تأثیر آموزش تمرین‌های تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش تمرین‌های تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهرستان خاش بودند. نمونه پژوهش متشکل از، 30 دانش­آموز پسر پایه دوم ابتدایی با نارسایی خواندن در شهر خاش بودند که به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون بود. آموزش تمرین های تقویت حافظه شنیداری بر روی گروه آزمایش در 10 جلسه، هر جلسه 45 دقیقه اجرا شد. ابزار پژوهش، آزمون خواندن و نارساخوانی نما بود. داده­های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تمرینات تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of training auditory memory strengthening exercises on reading ability of dyslexic students

نویسندگان [English]

  • M Shirazi 1
  • M Danaie 2
  • M.A Fardin 3
1 Corresponding author : Assistant Professor, Department Of Psychology, University Of Sistan and Baluchestan
2 Master of Science Educational in primary education
3 Ph.D candidate, Educational Psychology, Department Of Psychology,Islamic Azad University Zahedan Branch
چکیده [English]

Through the current study, the effect of training auditory memory strengthening exercises on reading ability of dyslexic students was examined. The sample of this study included 30 second grade male elementary school students with reading disabilities in Khash who were selected using the purposive sampling method and were randomly divided into an experimental group and a control group. The method of this study was quasi-experimental with a pretest-posttest design. Training auditory memory strengthening exercises was conducted on the experimental group in 10 sessions, each lasting 45 minutes. The research tool was NAMA Reading and Dyslexia Test. The obtained data were analyzed using the analysis of covariance (ANCOVA). The findings of this study showed that training auditory memory strengthening exercises affected the reading ability of dyslexic students.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • training auditory memory strengthening exercises
  • reading abilities
  • dyslexia
  • learning disabilities
اهرمی، راضیه؛ شوشتری، مژگان. گلشنی منزه، فرشته. کمرزرین، حمید (1390). تاثیر آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 1(3)، 154-139
 بهاری، علی (1385) . تأثیر به کارگیری سینا در میزان افزایش مهارت های خواندن پایه اول تا سوم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبایی تهران.
ترابی، محمدعلی و قلی نیا، الهام (1390). تاثیر تدریس استراتژی های شناختی و فراشناختی بر توانایی درک مطلب خواندن. زبان شناسی کاربردی، 4(1)، 227-208.
حیدری، علیرضا؛ حافظی، فریبا و طحان کادر دزفولی ، مریم (1389). بررسی تأثیر و مقایسه دو روش درمانی چند حسی فرنالد وادراگی-حرکتی کپارت در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش‌آموزان، یافته های نو در روان شناسی، 78(65)، 35-60.
زینی وند، مریم (1387). مقایسه اثر بخشی روش های چند حسی فرنالدو اورتون بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بر پایه سوم ابتدائی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله (1390). نارسایی ویژه یادگیری. تهران: انتشارات ارسباران.
سیف، علی اکبر (1389). روان شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دوران.
صداقتی، لیلا؛ فروغی، رقیه؛ شفیعی، بیژن؛ مراثی، محمدرضا (1389). بررسی میزان شیوع نارساخوانی در دانش‌آموزان طبیعی پایه اول تا پنجم دبستان های اصفهان. فصلنامه شنوایی شناسی، 19(1)، 24-48.
طهماسبی، طیبه؛ نجاتی، وحید؛ قاسمی برومند، محمد؛ طباطبایی، سیدمهدی (1393). تاثیر برنامه توانبخشی عملکردهای بینایی پایه برتوانایی خواندن کودکان نارساخوان. فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی، 3(1)، 41-32
فارابی، مریم؛ بیضایی، محمد حسین و تیموری، سعید (1389 ). تأثیر آموزش مهارت های آگاهی واجی شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان مشکوک به نارساخوانی. فصلنامه ایران کودکان استثنایی، 10(4)، 342 – 335.
کیان فر، پریپچهر (1384). بررسی توالی حافظه دیداری و شنیداری دراز مدت و کوتاه مدت دانش‌آموزان عادی و نارساخوان پایه سوم مناطق 6 و 8 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
نریمانی، محمد و رجبی، سوزان (1384). بررسی شیوع و علل اختلال های یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 17(3)، 252 – 231.
وطن دوست، نفیسه؛ یارمحمدیان، احمد؛ عابدی، احمد؛ قاضی عسگر، نجمه؛ مقتدایی، منصوره (1392).  بررسی مقدماتی تاثیر آموزش درک شنیداری بر توانایی خواندن دانش‌آموزان دختر 9-8 ساله نارساخوان. شنوایی شناسی، 22(4)، 68-60.
یادگارآذری، رکسانا (1389). بررسی تأثیر تمرین‌های تقویت حافظه کوتاه مدت شنیداری کلامی بر میانگین طول گفته در کودکان کم شنوای 4 تا 6 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
