اﺛربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر کنترل خشم و تاب‌آوری در والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2024.13727.2121

چکیده

چکیده
اهداف: هدف پژوهش­ حاضر بررسی اثربخشی آموزش ­پذیرش و تعهد بر کنترل­ خشم و تاب‌آوری در والدین ­کودکان دارای ناتوانی­ یادگیری بود.
مواد و روش ­ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه­ کنترل بود. جامعه ­آماری پژوهش شامل والدین دانش ­آموزان دختر و پسر دارای ناتوانی ­یادگیری بود که به دو مرکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان ملکان مراجعه کرده بودند. در این پژوهش 30 نفر از والدین دانش ­آموزان دارای ناتوانی یادگیری به شیوه ­نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در گروه‌های آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر)  به­ صورت تصادفی گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش، آموزش ­پذیرش و تعهد را در 8 جلسه دریافت­ کردند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های کنترل­ خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) و تاب‌آوری کونور-دیویدسون (CD-RIS)استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار  SPSS.26و با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری بین نمرات کنترل­ خشم و تاب‌آوری دو گروه پس از اعمال آموزش ­پذیرش وتعهد وجود دارد (0/05>P). به عبارتی نتایج نشان داد که آموزش ­پذیرش و تعهد موجب افزایش کنترل خشم و افزای تاب­ آوری در گروه آزمایش شده است.
 نتیجه­ گیری: با توجه به اینکه آموزش ­پذیرش وتعهد باعث افزایش کنترل­ خشم و تاب‌آوری در گروه آزمایش شده است در نتیجه آموزش ­پذیرش­ وتعهد می‌تواند به‌عنوان پروتکل آموزشی در کنترل ­خشم و ارتقای تاب‌آوری والدین کودکان دارای ناتوانی ­یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment training on anger control, resilience and in parents of children with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Eisa Jafari 1
  • Zahra Chaichian 2
  • Fereshteh Pourmohseni 3
  • Ali Salmani 4
1 Associate professor of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of General Psychology, Payame noor University, Tehran, Iran
3 Associate professor of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 PhD Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment training on anger control and resilience in parents and children with learning disabilities.
Methods: The research method is semi-experimental with pre-test design and post-test with control group. The statistical population consisted of parents of male and female students with learning disabilities who had referred to two special learning problems centers in Malekan city in 2020-2021. In this study, 30 parents of students with learning disabilities were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental (15 people) and control groups (15 people). The subjects of the experimental group received training on acceptance and commitment in 8 sessions. In order to collect data, Spielberger's Anger Control (STAXI-2) and Connor-Davidson Resilience (CD-RIS) questionnaires were used. The obtained data were analyzed using SPSS.26 software and multivariate covariance analysis method.
Results: The results showed that there is a significant difference between the anger control and resilience scores of the two groups after applying the acceptance and commitment training (P<0.05). In other words, the results showed that acceptance and commitment training increased anger control and increased resilience in the experimental group.
Conclusion: Considering that acceptance and commitment training has increased anger control and resilience in the experimental group, as a result, acceptance and commitment training can be used as an educational protocol to control anger and improve the resilience of parents of children with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment training
  • Control of anger
  • Resiliency
  • Learning disabilities