اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 متخصص اطفال، گروه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2024.14280.2137

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان دارای اختلال یادگیری خاص بود
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال یادگیری در سال 1402 در شهر اردبیل بود؛ که از این گروه 40 نفر کودک مبتلا به اختلال یادگیری از مرکز ناتوانی‌های یادگیری به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه‌ای برنامه جرئت‌ورزی را دریافت کردند. گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) و پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی (2002) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌ها در عزت نفس و تنظیم هیجان وجود دارد. گروه‌ آزمایش در پس‌آزمون از عزت نفس و تنظیم هیجان بالاتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بود. (05/0>P)
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، می‌توان گفت برنامه جرئت‌ورزی بر بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال ناتوانی ‌یادگیری اثربخش بود. لذا پیشنهاد می‌شود متخصصان و درمانگران از این مداخله برای بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان دارای اختلال یادگیری خاص استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Assertiveness Training on Improving Self-esteem and Cognitive Emotion Regulation in Children with Special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Sara Taghizadeh Hir 1
  • Azin Narimani 2
  • Sahar Shahbazi 3
1 Ph.D Student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professional doctorate, Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 3. MSc Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of assertiveness training on improving self-esteem and cognitive emotion regulation in children with special learning disabilities.
Methods: This research was semi-experimental study, including pretest- posttest with control group. The statistical population of the present study included all children aged 8 to 12 years with learning disabilities in Ardabil in 2023. Among them, 40 children were selected using convenience sampling method and placed randomly in experimental (n=20) and control group (n=20). Subjects were measured by emotion regulation questionnaire (2002) and Cooper Smith Self-esteem Questionnaire (1967). The experimental group participated in 8 sessions (45 minutes) of assertiveness training and the control group didn’t receive any intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANCOVA).
Results: The results indicated that assertiveness training significantly improve self-esteem and cognitive emotion regulation in children with special learning disabilities (P<0/05).
Conclusion: The results showed that assertiveness training can be considered as an effective way to improve self- esteem and cognitive emotion regulation of children with learning disabilities. Therefore, child psychologists and specialists can use assertiveness training to reduce the psychological problems of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertiveness Training
  • Self-esteem
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Special Learning Disabilities