تأثیرتوانبخشی شناختی رایانه‌یار مبتنی بر حافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22098/jld.2024.14448.2146

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه ­یار بر بهبود حافظه فعال دانش ­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود.
روش‌ها: طرح پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون، بدون گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 15 دانش ­آموز دارای اختلال یادگیری خاص بودند که به­ صورت هدفمند از بین مراجعه‌کنندگان به مراکز اختلالات یادگیری دولتی و خصوصی شهرستان بندر انزلی انتخاب شدند و به مدت 8 جلسه 1 ساعته، آموزش توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه را دریافت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون هوش ماتریس­ های پیش‌رونده ریون (2000)، آزمون­ سنجش حافظه کاری ان ­بک و بسته توان‌بخشی شناختی کاگمد (2016) بود. داده ­های به ­دست‌آمده، با آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در همه مؤلفه­ های اصلی حافظه کاری مورد بررسی (تعداد پاسخ درست و زمان پاسخ) در مرحله پس ­آزمون نسبت به پیش ­آزمون از نظر بهبود  حافظه کاری تفاوت معنی ­دار وجود داشت (05/0> P).
نتیجه‌گیری: روش توان‌بخشی شناختی رایانه ­یار مبتنی بر حافظه فعال با ایجاد نوعى تجربة یادگیرى، در بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به نارساخوانی مؤثر است، لذا پیشنهاد می­ شود از روش مداخله­ ای فوق در مراکز مشکلات یادگیری استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of computer-assisted cognitive rehabilitation based on working memory on improving the executive functions of students with specific learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Moheb Salehi 1
  • Fatemeh Pooragha roodbardeh 2
  • Seyed Mosa Kafie 3
1 M.A. in General Psychology, Rahbordshomal institute of higher education, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Rahbordshomal institute of higher education, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of computer-aided cognitive rehabilitation on improving the working memory of students with specific learning disabilities.
Methodology: The research design is semi-experimental with pre-test and post-test and without control group. The research sample included 15 students with specific learning disabilities who were purposefully selected among those who referred to public and private Learning Disabilities Centers of Bandar-e Anzali city and received computer-based cognitive rehabilitation training for eight 1-hour sessions. The research tools included, Raven's Progressive Matrices Intelligence Test (2000), N-Back Working Memory Test and Cogmed Cognitive Rehabilitation Package (2016). The obtained data were analyzed by one-way analysis of variance test.
Results: The results of this research showed that there was a significant difference in all the main components of the investigated executive functions (number of correct answers and response time) in the post-test stage compared to the pre-test in terms of the improvement of executive functions (P<0.05).
Conclusion: The computer-aided cognitive rehabilitation method based on active memory by creating a kind of learning experience is effective in improving the active memory of children with dyslexia, so it is suggested to use the above intervention method in learning problems centers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-assisted cognitive rehabilitation
  • working memory specific learning disorder