اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران

10.22098/jld.2019.832

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود.این پژوهش به شیوه­ی آزمایشی و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص مرکز ناتوانی یادگیری تشکیل دادند که در سال تحصیلی 97-96 در شهر تهران در دوره­ی متوسطه­ی اول مشغول به تحصیل بودند. نمونه­ی پژوهش شامل 40 دانش‌آموز پسر دارای اختلال یادگیری خاص بود که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (20 نفر برای هر گروه). برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه‌­ی بهزیستی اجتماعی استفاده شد.نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص مؤثر بوده است (05/0P<).بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می­توان گفت درمان متمرکز بر شفقت به افراد می­آموزد همچنان که در گیرودار مدیریت چالش‌های دشواری هستند، با خود مهربان باشند و از خود مراقبت کنند و با مهربانی، شجاعت و خردمندی از خود حمایت کنند. درمان متمرکز بر شفقت با آموزش ذهن مشفق به درمانجویان کمک می‌کند تا الگوهای شناختی و هیجانی مشکل‌ساز مرتبط با اضطراب، خشم، خودانتقادگری خود را تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of compassion-focused therapy on improving social well-being students with specific learning disorder

نویسنده [English]

  • S Pourabdol
Ph.D Student in Clinical Psychology, Department of Psychology, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of compassion-focused therapy on improving social well-being students with specific learning disorder. This research was an experimental study with the pre and post-test design with a control group. The statistical population of the study included all of male students with specific learning disorder (SLD) in learning disability center of Tehran city in school year of 2018-2019. Research sample included 40 male students with specific learning disorder (SLD) who were selected through available sampling and assigned into two groups: an experimental group (n=20) and a control group (n=20). To collect data, the social well-being scale was used. The results of Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) showed that compassion-focused therapy improved the social well-being of students with specific learning disorder. Based on the results, it can be claimed that compassion-focused therapy teaches people how to deal with difficult challenges, be kind to themselves and take care of themselves and support themselves by kindness, courage and wisdom. Through educating the compassionate's mind, compassion-focused therapy helps people change their cognitive and emotional patterns associated with anxiety, anger, and self-criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion focused therapy
  • social well-being
  • specific learning disorder
آقایوسفی، علیرضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ علی­اکبری، مهناز و ایمانی­فر، حمیدرضا (1395). اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارض­های زناشویی و بهزیستی اجتماعی. فصلنامه زن و جامعه، 7(2)، 19-1.
ابوالقاسمی، عباس، رضایی جمالویی، حسن، نریمانی، محمد و زاهد بابلان، عادل (1390). مقایسه شایستگی اجتماعی و مؤلفه­های آن در دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش­آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(1)، 23-6.
اثباتی، مهرنوش و فیضی، علی (1395). درمان متمرکز بر شفقت. تهران: انتشارات ابن‌سینا.
برغندان، سپیده؛ اکبری، بهمن؛ خلعتبری، جواد و وارسته، علیرضا (1397). مقایسه­ی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای رفتار پرخطر. مجله­ی علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 (3)،168-158.
پوررضوی، سیده صغری و حافظیان، مریم (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی برسازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 6(1)، 47-26.
دلاور، علی (1381). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود (1391). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله­ی ناتوانی‌های یادگیری،1 (2)، 62-43.
دهقان نژاد، سمانه؛ حاج حسینی، منصوره و اژه‌ای، جواد (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی دختران نوجوان ناسازگار. مجله ی روان شناسی مدرسه، 4(1)، 65-48.
صفاری نیا، مجید (1391). آزمون‌های روانشناسی اجتماعی و شخصیت. تهران: انتشارات ارجمند.
صبحی، قراملکی ناصر؛ حاجلو، نادر و محمدی، سکینه (1395).  بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(3)، 131-118.
غفاریان، حدیثه و خیاطان، فلور (1397). تأثیر آموزش درمان مبتنی بر شفقت بر خودپنداره و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دوره اول دبیرستان. فصلنامه­ی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 19(1)، 36-26.
قدم­پور، عزت­اله و منصوری، لیلا (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش‌بینی و شفقت به خود دانش­آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه­ی مطالعات روان‌شناختی، (14)،1، 74-59.
طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1395).  اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی دختران نوجوان ناسازگار. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(1)، 47-26.
محمدی فر، محمد علی؛ کاظمی،‌ سکینه؛ زارعی مته کلایی، الهه (1395).  نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(4)، 131-117.
