اثربخشی برنامه آموزشی تاب آوری تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی تاب آوری تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود.
روش پژوهش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایشی- کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دارای اختلال یادگیری ویژه مراجعه کننده به مرکز اختلالات شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. حجم نمونه شامل 32 نفر (گروه آزمایش 16 نفر،گروه کنترل 16 نفر) به صورت دردسترس جایگزین شدند. گروه آزمایش، مورد آموزش تاب آوری تحصیلی قرار گرفت و مداخله به مدت 10 جلسه گروهی به مدت 60 دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. این درحالی بود که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ و پرسشنامه ساختار انگیزشی کاکس و کلینگر (PCI) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 28 و روش تحلیل واریانس چند متغیره (اندازه گیری مکرر) بررسی شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (اندازه گیری مکرر) نشان داد که مداخله بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی دار داشته است.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با برنامه تاب آوری تحصیلی فراهم می کند و روانشناسان و مشاوران می توانند برای بهبود خودکار آمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از این بسته آموزشی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Effectiveness of the Academic Resilience Training Program on Academic Self-efficacy and Motivational Structure of Students with Specific Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • Rahim Badri Gargari 2
  • Roghayeh Sarvazad sofiyani 3
  • Hamed Hamzehei 4
1 Associate professor of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor of Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Master of Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Educational psychology, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The aim of this study was to investigate the effectiveness of the academic resilience training program on the academic self-efficacy and motivational structure of students with specific learning disabilities.
Methods & Materials: The research method was a semi-experimental type with an experimental-control group and a follow-up phase. The statistical population of this research included fourth, fifth, and sixth-grade students with specific learning disabilities who were referred to Tabriz City Disorders Center in the academic year of 1402-1401. The sample size including 32 people (experimental group 16 people, control group 16 people) were replaced as available. The experimental group was trained in academic resilience and the intervention was implemented for 10 group sessions for 60 minutes on the experimental group. This was while the control group did not receive any intervention. The research tools included McIlroy and Bunting's academic self-efficacy scale and Cox and Klinger's motivational structure questionnaire (PCI). Data were analyzed using SPSS version 28 software and multivariate analysis of variance (repeated measurement).
Results: The results of multivariate analysis of variance (repeated measurement) showed that the educational resilience training package intervention significantly affected the academic self-efficacy and motivational structure of students with special learning disorders in the post-test and follow-up stages.
Conclusions: The findings of this research provide helpful information regarding the academic resilience program, and psychologists and counselors can use this educational package to improve academic self-efficacy and motivational structure in students with specific learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Resilience Training
  • Academic Self-Efficacy؛ Motivational Structure؛ Specific Learning Disorder