بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی

3 رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان قزوین

چکیده

پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان  دوره ابتدایی استان قزوین انجام شد. کلیه­ی دانش آموزان دختر و پسر پایه­های سوم و چهارم ابتدایی استان قزوین جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد 120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون های بندر گشتالت، هوش کتل، آندره ری، آزمون های خواندن، نوشتن و ریاضی و پرسشنامه محقق ساخته­ی تاریخچه رشدی بود. نتایج آزمون خی­دو نشان داد که رابطه­ی معنادار بین آسیب مغزی و ابتلا به اختلال یادگیری وجود دارد. هم چنین آزمون خی­دو نشان داد که بین ابتلاء مادر به بیماری­های عفونی در دوران بارداری، سطح تحصیلات والدین، نسبت فامیلی والدین آزمودنی­ها و ابتلاء به اختلال یادگیری رابطه­ی معناداری وجود ندارد. آزمون tگروه­های مستقل نشان داد که بین آسیب مغزی، برتری جانبی، ادراک بینایی و حافظه دیداری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی تفاوت معنا­داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که آسیب مغزی، ادراک دیداری، تأخیر در تنفس و استفاده از فورسپس توانستند در 4 گام حدود 57 درصد واریانس مربوط به اختلال یادگیری را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the factors effective on learning disorders for elementary students in Qazvin province

نویسندگان [English]

  • A Kiani 1
  • M Asadi 2
  • A Mohammadi 3
1 Corresponding author: Family counseling, Ph.D. Assistant Professor. university of Mohaghegh Ardabili.
2 Family Counseling, Ph.D. Kharazmi University
چکیده [English]

