دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 79-160