بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

3 استاد ممتاز دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

jld-1-1-90-7-8

چکیده

هدف این مطالعه بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری
استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دان شآموزان و شناسایی
نقاط ضعف و قوت این مراکز می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل
کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز
89- مشکلات ویژه یادگیری در استان اردبیل در سال تحصیلی 90
می باشند. نمونه مطالعه شامل 248 نفر از دانش آموزان دارای اختلال
یادگیری بودند که به شیوه نمونه گیری طبق های انتخاب شدند. همچنین
کلیه کارشناسان مربوطه ( 25 نفر)، معلمان ( 100 نفر)، و اولیاء این
دانش آموزان ( 124 نفر) نیز جهت نظرسنجی انتخاب شدند. در قالب
روش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل از
آزمون هاى خواندن، املاء و ریاضى، مصاحبه نیمه ساختمند و پرسشنامه
محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. یافته های توصیفی
نشان داد که از نظر اولیاء و مربیان نقاط قوت این مراکز بیشتر از نقاط
(ANCOVA) ضعف آنها می باشد. نتایج تحلیل کوواریانس دوعاملی
نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری
و آموزش ندیده از نظر توانایی خواندن، LD آموزش دیده در مراکز
توانایی ریاضی و توانایی نوشتن و معدل نمرات نیمسال تحصیلی تفاوت
اما بین دو جنس و در تعامل با گروه .(P<0/ معناداری وجود دارد( 01
تفاوت معنی داری بدست نیامد. این مطالعه نشان داد که برگزاری
کلاس های آموزشی مراکز ویژه ناتوانی های یادگیری موجب بهبود
علایم و پیشرفت درسی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری م یگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of learning disability centers in improving learning disorder symptoms of students in Ardabil

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • S Rajabi 2
  • Gh Afrooz 3
  • H Samadi Khoshkho 4
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, Psychology, Persian Gulf University
3 Professor, Tehran University
4 M.A. In Educational Sciences
چکیده [English]

