تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر انسجام / سازش‌یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله‌ای در والدین دانش‌آموزان دختر دارای ناتوانی‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر انسجام/ سازش‌یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله‌ای در والدین دانش‌آموزان دختر دارای ناتوانی‌های یادگیری انجام گرفت.
موارد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر‌ آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی والدین دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول دارای ناتوانی‌های یادگیری در سال تحصیلی 1403-1402 شهرستان اردبیل بود. بدین منظور تعداد 30 والدین دانش‌آموز دارای ناتوانی‌های یادگیری بر حسب ملاک‌های ورود به پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. پس از انجام پیش‌آزمون به وسیله مقیاس ارزیابی انسجام و سازش‌یافتگی خانواده السون، روسل و اسپرینکل و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای بیلینگز و موس گروه آزمایشی 8 جلسه (هرهفته دو جلسه) 75 دقیقه‌ای برنامة آموزش مهارت‌های ارتباطی را دریافت کردند. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامة مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS.26و با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب تفاوت معنادار بین انسجام/ سازمان یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله‌ای در والدین دانش‌آموزان دختر دارای ناتوانی‌های یادگیری شده است. به عبارت دیگر اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی در گروه آزمایش توانسته است انسجام/ سازمان یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله‌ای در والدین دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری را افزایش دهد (05/0≥ P).
نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان گفت که از این برنامه می‌توان برای کمک به والدین و دانش‌آموزان دختر دارای ناتوانی‌های یادگیری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of communication skills training on family adaptability / cohesion and coping strategies in parents of female students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Niloofer Mikaeili 1
  • Ali Salmani 2
  • Aysan Sharei 3
1 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD Student of Psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 PhD student of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study examined the effect of communication skills training on family adaptability/cohesion and coping strategies in parents of female students with learning disabilities.
Methods: The current research method was a pre-test-post-test experiment with a control group. The statistical population of this research included all parents of female students of the first period of high school with learning disabilities in the academic year of 2022-2023 in Ardabil city. For this purpose, the 30 parents of students with learning disabilities, according to the criteria of entering the research, were selected by the purposeful sampling method and randomly replaced in two experimental and control groups (15 people in each group). After conducting the pre-test using the Olson, Roussel, and Sprinkle family adaptability/cohesion assessment scale and the Billings and Moss coping strategies questionnaire, the experimental group received eight sessions (two sessions per week) of 75 minutes of the communication skills training program. At the same time, the control group did not receive any intervention program. The data were analyzed using SPSS.26 software and multivariate covariance analysis method.
Results: The results showed that communication skills training caused a significant difference between family adaptability/cohesion and coping strategies in parents of female students with learning disabilities. In other words, the effect of communication skills training in the experimental group has increased family adaptability/cohesion and coping strategies in parents of students with learning disabilities (P≤0.05).
Conclusion: Therefore, it can be said that this application can be used to help parents and female students with learning disabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • family adaptability / cohesion
  • coping strategies
  • parents and learning disabilities