دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، آذر 1402، صفحه 79-160