی وضعیت خواب
کودکان 3 تا 7 سا له ی مبتلا به خود ارضایی با گروه شاهد در شهر اصفهان . مجل هی دانشکد هی پزشکی
.1605-2611،(169) اصفهان، 29
Arnsten, A. F. T. (2006). Fundamental of attention deficit hyperactivity disorder: circuits
and pathways. J Clin Psychiatry, 679, 7–12.
Barber, S., Grubbs, L. & Cottrell, B. (2005). Self-perception in children with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of pediatric Nursing, 20, 46-75.
Bear, G. G., Minke, K. M. & Manning, M. A. (2002). self-concept of students with learning
disabilities: A meta-analysis.school psychology Review, 31, 405-427.
Bender, M. E. & Pelham, W. E. (1997). Peer relationship in hyperactive
children.description and treatment. In K. D. Gadow & I. Bialer (Eds), Advances in
learning and behavioral disabilities, 1, 365-436.
Chapman, J. W. (1988). Learning disabled children’s self-concepts. Review of educational
research, 58,347-371.
Chovam, W. L. & Morrison, E. R. (1989). Correlates of self-perception among variant
children. psychological Reports, 54(2), 8-536.
Corkum, P., Tannock, R. & Moldofsky, H. (1998). Sleep disturbance in children with
attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 37, 637–646.
Dumas, D., Pelletier, L. (1999). Perception in hyperactive children. Journal of maternal
child Narsing, 24,12-19.
Evangelista, N. M., Owens, J. S., Golden, C. M. & Pelham, W. E. (2008). The positive
illusory bias in children with ADHD:Do positive illusory perceptions generalize to
perceptions of others? Journal of Abnormal Child Psychology, 36,779-791.
Fakier, N. & Wild, L. G. (2011). Associations among sleep problems,learning difficulties
and substance use in adolescence. Journal of adolescence, 34, 717-726.
Gentschel, D. A., McLaughline, T.F. (2000). Attention deficit /hyperactivity disorder as a
social disability: characteristics and suggested methods of treatment. Journal of
developmental and psysical Disabilities, 12, 333-317.
Harter, S. (1985). Manual for the self-perception profile for children. Denver, Colo:
University of Denver.
Heyman, W. B. (1990). The self perception of a learning disabilitiesand its relationship to
academic self-perception and self-esteem. Journal oflearning disabilities, 23(8),472-
475.
Hvolby, A., Jorgensen, J. & Bilenberg, N. (2009). Parental rating of sleep in children with
attention deficit/hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(7),
429–438.
Linnet, K. M., Dalsgaard, S., Obel, C., Wisborg, K., Henriksen, T. B. & Rodrigues, A.
(2003). Maternal lifestyle factors in pregnancy risk of attention deficit/ hyperactivity
disorder and associated behaviors: Review of the current evidence. American Journal
Psychiatry,160(6), 1028-1040.
Marsh, H. W. (1987). the big-fish-little-pond effect on academic achievement. Journal of
educational psychology, 79(3), 280-295.
Meyer, A. (1983).Origins and prevention of emotional disorder among learning disabled
children .Topics in learning and learning disabilitie, 3, 59-70.
Micchopoulou, A., Belesioti, B., Goula,V., Tokatlidou, A. & Pantazopoulou, A. (2007).
sleep disorders in children with learning difficulties, 22, 282-283.
Journal of Learning Disabilities, Winter 2014 مجله ی ناتوانی های یادگیری، زمستان 1392
Vol.3, No.2/21-41 21-41/ دوره ی 3، شماره ی 2
41
Montague, M. & Gardren, D. V. (2003). A cross-sectional study of mathematics
Achievement, estimation skills and academic self –perception in students of varying
ability. Journal of learning disabilities, 36, 437-448.
Owens, J. A., Spirito, A., McGuinn, M. & Nobile, C. H. (2000). sleep habits and sleep
disturbance in elementary school-aged children. Journal of Developmental and
Behavioral Pediatrics, 21 (1), 27-36.
Owens, J. S., Goldfine, M. E., Evangelista, N. M, Hoza, B. & Kaiser, N. M. (2007). A
critical review of self-perceptions and the positive illusory bias in children with ADHD.
clinical child and family psychology Review, 10, 335-351.
Potter, A. S., Newhouse, P. A. & Bucci, D. J. (2006). Central nicotinic cholinergic
systems: a role in the cognitive dysfunction in attention deficit hyperactivity
disorder. Behav Brain Res, 175, 201–211.
Sadeh, A., Raviv, A. & Gruber,R. (2000). Sleep patterns and sleep disruptions in school –
age children. Developmental psychology, 36, 291-301.
Winne, P.H., Woodlands, M.J., Wong, B.Y, (1982). Comparability of self-perception
among learning disabled, normal, and gifted students. Learning Disabilities, 15(8), 470-
475.
Yoon, S. Y. R., Jain, U. & Shapiro, C. (2012). Sleep in attention–deficit/hyperactivity
disorder inchildren and adults .past, present and future. Sleep Medicine Reviews, 16(4),
371-88.