اثربخشی برنامه‌ی منتخب ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال بر عملکرد حافظه کاری و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.22098/jld.2024.14861.2162

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی برنامه‌ی منتخب ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال بر عملکرد حافظه کاری و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر، از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان پسر 11-8 سال ثبت‌نام‌شده در مراکز اختلال یادگیری مشهد در سال 1402-1401 بود. از این تعداد 54 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. دانش‌آموزان در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمون‌های نرم‌افزاریان بک واستروپ را انجام دادند. گروه‌های آزمایشی طی یک برنامه تمرینی شامل 24 جلسه‌ی 45 دقیقه ایی تمرینات ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال را انجام دادند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین نمرات حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی دو گروه تمرینات ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخش بود دو روش تمرینی ادراکی-حرکتی و بازی‌های ویدئویی فعال می‌توان از این سبک تمرینات و بازی‌ها در جهت کاهش مشکلات مربوط به دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری استفاده کرد و همچنین به معلمان و مربیان در حوزه کار با کودکان دارای اختلال یادگیری پیشنهاد می‌شود که علاوه بر تمرینات معمول بر بازی‌های ویدئویی فعال نیز تأکید ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of selected perceptual-motor program and active video games on working memory performance and cognitive flexibility of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Azam Enferadi Dughabadi 1
  • Mehdi Sohrabi 2
  • Hamidreza Taheri Torbati 2
  • Alireza Bahrami 3
1 Ph.D. Student in physical education, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present study was conducted to investigate the effectiveness of selected perceptual-motor program and active video games on working memory performance and cognitive flexibility of students with learning disabilities.
Methods & Materials: The method of the current research was an experimental type a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this research included all male students aged 8-11 years enrolled in learning disability centers in Mashhad in 2022-2023. Of these, 54 people were selected by the purposeful sampling method and were randomly divided into two experimental groups and one control group. In the pre-test and post-test stages, the students performed N-back and Stroop software tests. The experimental groups performed perceptual-motor training programs and active video games for 24 sessions, each session lasting 45 minutes, and the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of the covariance test was used to analyze the data.
Results: The results showed that there is a significant difference between the average scores of the two groups of perceptual-motor exercises and active video games with the control group in terms of working memory and cognitive flexibility (P<0.05).
Conclusion: Due to the effectiveness of perceptual-motor training methods and active video games, this style of training and games can be used to reduce problems related to students with learning disabilities. It is suggested to teachers and trainers in the field of work for children with learning disabilities to emphasize active video games in addition to regular exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selected perceptual-motor program
  • active video games
  • working memory
  • Cognitive flexibility
  • Learning disorders