دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1392 
مقایسه ی انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

صفحه 109-124

d_jld_3_2_92_12_25_7

آرام نوره درویشعلی؛ بتول احدی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا باقریان سرارودی