دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 79-160