The present study investigated factors affecting learning disability among students of elementary school in Qazvin. The population of this study is all male and female students in third and fourth grades of elementary school in Qazvin. One hundred and twenty students were randomly selected by multistage cluster sampling. The instrument of this research included the Bender Gestalt Test, Cattell Intelligence Test, Andre Rey test, Test of reading, writing, mathematics and researcher-made questionnaire of Developmental history. The results of chi square test showed a significant relationship between brain damage and learning disability. Also the chi-square test showed that there is not a significant relationship between learning disability and infectious disease of mother during pregnancy, parental education level and parents' family relationship. Results of the T- test for independent group showed there is a significant difference between brain damage, lateralization, visual perception and visual memory of students with learning disability and normal student. The results of Stepwise regression indicated that brain damage, visual perception, delayed breathing and the use of forceps justifies about 57% of the variance associated with learning disabilities in 4 Steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Learning disability
  • elementary students
  • Qazvin
لوئیز، مارلی (1982). آسیب­شناسی عضوی مغز و ازمون بندر – گشتالت. ترجمه­ی حبیب الله قاسم زاده و اکرم خمسه. (1377). تهران:  رشد.
احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا (1382.) اختلال یادگیری. تهران: نشر ارسباران.
اسدالهی، قربانعلی(1372). بررسی نارسانویسی در دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی مدارس شهر اصفهان. مجلهپژوهشدرعلومپزشکی، 1، 15-10.
باباپور خیرالدین، جلیل و صبحی قراملکی، ناصر (1380). اختلالات یادگیری رویکرد تشخیصی و درمانی، تهران: نشرسروش.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله (1389) اختلالات یادگیری، تهران: انتشارات ارسباران.
شهیم، سیما و رشیدی، همایون.(1386). مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیر کلامی در مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 32، 90-61.
عزیزیان، مرضیه (1380). بررسی عوامل مؤثر بر اختلال‌های یادگیری در دانش‌آموزان دورة ابتدایی شهر اصفهان. دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی. 1 (4)، 121-101.
علیزاده، حمید (1383) اختلال نارسایی توجه فزون جنبشی، تهران:  انتشارات رشد.
فتحی آشتیانی، علی و زندیه، آنیتا. (1380). مقایسه‌ی هوش‌کلامی و غیرکلامی دانش‌آموزان نارساخوان-نارسانویس با دانش‌آموزان عادی. مجله یروانشناسی، 8 (2)، 59-55.
فلاح چای، رضا (1374). بررسی اختلال خواندن و نوشتن در بین دانش‌آموزان ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
صدیقی ارفعی، فریبرز؛ تمنایی فر، محمد رضا و دشتبان زاده، سمیه (1391). مقایسه­ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت. مجله ناتوانی یادگیری. 2(1)، 91-78.
نریمانی، محمد (1381) بررسی اختلالات خاص یادگیری در دوره ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن در استان اردبیل. طرح پژوهشی. دانشگاه محقق اردبیلی.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران(1384). بررسی شیوع و علل اختلالالات یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل، پژوهش در حیطه کودکان، 5(3)،252-231.
نیکخو، محمدرضا و هامایاک آویدانس یانس (1381). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی، انجمن روان پزشکی آمریکا، تجدید نظر شده 2000، تهران: انتشارات سخن.
نوربخش، مرتضی؛ خانزاده، علی و یوسفی لویه، مجید (1382). مقایسه نوع ادراک کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی در آزمون رورشاخ  و قابلیت این آزمون در شناسایی و تشخیص اختلالات یادگیری. پژوهش در حیطه کودکان، 3(2)، 194-177.
Ackermann, H., & Hertrich, I. (2000). The contribution of the cerebellum to speech processing. Journal of Neurolinguistics, 13(2-3), 95-116.
Berteletti, I., Prado, J., & Booth, J. (2014). Children with mathematical learning disability fail in recruiting verbal and numerical brain regions when solving simple multiplication problems. Journal of  cortex. 20, 1-13.
Fabbro, F., Moretti, R.., & Bava, A. (2000). Language impairments in patients with cerebellar lesions. Journal of Neurolinguistics.13(2-3), 173-188.
Frost, S. J., Skudlarski, P., Constable, R. T., Lacadie, C. M., Marchione, K. E., & Gore, J. C. (1999). The cerebellum's role in reading: A functional MR imaging study.American Journal of Neuroradiology, 20, 1925-1930.
Fulbright, R. K., Jenner, A. R., Mencl, W. E., Pugh, K. R., Shaywitz, B. A., Shaywitz, S. E., Jack, M. Fletcher., Lynn, S. Fuchs., and Marcia, A. Barnes. (2007). Learning Disabilities From Identification to Intervention. New York:.A Division of Guilford.
Jakobson, A; Kikas, E. (2007). Cognitive functioning in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder with and without comorbid learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. [On line].
Kitty, K, Wu, V., Anderson, F., & Castiello, U. (2002). Neuropsychological Evaluation of Deficits in Executive Functioning for ADHD Children with or without learning disabilities. Neuropsychology. 22, 501–531.
Malm J., Kristensen B., Karlsson, T., Carlberg, B., Fagerlund, M., & Olsson, T. (1998). .Cognitive impairment in young adults with infratentorial infarcts. Neurology, 51: 433-440.
Martin, M. (1978). Hemispheric specialization for local and global processing. Neuropsychologia, 17, 22- 40.
Mathiak, K., Hetrich, I., Grodd W., & Ackermann, H. (2002). .Cerebellum and speech perception: a functional magnetic resonance imaging study. Journal of Cognitive Neuroscience. 14, 902-912.
Mati, Z. (1998). .Drawing performance in children With learning difficulties. perceptual and motor skill, 87(2),487-497.
Moretti, R., Bava, A., Torre, P., Antonello, R. M., & Cazzato, G. (2002). Reading errors in patients with cerebellar vertnis lesions. Journal of Neurology, 249(4), 461-468.
Narimani, M. & Rajabi, S.(2005). A study of the Prevalence and Causes of Learning Disorders among Elementary Students of Ardebil Province, Journal of exceptional children,5 (3);231-252
Nicolson, RI., Fawcett, AJ., & Dean, P. (2001). Developmental dyslexia: the cerebellar deficit hypothesis. Trends in Neurosciences. 24(9),508-511.
Paquette, C., Tosonic, C., Lassonde, M., & Peretez, L. (1996). Atypical hemispheric specialization in intellectual deficiency.Brain Language,52, 474-483.
Pipe, M. E., & Beale, I.L. (1983). Hemispheric specialization for speech in retarded children. Neuropsychologica, 21, 91-98.
Richardson, S ,(1992),"Historical Perspectives on dyslexia .Journal of learning disabilities,25(1),40-47.
Rourke. B. P, Finlayson.M. A. J. (1978). Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: verbal and visual –spatial abilities. Journal of Abnormal Child Psychology ; 6,121-123.
Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (1988). Attention deficit disorder: current perspectives. In J. F. Kavanagh & T. J.Truss, Jr. (Eds.), Learning disabilities: Proceedings of the national conference. (pp. 369-567). New York: Parkton, MD.
Silveri, M. C., & Misciagna, S. (2000). Language, memory, and the cerebellum. Journal of Neurolinguistics, 13(2-3), 129-143.
Stokard, jean.(2010). Promoting Reading Achievement and Countering the Fourth-Grade Slump: The Impact of Direct Instruction on Reading Achievement in Fifth Grade. Journal of Education for Students Placed at Risk. 15(3), 218-225.
Thornton., K, (2000). Rehabilitation of memory functioning in brain injured subjects with EEG bio- feedback. J Head Trauma Rehabil, 15(6) :1285– 96.