تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روان‌شناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اختلال‌ یادگیری، از مهم‌ترین اختلال‌های دوران مدرسه می‌باشد و کودکانی که دچار مشکل های یادگیری هستند، اغلب با کودکان کم‌توان ذهنی اشتباه شده و گاه به کلی از جریان تحصیل و یادگیری کنار می‌مانند و علاوه براین، به علت سرکوب در سنین حساس کودکی دچار مشکل هایی در اجتماع می‌شوند، بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال‌ یادگیری غیرکلامی بود. روش تحقیق تجربی مقدماتی و بدون گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان کلاس اول تا چهارم دارای اختلال‌ یادگیری کلامی و غیرکلامی استان سیستان و بلوچستان بود که از بین آنها 18 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا کلیه دانش‌آموزان به آزمون اعتماد به نفس آیزنگ پاسخ دادند سپس میانگین اعتماد به نفس دانش‌آموزان قبل از آموزش مهارت‌های اجتماعی محاسبه شد و مهارت‌های اجتماعی برای 10 جلسه (60 دقیقه‌ای) به دانش‌آموزان آموزش داده و نتایج با استفاده از آزمون t وابسته تحلیل شد. نتایج نشان داد، میانگین اعتماد به نفس دانش‌آموزان بعد از آموزش مهارت‌های اجتماعی به صورت معناداری افزایش یافته است و همین عامل موجب بهبود عملکرد درسی در کودکان شد، بنابراین، با توجه به اثربخشی مهارت‌های اجتماعی در ارتباط میان فردی، پرسش کردن، توضیح دادن، گوش دادن، افشای خود و ابراز وجود می‌توانیم از این اموزش در مدارس عادی در کنار کلاس‌های درسی کودکان آموزش دهیم و موجب بالا بردن عملکرد اجتماعی این کودکان شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social skills training on increasing self-confidence among children with verbal learning disorders and children with nonverbal learning disorders

نویسنده [English]

  • H Jenaabad
Corresponding Author: Associate professor , Department of Educational and Psychology , university of sistan and baluchestan.
چکیده [English]

Learning disorders are among the most important disorders in the school years and children who have learning problems are often mistaken for mentally retarded children and sometimes are completely left behind the education and learning process. Moreover, due to being suppressed in the critical years of childhood, these children encounter issues in the society; therefore, the present study aimed to examine the effect of social skills training on increasing self-confidence among children with verbal learning disorders and children with nonverbal learning disorders. The method of this study was preliminary experimental without a control group. The statistical population of this study included all first to fourth grade students with verbal and nonverbal learning disorders in Zahedan among whom 18 individuals were selected as the sample using the convenience sampling method. Initially, all students answered the Eysenck Self-confidence Questionnaire. Afterwards, the students’ mean score on self-confidence obtained before conducting the social skills training was calculated. Social skills were taught to students during 9 sessions and the results were analyzed using the independent t-test. The results indicated that after training social skills, the students’ mean score significantly increased and this led to an increase in children’s academic performance. Therefore, regarding the effectiveness of social skills in interpersonal communications, questioning, explaining, listening, self-disclosure, and self-expression, this training can be taught in addition to children’s academic classes in ordinary schools and can be used to improve these children’s social performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Skills Training
  • Self-Confidence
  • Learning disorders
ایروانی،  محمدرضا و ابراهیمی، جعفر (1388). بررسی رابطه میان مهارت‌های اجتماعی و اعتماد به نفس در دختران فراری. مجله‌ی جامعه شناسی، 1(3)، 124-111.
مستعلمی، فروزان؛ حسینیان، سیمین و یزدی، منور (1384). تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دختران نابینای استان تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(4)، 450-437
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edn) (DSM^IV). Washington, DC: APA.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 edition, (Dsm-5). New York: American Psychologist.
Biaban Gard, A. (2014). Improving of self-confidence as kills of improving self-confidence in children and teenagers] Persian. 3rd ed. Tehran: PTA. 77-80.
Champing counseling center (1996). “Copyright by the Beard of truste of Illinois university of lliinosi at urbanall“ River press 499, ny//751-1826. USA.
Ganji, M. (2013). Abnormal psychology based on DSM-5. Savalane pub. Tehran.
Gresham, F. M. & Elliott, S. N. (1987). The relationship between adaptive behavior and social skills: Issues in definition and assessment. Journal of Special Education, 21,(1), 167-181.
Haprper. K. A. (1996). social skills effects of Impulsivity and Depression defeat Hyperactiveity disorder. Journal of Autism an developmental disorders. Feb, 71, 357-486.
Jenaabadi, H., Zamani, N., Abyar, Z. & Zamani, S. (2016). Comparison effectiveness of Emotion Regulation Training based on Gross and Linhan Process Model on Depression, Anxiety, and Stress in the mother on Children with Mental Disorder. Accept in Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center
Johnson, O, Johson, R. (2000). learning together and alone: cooperative competitive, and individualistic learning. Bost on: Allyn and Bacon.
Linehan, M. ,Dimeff ,L. , Rizvi, S. L., & Brown, M. (2000). Dialectical  behavior 11 therapy for substance abuse: A pilot application to   methamphetamine dependent 11 women with borderline personality disorder. Cognitive and Behavioral 11practice, 7,457-468.
Menio, C. L (1994), Adiscriptive study of the difficulties developmentally delayed students encounter white mastering and transferring social skills, 205,959-70.
Nowicki, S. & Duke, M. P. (1992). The association of children‘s nonverbal decoding abilities with their popularity, locus of control, and academic achievement. Journal of Genetic Psychology, 153(4), 385-393.
Parker, J. & Asher, S. R. (2013). Peer relations and the later personal adjustment: Are low-accepted children at risk? Psychological Bulletin. 102, 3, 357-389.
Sadock, B. J. , Sadock, A. S. , Sadock, P. R. B(2012). Kaplan and Sadock comperehensive Text book of psychiatry Kindle Edition.
Tafrat. R/kassinore. H. (1998). Anger control inment: Babexposure Posure with rational/Irrational/and irrelevant sef - statument, Journal of cognitive psycotherapy fallو 12(3), 25-39.
Teodoro, M. L., Kappler, K. C., Rodrigues, J. L., de Freitas, P. M. & Haase, V. G. (2005). The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) and its Adaptation for Brazilian children and adolescents. International Journal of Psychology, 39(2), 239-246.
Zamani, N., Abyar, Z., Jenaabadi, H.,  Khani, H. &  Zamani, S. (2016). The Effect of Impulse Control Training on Depression and Anxiety Mother of children with Developmental coordination disorders (DCD) (Accept in Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center.
Welsh, M., Parke, R., Widaman, K. & Oneil, R. (2011). Linkages between children‘s social and academic competence: Longitudinal analysis. Journal of School Psychology, 39(6), 463-482.