بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

2 استاد روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

4 دانشیار آمار، دانشگاه اصفهان

5 استادیار روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره  و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان بود. روش تحقیق آزمایشی و از نوع طرح پیش­آزمون - پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر نارساخوان پایه چهارم و پنجم شهر قزوین در سال تحصیلی 93- 1392 که به مراکز ویژه­ی اختلالات یادگیری معرفی شدند، می­باشد که تعداد 40 نفر  (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه خودپنداره تنسی استفاده گردید. همچنین معیار پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات دروس دانش­آموزان بدست آمد. پس از انتخاب تصادفی گروه‌های آزمایش و کنترل و اجرای پیش­آزمون، آموزش بر روی گروه آزمایشی به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای به صورت 2 جلسه در هفته اجرا گردید (جمعاً 6 هفته). پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی دو گروه از نظر میانگین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی با استفاده از ابزارهای به کار رفته در مرحله پس آزمون و پیگیری، حاکی از افزایش خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در گروه آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بعد از مداخله بوده است(001/0> (P. مطابق با نتایج این پژوهش، با استفاده از مدل آموزشی مبتنی بر هوش چندگانه می‌توان خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effectiveness of instruction based on multiple intelligence model on the self-concept and academic achievement of male students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • M Rabiee nezhad 1
  • M.B Kajbaf 2
  • M.M Mazaheri 3
  • H Talebi 4
  • A Abedi 5
1 Ph.D. Candidate. Of Educational Psychology. Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Isfahan.
2 Corresponding Author : Professor of Psychology, University of Isfahan
3 Associate Professor of Philosophy. Islamic Azad University of Isfahan, Isfahan
4 Associate Professor of Statistics, University of Isfahan.
5 Assistant Professor of Psychology, University of Isfahan.
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the effectiveness of instruction based on multiple intelligence model on the self-concept and academic achievement of male Students with dyslexia. Research method was quasi-experimental with pretest-posttest and a control group. The population of this research inc;uded all dyslexic male students in the fourth grade and fifth grade schools at Qazvin city in Academic year 2013-2014.  Forty students (20 in the experimental group and 20 in control group) were selected through a simple random sampling method. For Data collection, the Tennessee's Self-Concept Scale was used. Also academic achievement of students' mean scores was obtained. After the random selection and the control and experimental groups pre-test, training on the experimental group during 12 60-minute sessions was conducted for 2 sessions per week (a total of 6 weeks).  To analyze the data, ANOVA was used. Analyzing thr two groups in terms of mean increases in self-concept and academic achievement through the methods used in the post-test and follow-up showed an increase in self-concept and academic achievement in the group based on multiple intelligences model after the intervention was provided (P<0.001). Based on results of this study, using a model based on multiple intelligences can enhance self-concept and academic achievement of students with dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple intelligence
  • self-concept
  • Academic chievement
  • Student With Dyslexia
آرمسترانگ، تامس(2001 .(هوشهای چندگانه در کلاس درس. ترجمه مهشید صفری(1392 ،(تهران، انتشارات مدرسه. آریاپوران، سعید؛ امیریمنش، مرضیه؛ تقوایی، داود و حق طلب، طاهره(1393 .(رابطهی ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی(خواندن، نوشتن و ریاضی) دانشآموزان ابتدایی دارای ناتوانیهای یادگیری. فصلنامه علمی - پژوهشی ناتوانیهای یادگیری، 4)1 ،(125-119 . امینی، محمد؛ تمنایی فر، محمدرضا و امینی، سمیه(.1388 .(نظریه هوش چندگانه و دلالتهای آن در طراحی تجارب و فرصتهای یادگیری. فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی، دانشکدهی علوم تربیتی و .107-91 ،(4)5 .الزهرا دانشگاه روانشناسی تبریزی، مصطفی(1392 .(درمان اختلالات خواندن. تهران، انتشارات فراروان. ترازی، زهرا و خادمی، ملوک (1392 .(اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه در ارتقای خودپنداره دانشآموزان دارای اضطراب امتحان. مجلهی روانشناسی مدرسه، 2) 1 ،(80-98 . خجسته مهر، رضا؛ عباس پور، ذبیح اله؛ کرایی، امین و کوچکی، رحیم (1391 .(تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خود پنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانشآموزان. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 1) 1 ،(27-45 . ربیعی نژاد، محمدرضا و تبریزی، مصطفی(1389 .(مقایسه میزان اثربخشی روش درمانی دلاکاتو و روش چند حسی فرنالد بر درمان اختلال خواندن دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدائی شهر قزوین(سال تحصیلی 89-88 .(پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. رحمانیان، زاهده؛ میرزائیان، بهرام وحسن زاده، رمضان(1391 .(رابطه اضطراب اجتماعی با خودپنداره در دانشآموزان دختر پایه پنجم شهرستان جهرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 12)5 ،(510-502ساربان، حمیده؛ عیسی مراد، ابوالقاسم و طبیبی، زهرا (1392 .(نقش نگرشهای تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر. مجلهی روانشناسی مدرسه، .124-97 ،(3) 2 سیف نراقی، مریم و نادری، عزت ا...(1392 .(اختلالات یادگیری، تاریخچه، تعریف، گروهبندی، مراحل تشخیص، روشهای آموزش و نمونههای بالینی. تهران، انتشارات امیرکبیر. شریفی، علیاکبر؛ زارع، حسین و حیدری، میترا(1391 .(مقایسهی حافظهی فعال بین دانشآموزان نارساخوان و دانشآموزان عادی. فصلنامه علمی - پژوهشی ناتوانیهای یادگیری، 2)2 ،(142-136. طالبزاده نوبریان، محسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عشورینژاد، فاطمه و موسوی، سیدحسین.(1390 .(بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و مؤفّقیت تحصیلی دانشجویان. روشها و مدلهای .65-80،(4)1 ،روانشناختی عبدی، علی؛ نوروزی، داریوش؛ ملکی، حسن و ابراهیمی قـوام آبـادی، صـغری (1390 .(مقایـسه اثربخـشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متـداول بـر پیـشرفت تحـصیلی و نگـرش بـه یـادگیری درس علوم دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 37)9 ،(120-101. میکائیلی، نیلوفر؛ غلامعلی، افروز و قلیزاده، لیلا (1391 .(ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر. مجلهی روانشناسی مدرسه، 1) 4 ،(91-104.Abdi, A., Noroozi, D., Malaki, H., & Ebrahimighavamabadi, S.(2011).Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligence and common approaches on academic achievement and attitude towards Science lesson fifth grade students. Quarterly Journal of Educational Innovations.37(9),101-120.(Persian) Al-Sabbah, S., Al-Sabbah, S., & Abod, F.(2011). Implosions of multiple intelligence theory and MIDAS scale for educators and students in Jordanian schools. International Journal of Innovation, Management and Technology,2(2),95-108. Amini, M., Tamannaeefar, MR., & Amini, S.(2008). The theory of multiple intelligence and its implications for designing learning opportunities and experiences. Journal of New Thoughts on Education, Faculty of Education and Psychology. AlZahraUniversity. 5(4),91-107. (Persian) Armstrang, T.(2009). Multiple intelligences in the classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Armstrong, T. (2001). Multiple intelligences in the classroom. Translation Mahshid Safari (2013), Tehran: school PublishingAriyanpooran, S., Amiri manesh, M., Taghavi, D., & Haghtalab.(2014). Relationship between self-concept and academic motivation(reading, writing and math) in elementary students with LD. Journal of Learning Disabilities . 4(1),119-125. (Persian) Bellflower, JB. (2008). Case study on perceived benefits of Multiple Intelligence instruction: Examining its impact on student learning. PhD Dissertation, Fielding Graduate University, USA. Brooks, A.D., Berninger V.W., & Abbott R.D.(2011). Letter naming and Letter writing reversals in children with dyslexia: Momentary inefficiency in the phonological and arthographic loops of working memory. Developmental Neuropsychology, 36(7), 847-868. Cooper, F. (2008). An examination of impact of multiple intelligences and metacognition on achievement of mathematics student. Capella University Publishing. Douglas, O., Burton, K., & Reese, S.(2008).Effects of multiple intelligence teaching strategy on academic achievement of english grade math student, Journal of Instructional Psychology, 35(2),182-187. Gardner, H.(2006). Multiple Intelligences: Implications for Art and Creativity. In W.J: Moody(ed). Artistic Intelligence Implications for Educations Teachers College Press. N.Y. Gartland, D., Strosnider, R. (2007).Learning disabilities and young children Identification and intervention. Learn Disabil Quar. 30(1), 63-72. Hearne, D., Ston, S. (1995). Multiple intelligences and underachievement: lesson from individuals with LD. Journal of Learning Disabilities. 28(7),39-47. Hoge R.D., Renzulli G.S.