اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2024.14414.2143

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و سرزندگی تحصیلی دانش­ آموزان دارای ناتوانی­ های یادگیری  انجام گرفت
مواد و روش­ ها: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­ آموزان دارای ناتوانی­ های یادگیری دبستانی شهر اردبیل که در سال تحصیلی 1401-1402 مشغول تحصیل بودند، است. 40 دانش ­آموز به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش، پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو، انگیزه پیشرفت هرمنس و آزمون هوش ریون بود. داده ­ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافته­ ها: یافته ­های پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و سرزندگی تحصیلی دانش ­آموزان دارای  ناتوانی ­های یادگیری اثربخش بوده و تأثیر مستقیم و معنی ­داری دارد (01/0>P) است. بر اساس یافته ­ها می ­توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی می ­تواند به بهبود انگیزه پیشرفت و سرزندگی تحصیلی دانش­ آموزان کمک کند که این امر خود منجر به افزایش عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان می ­گردد.
نتیجه­ گیری: با توجه به این نتایج از لحاظ کاربردی در محیط ­های آموزشی در کنار سایر شیوه­ های افزایش توجه و بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده شود؛ همچنین با آموزش راهبردهای شناختی به دانش ­آموزان می­ توان انگیزش خواندن آن­ها را افزایش داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching cognitive-metacognitive strategies on the motivation to progress and academic vitality of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nasiri Garme Cheshme 1
  • Mohammad Fathi 2
  • Morteza Javidpour 3
1 Master of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3 PhD in Educational adminsttion, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of teaching cognitive-metacognitive strategies on the motivation to progress and academic vitality of students with learning disabilities.
Methods: The research method was an experiment with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research includes all students with learning disabilities in the elementary school of Ardabil who were studying in the academic year 1401-1402. 40 students were selected by available sampling method and randomly replaced in two experimental and control groups. The research tools included Martin and Marsh Academic Vitality Questionnaire, Colorado Learning Difficulties Questionnaire, Hermans Achievement Motivation and Raven Intelligence Test. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance test.
Results: The findings of the research showed that the teaching of cognitive-metacognitive strategies is effective and has a direct and significant effect on the motivation of progress and academic vitality of students with learning disabilities (P<0.01). Based on the findings, it can be concluded that the training of cognitive and metacognitive strategies can help to improve the motivation of progress and academic vitality of students, which in itself leads to an increase in performance and academic progress of students.
Conclusion: According to these results, cognitive and metacognitive strategies should be used in educational environments in addition to other methods of increasing attention and improving executive functions in children with learning disabilities. Also, by teaching cognitive strategies to students, it is possible to increase their motivation to read.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive strategy
  • metacognition
  • progress motivation
  • academic vitality