نریمانی، محمد، پورعبدل، سعید و بشرپور، سجاد (1395). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 6 (1)،140-121.
نریمانی، محمد، پورعبدل، سعید و بشرپور، سجاد (1394). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. فصلنامه­ی پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، 4 (16)، 122-107.
نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1384). بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش­آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،  5(3)، 252-231.
نریمانی، محمد؛ خشنودنیای چماچائی، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس (1395).مقایسه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان پسر نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 5 (4)،107-87.
نوربالا، فاطمه (1392). اثربخشی پرورش ذهن شفقت­ورز بر میزان اضطراب و خودانتقادی بیماران افسرده. پایا­ن­نامه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
Abolghasemi, A., Rezaee Jamalouei, H., Narimani, M., & Zahed Babolan, A. (2011). A comparison of social competence and its components in students with learning disability and students with low, average and high academic achievement. Journal of learning disabilities, 1 (1), 6-23. (Persian).
Aghayosofi, A.,  Fathiashtiyani, A., Aliakbari, M., & Imanifar, H. R. (2016). The Study of Effectiveness Reality Therapy Approach Based on Choice Theory on Marital Conflict and Social Well-Being. Quarterly Journal of woman, 7(26),1-20. (Persian).
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition, (DSM-5tm).Washington, DC: American psychiatric Publishing.
Barghandan, S., Akbari, B., Khalatbari, J., & Varaste, A. (2018). Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and compassion focused therapy on quality of life among female adolescents with high-risk behaviors. Journal of Ilam university of  medical sciences, 26 (3), 158-168. (Persian).
Bennett-Goleman T. (2001). Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York: Three Rivers Press.
Braehler, C., Gumley, A., Harper, J., Wallace, S., Norrie, J., & Gilbert, P. (2013). Exploring change processes in compassion focused therapy in psychosis: Results of a feasibility randomized controlled trial. British Journal of Clinical Psychology52(2), 199-214.
Bruno, R. M. (1981). Interpretation of pictorially presented social situations by learning disabled and normal children. Journal of Learning Disabilities, 14(6), 350-352.
Cacioppo, J. T., Berntson, G. G., Sheridan, J. F., & McClintock, M. K. (2000). Multilevel integrative analyses of human behavior: social neuroscience and the complementing nature of social and biological approaches. Psychological bulletin, 126(6), 829.
Cozolino, L. (2008). The healthy aging brain. Psychotherapy in Australia, 15(1), 36.
Cozolino, L. (2014). The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain. New York: Norton.
Dehghannezhad, S., Haj Hosseini, M. & Azhieh, J (2017). The Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Social Adjustment and Psychological Capital of Adolescent Girls. Journal of school psychology, 4 (1), 65-48. (Persian).
Delavar, A. (2002). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Virayesh publication. (Persian).
Esbati, M., & Feizi, A. (2016). Compassion focused therapy. Tehran: Abenesina publications. (Persian).
Fehr, B., Sprecher, S., & Underwood, L. G. (2009). The science of compassionate love: Theory, research, and applications. UK: John Wiley & Sons.
Ghadampour, E., & Mansouri, L. (2018). The effectiveness of compassion focused therapy on increasing optimism and self-compassion in female students with generalized anxiety disorder. Psychological Studies, 1 (14), 59 – 74. (Persian).
Ghaffarian, H., & Khayatan, F. (2018). The effect of training compassion focused therapy on self-concept and assertiveness amongst high school female students. Knowledge & Research in Applied Psychology, 19 (1), 26-36. (Persian).
Gharraee, B., Tajrishi, K. Z., Farani, A. R., Bolhari, J., & Farahani, H. (2018). A Randomized Controlled Trial of Compassion Focused Therapy for Social Anxiety Disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences12(4). (Persian).
Gilbert, P. (2010). Compassion Focused Therapy: Special Issue. International Journal of Cognitive Therapy, 3(2): 97-201.
Ghorbani, N., Watson, P.J., Zhuo, c. & Norballa. (2005). Mental health, and religious Orientation. International Journal for the Psychology of Religion, 22, 106-118. (Persian).
Hutcherson, C. A., Seppala, E. M., & Gross, J. J. (2008). Loving-kindness meditation increases social connectedness. Emotion8(5), 720.
Kelly, A. C., Wisniewski, L., Martin‐Wagar, C., & Hoffman, E. (2017). Group‐based compassion‐focused therapy as an adjunct to outpatient treatment for eating disorders: A pilot randomized controlled trial. Clinical psychology & psychotherapy24(2), 475-487.
Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social psychology quarterly, 121-140.
Laithwaite, H., O'Hanlon, M., Collins, P., Doyle, P., Abraham, L., Porter, S., & Gumley, A. (2009). Recovery after psychosis (RAP): A compassion focused programme for individuals residing in high security settings. Behavioural and Cognitive Psychotherapy37(5), 511-526.
Lavoie, R. (2005). Helping the child with learning disabilities find social success. New York: Simon & Schuster.
Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of personality and social psychology92(5), 887.
Mohammadifar, M. A., Kazemi, S., Zarei-Mateh Kalei, E (2015). The role of family function and self-efficacy in social adjustment of students. Journal of school psychology, 5 (4), 131-117. (Persian).
Narimani, M., Khoshnoodnia Chomachaei, B., Zahed, A., & Abolghasemi, A. (2016). A compare motivational beliefs and self- regulation learning strategies in boy students with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia and normal. Journal of learning disabilities, 5 (4), 87 – 107. (Persian).
Narimani, M., Pourabdol. S., & Basharpour, S. (2016). The effectiveness of acceptance/ commitment training to decrease social anxiety in students with specific learning disorder.  Journal of learning disabilities, 6 (1), 121 – 140. (Persian).
Narimani, M., Pourabdol, S., & Basharpour, S. (2015). The effectiveness of acceptance/ commitment training to decrease social well-being in students with specific learning disorder.Quarterly social psychology research, 4 (16), 107 – 122. (Persian).
Narimani, M., & Rajabi,  S. (2005). studying the outbreak and reasons of learning disorders among primary school students in Ardabil province. Research on Exceptional Children, 5 (3), 231 – 252. (Persian).
Nourbala, F. (2013); Effectiveness of training self-compassionate mind on the degree of anxiety and self-criticism among depressed clients. MA thesis in clinical psychology, University of Allameh Tabataba’i, Tehran. (Persian).
Neely, M. E., Schallert, D. L., Mohammed, S. S., Roberts, R. M., & Chen, Y. J. (2009). Self-kindness when facing stress: The role of self-compassion, goal regulation, and support in college students’ well-being. Motivation and Emotion, 33(1), 88-97.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250.
Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. Journal of clinical psychology, 69(1), 28-44.
Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and identity, 4(3), 263-287.
Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self‐compassion versus global self‐esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of personality, 77(1), 23-50.
Nyström, M. (2018). Affect school, Virya yoga, and compassion-focused therapy: A pilot study of an integrative group treatment, depression and anxiety. Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP)40, S110-S111.
Pour Razavi, S. & Hafezian, M (2017). The Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Students' Social, Emotional, and Educational Adherence. Journal of school psychology,, 6 (1), 47-26. (Persian).
Raskind, M. (2007). Research trends: Social information processing and emotional understanding in children with LD. Available from: http://Schwab learning .org. articles. aspxr=974(10/25/2007).
Saffarinia, M. (2012). Social psychology and personality tests. Tehran: Arjmand Publications. (Persian).
Salzberg, S. (2002). Lovingkindness: The revolutionary art of happiness. Boston: Shambhala Publications.
Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M. (2014). Meeting suffering with kindness: Effects of a brief self‐compassion intervention for female college students. Journal of clinical psychology, 70(9), 794-807.
Sobhi-Qaramlaki N., Hajloo, N. & Mohammadi, S (2015). Effectiveness of life skills training on social adjustment of preschool children. Journal of school psychology, 5 (3), 131-118. (Persian).
Sommers-Spijkerman, M. P. J., Trompetter, H. R., Schreurs, K. M. G., & Bohlmeijer, E. T. (2018). Compassion-focused therapy as guided self-help for enhancing public mental health: A randomized controlled trial. Journal of consulting and clinical psychology86(2), 101.
Taher, M., Abolghasemi, A. & Narimani, M. (2016). The efficacy of empathy and anger management training based on cognitive-behavioral approach on adjustment in children with oppositional defiant disorder. Journal of School Psychology, 5(1), 26-47. (Persian).
Wilson, K. G. (2009). Mindfulness for two: An acceptance and commitment therapy approach to mindfulness in psychotherapy. Oakland, CA: New Harbinger Publications.
Zahed, A., Rajabi, S., & Omidi, M. (2012). A comparison of social, emotional and educational adjustment and self-regulated learning in students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities, 1 (2), 43-62. (Persian).