Ahromi, R., Shoshtari, M., Golshani.M.F.& Kamarzarin, H (2011). The effect of dyslexic students the ability to read carefully the third-grade girl in Isfahan. Journal of Psychology Special, 1(3), 139-154. (Persian)
Bahari, A (2006). Influence of Sinai in the first to third grade elementary reading skills.  Master's Thesis, Faculty of Education and Psychology Tehran Allameh Tabatabaei. (Persian)
Carotenuto, M., Esposito, M., Cortese, S., Laino, D. and Verrotti, A (2016). Children with developmental dyslexia showed greater sleep disturbances than controls, including problems initiating and maintaining sleep. Acta Paediatrica, doi: 10.1111/apa.13472
Farabi, M., Baezaei, M.H., Taymori, S (2010). The effect of training phonological awareness on reading performance of students suspected of having dyslexia. Iranian Journal of Exceptional Children, 10(4), 334-342. (Persian)
Haedari, A. R., Hafezi,F., Tahankadre,D.M (2010). Evaluation and compare the two methods of multi-sensory Fernald and perceptual-motor Kpart reduction in programming dictates impaired students. New findings in psychology, 78(65), 65-78. (Persian)
Kakojoibari, A. A., Sarmadi, M. R., Sharifi, A (2010). Comparison  of  reading  Literacy  in hearing  impaired  and  Norma  hearing  students. Audiology, 19(1), 23 – 30. (Persian)  
Kuppen, Sarah.E.A., Goswami, Usha (2016). Developmental trajectories for children with dyslexia and low IQ poor readers. Developmental Psychology, 52(5),717-734.
Kyanfar, P (2005). Long-term and short-term memory, auditory and visual sequence analysis of normal and dyslexic students in third grade zones 6 and 8 Tehran. Master's thesis, University of Allameh Tabatabaei. (Persian)
Murphy, C. F. B., & Schochat, E (2009). How auditory temporal processing deficits related dyslexia. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 42, 647 – 654
Narimani, M., Ragabi, S (2005). Prevalence and causes of learning disabilities in primary school students in Ardabil Province. Journal of Research on Exceptional Children, 17(3), 231-252. (Persian)
Pickering, S (2006). Working Memory in Dyslexics Chidden. In S .Gathercole, & T. Alloway. Working Memory and Neuro developmental Disorders, 11 – 77, N Y: Psychology.
Ryder, G. F, Tunmer, W. E., Greaney, K. T. (2008). Explicit  instruction  in phonemic awareness and phonemically based  deco ding skills  as  an  intervention  strategy  for   struggling    readers  in  whole   Language   classrooms. Read writ. 27 (4): 349 – 69
Saif, A.A.(2010). Modern educational psychology. Tehran: Doran Publication. (Persian)
Saife Naraghi, M., Naderi, E.(2011). Specific learning disorders. Tehran: Arasbaran. (Persian)
Sedaghati,L., Foroughi, R., Shafiei, B., Maracy, M R ( 2010). Prevalence of dyslexia in first to fifth grade elementary students Isfahan, Iran. Audiol. 19(1):94-101. (Persian)
Sharifi, A., kakojoibari, A. A., Sarmadi, M. R. (2010). Comparison of different levels of reading comprehension   between hearings impaired   loss and normal – hearing students. Audiology; 19 (2), 25 – 32. (Persian)  
Tahmasbi, T., Nejati, V., Ghssemi Broumand, M., Tabatabaee,  S.M ( 2014). Effect of basic visual functions rehabilitation on reading ability in dyslexic children. J Rehab Med, 3(1), 32-41. (Persian)
Tallal, p (1984). Temporal or phonetic processing deficits in dyslexia? That is   the question, Applied Psycholinguistics, 5, 167 – 169.
Torabi, M.A., Golinia, E.(2011). The effect of teaching cognitive strategies and metacognitive in reading comprehension ability. Applied Linguistics, 4(1), 208-227. (Persian)
Vatandoost, N., Yarmohammadian, A., Abedi, A., Ghaziasgar, N., Moghtadaie, M.(2013). The effect of auditory perception training on reading performance of the 8-9-year old female students with dyslexia: A preliminary study. Audiol, 22(4), 60-68. (Persian)
Yadgar Azari, R (2010). The effect of auditory verbal short-term memory exercises on the MLU in deaf children 4 to 6 years. Master's thesis, Tehran University of Welfare and Rehabilitation. (Persian)
Zeynivand, M.(2008). Comparing the effectiveness of multi-sensory Frnaldv and Everton on the third-grade reading performance of dyslexic students in Isfahan. Master's Thesis Psychology of Exceptional Children, Faculty of Education and Psychology University of Isfahan. (Persian)