مقایسه‌ اثربخشی آموزش مهارت‌های ابراز وجود و راهبردهای خودنظارتی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2024.14482.2147

چکیده

 اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه­‌ اثربخشی آموزش مهارت‌های ابراز وجود و راهبردهای خودنظارتی بر خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری بود.
مواد و روش ­ها: روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مرکز ناتوانی‌های یادگیری آموزش‌ و پرورش شهر اردبیل در سال‌تحصیلی 1403-1402 بود. از این میان، تعداد 45 نفر به‌صورت نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل، مورد مطالعه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌‌ی خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. مهارت‌های ابراز وجود و راهبردهای خودنظارتی به مدّت 10 جلسه‌ی یک ساعته به گروه‌های آزمایش آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد.
یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیش‌آزمون، تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات گروه‌های آزمایش و کنترل در نمره‌ی کل متغیر خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین، آموزش مهارت‌های ابراز وجود و راهبردهای خودنظارتی رویکردهای مؤثری برای ارتقاء خودکارآمدی تحصیلی دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Training of Self-Expression Skills and Self-Monitoring Strategies on Academic Self-Efficacy in Students with Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Ahmadi 1
  • Ali Sheykholeslami 2
  • Asghar Nokhostin Goldoost 3
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to comparing the effectiveness of training of self-expression skills and self-monitoring strategies on academic self-efficacy in students with learning disability.
Methods: The method of the current research was an experiment with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research included all the students enrolled in the learning disabilities center of Ardabil city in the academic year of 2022-2023, from among them 45 people were selected by available sampling and after random replacement, they were studied in three experimental groups and a control group (15 people in each group) were selected. The data collection tool was the academic self-efficacy questionnaire. The implementation process of self-expression skills and self-monitoring strategies were carried out for 10 one-hour sessions, and the control group did not receive any intervention. The results were analyzed using Univariate Covariance Test.
Results: The results of the covariance analysis showed that after controlling the effects of the pre-test, there is a statistically significant difference between the average scores of the three experimental and control groups in the total score of the academic self-efficacy variable.
Conclusion: Therefore, teaching self-expression skills and self-monitoring strategies are effective approaches to improve students' academic self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Expression Skills
  • Self-Monitoring Strategies
  • Academic Self-Efficacy
  • Learning Disability