دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، شهریور 1398، صفحه 1-185 
ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی

صفحه 75-109

10.22098/jld.2019.822

ربابه موحدی پور؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ حسن اسدزاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی