مقایسه عملکردهای حافظه فعال شنیداری، دیداری-فضایی و بلندمدت در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، آموزگار آموزش و پرورش ایرانشهر

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، آموزگار آموزش و پرورش زرند

3 دانشیار روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22098/jld.2019.821

چکیده

دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی علاوه بر مشکلات تحصیلی دارای مشکل در انواع حافظه نیز هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکردهای حافظه فعال شنیداری، دیداری-فضایی و بلندمدت دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی و بهنجار انجام­شد. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه­ای بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی مدارس دولتی شهر زاهدان بودند. از بین دانش‌آموزانی که عملکردی طبیعی و متناسب با سن­شان در خرده آزمونهای هوش وکسلر کودکان داشتند 45 نفر با روش تصادفی ساده و ازمیان دانش‌آموزانی که نمره­های 50 درصد به بالا را در آزمون ریاضی کسب کرده­اند تعداد 45 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از آزمون هوش وکسلر کودکان و آزمون­های حافظه فعال شنیداری پرهیزکار و همکاران، حافظه فعال دیداری–فضایی پیکرینگ و حافظه بلندمدت پرهیزکار و همکاران. داده­ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل­واریانس و آزمونt مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عملکردهای حافظه فعال شنیداری، دیداری-فضایی و بلندمدت دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی و دانش‌آموزان بهنجار دوره ابتدایی تفاوت معناداری درسطح 01/0P< وجود دارد. عملکردهای حافظه در دانش‌آموزان بهنجار بیشتر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی دوره ابتدایی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the performance of auditory, visual-spatial and long-term memory in students with math disorder and normal students

نویسندگان [English]