(1991). Exploring the link between giftedness and self-concept. Rev Edue Res; 63(4), 449-465. Johnson, M. (2007). Effect of multiple intelligences on elementary student performance PhD Dissertation. University of California,USA. KhojastehMehr, R., Abbaspour, Z., Koraei, A. & Kochaki, R. (2012). The effect of a "Succeeding in School" program on the academicperformance, academic self-concept, attitude towards school, learning how tosucceed in school and social adjustment of school students. Journal of school psychology,1(1), 27-45. (Persian). Koksal, MS., Yel, M. (2007). The effect of multiple intelligences theory(MIT) based instruction on attitudes towards course, academic success and permanence of teaching on the topic Respiratory systems. Educational Science.4(6), 231-239. Mayes, S.D., Calhoun, S.L.(2006). Frequency of reading math and writing disabilities in children with clinical disorders. Learning and Individual Differences. 16(2), 145-157. Mikaeili, N., Afrooz, G. & Gholiezadeh, L. (2012). The relationship of self-concept and academic burnout with academic performance of girl students. Journal of schoolpsychology, 1 (3), 91-104. (Persian). Mussen, KS. (2007). Comparison of effect of multiple intelligence pedagogy and traditional pedagogy on drade 5 students’ schievement and attitudes towards science, PhD Thesis, Walden University,USA. Owolabi, T., Okebukola, F. (2009). Improving reading ability of science students through study groups and multiple intelligences. US-China Education Review. 6(2),51-67. Ozdemir, P., Guneysu, S., & Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through multiple intelligences. Journal of Biological Education. 40(2), 74-78.Patrick, W.C., Cheung, M., & Ransdell, L.B.(2008). A structural equation model of the relationship between body perception and self-esteem: Global Physical Self-Concept as the Mediator: Psychology of Sport and Exercise. 9(1), 493-501. Presley, Aİ. (2005). An investigation of the teaching- learning process based on Multiple Intelligence theory in higher school biology course. MSc Thesis, Middle East Technical University,Turkey. Rabiee Nezhad, M., Tabrizi, M. (2009). The comparison between the level of Delacato’s therapeutic method effectiveness and Fernald’s multiple – sensory method on reading disorder in primary second– grade – male student’s in Qazvin city (Academic year 88 – 89). Master's Thesis, Department of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (Persian) Rahmanian, Z., Mirzaian, B., & Hasanzadeh, R.(2012). The Relationship between Social Anxiety and Self-concept among Fifth Grade Female Students in Jahrom. Kerman University of Medical Sciences.12(5), 502-510. (Persian) Saif naraqi, M., Naderi, E.(2013). Learning disorders, history, definition, classification, diagnosis procedures, methods of teaching and clinical samples. Tehran: Amir Kabir. (Persian) Sareban, H., Isamorad., A. & Tabibi, Z. (2013). Studying the effects of parenting attitudes in mental-socialhealth (self-concept, social interaction) of teens. Journal of school psychology, 2 (3), 97-124. (Persian). Sharifi, A.A., Zare, H., & Heidari, M.(2012). Comparing working memory in dyslexic and normal students. Journal of Learning Disabilities. 2(3),136-142. (Persian) Shaywitz, S.E.(2008). Paying attention to reading: The neurobiology of reading and dyslexia. Dev Psycho. 20(4), 1329-1349. Shearer, B., Darrell, D.A.(2009). Exploring the application of multiple intelligences theory to career counseling. Journal of Employment Counseling. 23-38. Tabrizi, M. (2013). Treatment of Dyslexia. Tehran: Fara ravan Publishing. (Persian) Talebzadeh nobariyan, M., Abolghasemi, M., Ashori nezhad, F., & Mousavi, S.H.(2010). Structural relationship between self-concept, self-regulated learning and academic achievement. Methods and psychological models. 1(4), 80-65.Tarazi., Z. & Khademi, M. (2013). Examination of effectiveness of learning and study strategies education on the progress of self-concept of students with test anxiety. Journal of school psychology, 2(1), 80-98. (Persian). Ucak, E., Bag, H., & Usak, M. (2006). Enhancing learning through multiple intelligences in elementary sciences education. Journal of Baltic Science Education. 2 (10),71-85. Uzunoz, A.(2011). Effect of multiple intelligence theory practice on student success by Bloom's taxonomy. Educational Research and Reviews. 6(18), 952-960 . Wallace, A.J. (2005). Early identification of learning disorders helps children succeed. Pediatr ann. 34(4), 328-343.