  • H Karampour Mohammadabadi 1
  • A Zarkouipour 2
  • A Farnam 3
1 MA of Educational Psychology, Teacher of Education Iranshahr, Iranshahr, Iran
2 MA of Educational Psychology, Teacher of Education Zarand, Zarand, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of copy, cover and comparison strategies on the spelling performance of elementary students with writing disabilities. A pre-test and post-test design with a control group was used. Participants were 41 students with spelling learning disabilities in the 3rd grade elementary school in Rawor city, selected by inclusion criteria and divided into two experimental and control groups. Copy, cover and comparison strategies were performed for 10 sessions, for 4 weeks, 3 times per week and 1.5 hours for each session. After the end of the intervention and a month later, a spell test was carried out. Data were analyzed using repeated measure multivariate analysis of variance analysis. The findings showed that in the visual memory dimension, auditory sensitivity, visual differentiation and reminder of the error scores of the experimental group significantly decreased in the control group. In addition, the findings showed that the experimental group had a higher performance in the spell-checking test compared to the control group. Considering the importance of students with learning disabilities, especially in elementary school and their spelling problems, and considering the results of this study and the effects of copying strategies, coverage and comparisons on spelling disability students, a set of exercises and tests of this strategy can be used to solve spelling problems and improve the academic achievement of students with spelling learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general memory functions
  • students with mental disorders
  • elementary students
امیدوار، عظیم؛ دانا، امیر؛ حمزه سبزی، امیر و پورپناهی کل تپه، محمد. (1397). تأثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش آموزان مقطع ابتدایی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 7(1)، 83-101.
اصفهانیان، نامیه؛ وفایی، ماریا و عشایری، حسن (1395). حافظه کاری و مهارت‌های ریاضی کودکان عادی، توانایی‌های ریاضی و ارتباط آنها با شمارش در پسران عادی کلاس چهارم. فصلنامه راهبردهای آموزشی، 2 (4)، 88-99.
بایرمی، محمد؛ هاشمی، تقی و شادبافی، مریم (1396). مقایسه مشکلات هیجانی-اجتماعی در دانشجویان با و بدون ناتوانی در یادگیری خاص در خواندن و ریاضیات. فصلنامه سلامت روان کودک، 3 (1)، 58-71.
پرهیزکار شهری، پریا؛ فرازی، مرتضی؛ بیگلریان، اکبر؛ رفیعی، فاطمه و سلیمانی، نگار (1396). طراحی آزمون حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 6 (2)، 79-88.
تبریزی، مصطفی (1390). درمان اختلالات روانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات فراروان.
زمانی، اصغر و پور آتشی، مهتاب. (1396). رابطه حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 6(4)، 25-44.
عابدی، احمد و آقابابایی، سارا (1391). اثربخشی آموزش حافظه فعال در ارتقای عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی ذهنی. مجله روانشناسی بالینی، 1 (8)، 127-138.
کجباف، محمدباقر؛ لاهیجانیان، زهرا و عابدی، احمد (1395). مطالعه مقایسه ای حافظه کودکان عادی با کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری در املا، ریاضیات و تمرین. مجله علوم شناختی جدید، 12 (1)، 16-29.
نظری، محمدعلی؛ واحدی، شهرام؛ روشندل راد، محبوبه و کافی، موسی. (1395). نقش حافظه ی کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(1)، 101-117.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (1394). اثربخشی توانبخشی شناختی بر عملکرد اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با معلولیت یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 2 (4)، 105-91.
Abedi, A., & Aghababaei, S. (2012). The Effectiveness of Active Memory Training on Improving Academic Performance of Children with Mental Disability, Journal of Clinical Psychology, 1 (8), 127-138. (Persian).
Bayrami, M., Hashemi, T., & Shadbafi, M. (2017). Comparison of Emotional-Social Problems in Students with and without Special Learning Disabilities in Reading and Mathematics, Child Mental Health, 3 (1), 58-71. (Persian).
Berg, D. (2008). Working memory and arithmetic calculation in children: The contributory roles of processing speed, short-term memory, and reading. Journal of experimental child psychology, 99, 4, 288-308.
Bonny, J. W., & Lourenco, S. (2013). The approximate number system and its relation to early math achievement: Evidence from the preschool years. Journal of experimental child psychology, 114, 3, 375-388.
Bonny, J. W., & Lourenco, S. F. (2013). The approximate number system and its relation to early math achievement: Evidence from the preschool years. Journal of experimental child psychology, 114, 3, 375-388.
Brankaer, C., Ghesquière, P., & De Smedt, B. (2016). Numerical magnitude processing deficits in children with mathematical difficulties are independent of intelligence. Research in developmental disabilities, 35, 11, 2603-2613.
Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2011). Learning disabilities: Debates on definitions, causes, subtypes, and responses. International Journal of Disability, Development and Education, 58, 75–87.
Case, R., Kurland, D. M., & Goldberg, J. (2016). Operational efficiency and the growth of short-term memory span. Journal of experimental child psychology, 33, 3, 386-404.
Desoete, A., & Grégoire, J. (2014). Numerical competence in young children and in children with mathematics learning disabilities. Learning and Individual Differences, 16, 351–367.
Esfahanian, N., Vafaie, M., & Ashaieri, H. (2016). Working Memory and Mathematical Skills of Normal Children, Mathematical Abilities and Their Relationship with Counting in Normal Fourth-grade Boys, Educational Strategies, 2 (4), 88-99. (Persian).
Geary, D. (2012). Mathematical disabilities: Reflections on cognitive, neuropsychological, and genetic components. Learning and Individual Differences, 20, 130–133.
Geary, D. (2013). Consequences, characteristics, and causes of mathematical learning disabilities and persistent low achievement in mathematics. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 4, 32, 250–263.
Kail, R., & Hall, L. (2014). Sources of developmental change in children's word-problem performance. Journal of Educational Psychology, 91, 4, 660-674.
Kajbaf, M., Lahijanian, Z. & Abedi, A. (2016). Comparative Study of Memory of Normal Children with Children with Learning Disorders in Spelling, Mathematics and Practice, New Cognitive Science Journal, 12 (1), 16-29. (Persian).
 Kosc. L. (2008). Neuropsychological Implications of diagnosis and Treatment of Mathematical Learning Disabilities Topics in learning and learning Disabilities. 2008, 8, 3, 10-30.
Lerner, J. (2011). Learning Disabilities. Theories, Diagniosis & Teaching Strategies. (6th ed.) U.S.A. Houghton Mifflin company.
Narimani, M., & Soleimani, I. (2015). The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Executive Performance (Working Memory and Attention) and Academic Achievement of Students with Learning Disabilities, Journal of Learning Disability, 2 (4), 91- 105. (Persian).
Omidvar, A., Dana, A., Hamzeh Sabzi, A., Pourpanahi Koltapeh, M. (2018). The effect of education based on developmental physical education on working memory of elementary school students. Journal of School Psychology, 7(1), 83-101. (Persian).
Parhizcar, P., Farazi, M,. Biglerian, A., Rafiei, F., & Soleimani, N. (2017). Design of auditory working memory test and its validity and reliability. Paramedical and Rehabilitation Sciences, 6 (2), 79-88. (Persian).
Price, G. R., Palmer, D., Battista, C., & Ansari, D. (2012). Nonsymbolic numerical magnitude comparison: Reliability and validity of different task variants and outcome measures, and their relationship to arithmetic achievement in adults. Acta psychologica, 140, 1, 50-57.
Raghubar, K. P., Barnes, M. A., & Hecht, S. A. (2016). Working memory and mathematics: A review of developmental, individual difference, and cognitive approaches. Learning and Individual Differences, 20, 2, 110-122.
Rousselle, L., & Noël, M. (2017). Basic numerical skills in children with mathematics learning disabilities: A comparison of symbolic vs non-symbolic number magnitude processing. Cognition, 102, 3, 361-395.
Smith, B., Verschaffel, L., & Ghesquière, P. (2017). The predictive value of numerical magnitude comparison for individual differences in mathematics achievement. Journal of experimental child psychology, 103, 4, 469-479.
Tabrizi, M. (2011). Treatment of Mental Disorders, Sixth Edition, Tehran: Fararan Publications. (Persian).
Woodcock, R. W., McGrew, K. S., Mather, N., & Schrank, F. A. (2003). Woodcock-Johnson III diagnostic supplement to the tests of cognitive abilities. Itasca, IL: Riverside.
Nazari, M., Vahedi, S., Roshandel Rad, M., Kafi, M. (2016). The role of working memory in the process of transformation time perception in school-age children. Journal of School Psychology, 5(1), 101-117. (Persian).
Zamani, A. & Pouratashi, M. (2018). The relationship between academic performance and working memory, self-efficacy belief, and test anxiety. Journal of School Psychology, 6(4), 25-44. (Persian).
Zattore R, Helpern A, Perry, D. (2011). Hearing in the mind’s car; a PET investigation of musical imagery and perception. Icons neurosis, 8, 2, 24-46.