The aim of the study was to examine the
effectiveness of learning disability centers in
improving learning disorder symptoms, and to
identify their strenghts and weaknesses. From among
all students referring to centers for specific learning
difficulties in Ardabil province during the 2011
academic year, a sample of 248 students diagnosed
with learning disorder was selected using a method
of stratified sampling, and all the relevant case
experts (25 individuals), teachers (100 individuals),
and parents (124 individuals) responded to the
survey. Within an experimental method using a preand
post-test experimental and control and group
design, tests of reading, spelling, and math, as well
as a semi-structured interview and a researcher
constructed questionnaire, were administered to
collect data. Findings showed that these centers
possess more strenghts than weaknesses. Results of a
two-way ANCOVA indicated that the two groups of
LD students (those receiving and those not receiving
instruction at the center) differed significantly in
reading ability, math ability, writing ability, and
grade point average. No significant sex and
interaction differences emerged. This study indicates
that special education classes at centers for specific
learning disabilities will improve LD symptoms in
students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disorder
  • academic achievement
  • Student
  • education center
استکی، مهناز؛ عشایری، حسن؛ برجعلی ، احمد؛ تبریزی، مصطفی؛ و دلاور، علی. ( 1386 ). مقایسه
اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارسایی
.4-7 ،(4) دانش آموزان دختر. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 7
برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد؛ امانی، ملاحت. ( 1385 ). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان
.917-930 ،(4) دبستانی شهر اردبیل. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6
بهراد، بهنام. ( 1384 ). فراتحلیل شیوع ناتوان یهای یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. فصلنامه پژوهش
.417-436 ،(4-5) در حیطه کودکان استثنایی، 7
دادستان، پریرخ . ( 1389 ). اختلالهای زبا ن،رو شهای تشخیص و بازپرور ی(روان شناسی مرضی تحولی 3). تهران؛
انتشارات سمت.
دهقانی ، مرضیه؛ امیری، شعله و مولوی، حسین. ( 1386 ). مقایسه اثر بخشی آموزش اسنادی و آموزش
راهبردهای فراشناختی- اسنادی بر درک مطلب دانش آموزان نارسا خوان دختر. فصلنامه پژوهش در
.3-39 ،(4) حیطه کودکان استثنایی، 7
رفاهی، ژاله. ( 1381 ). گزارشی از کار موردی مشاوره در مرکز مشکلات ویژه یادگیری شهر شیراز. نشریه
.35- تعلیم و تربیت استثنایی، 43 ،13
.( شفیعی، بیژن؛ توکل، سمیرا؛ علی نیا، لیلا؛ مراثی، محمد رضا؛ صداقتی، لیلا و فروغی، رقیه. ( 1387
طراحی و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن در پایه های اول تا پنجم
.53-60 ،(7) دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر اصفهان. شنوایی سنجی، 2
غباری بناب، باقر و آدم زاده، فاطمه. ( 1386 ). تاثیر به کارگیری راهبردهای فراشناختی و شناختی در بهبود
.57-71 ،(1) انشای دانش آموزان با اختلالات یادگیری در مقطع ابتدایی. روانشناسی و علوم تربیتی، 37
غباری بناب، باقر؛ دانشوری، عبدالله؛ خزاعی، محمد مهدی؛ذکایی، مریم. ( 1383 ). درمان اختلال توجه در
کودکانی که اختلال یادگیری دارند و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. تاز ههای رواندرمانی(هیپنوتیزم).
.105-123 ،34-33
فلاح چای، رضا. ( 1374 ). بررسی اختلال خواندن و نوشتن در بین دانش آموزان ابتدایی. پایان نامه
کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
ماندنی، بتول؛ سازمند، علی حسین؛ فرهبد، مژگان؛ کریملو، مسعود و ماندنی، ماشاءاله. ( 1386 ). تاثیر
مداخلات کاردرمانی بر یکپارچگی بینایی- حرکتی کودکان با اختلال ویژه یادگیری. فصلنامه
.5-9 ،(4) پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 7
نریمانی، محمد و رجبی، سوران. ( 1384 ). بررسى شیوع و علل اختلالات یادگیرى در دانش آموزان دوره
.231-252 ،(3) ابتدایی استان اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5
هونجانی، اسماعیل. ( 1386 ). اثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دورة ابتدائی دارای
اختلال یادگیری در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. اصفهان، دانشگاه اصفهان.
Altarac, M. (2007). Prevalence of Learning Disability among United States Children with
Asthma and Diabetes. Annals of Epidemiology, 17(9), 746-747.
Barahmand, U. (2008). Arithmetic Disabilities: Training in Attention and Memory
Enhances Arithmetic Ability. Journal of Biological Sciences. 3(11), 1305-1312.
Butler, D. L., Elaschuk, C. L., & Poole, S. (2000). Promoting strategic writing by
postsecondary students with learning disabilities: A report of three case studies.
Learning Disability Quarterly, 23, 196–213.
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th
Edition). London: Routledge Falmer
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities:
From identification to intervention. NY: Guilford.
Grant, P.A., & Grant, P.B. (2010). Educating Children with Specific Learning Disabilities.
International Encyclopedia of Education, (3), 646-653
Kaufmann.L, Handl.P&Thony.B.(2003). Evaluation of a numeracy intervention program
focusing on basic numerical knowledge and conceptual knowledge:a pilot study.
Journal of Learning Disabilities, 36, 564-575.
Lorusso, M.L., Facoetti, A., Toraldo, A., Molteni, M. (2005). Tachistoscopic treatment of
dyslexia changes the distribution of visual–spatial attention. Brain and Cognition, 57,
135–142.
Lovett, M.W., Ransby, M.J., Hardwick, N., Johns, M.S., and Donaldson, S.A (1989). Can
dyslexia be treated? Treatment-specific and generalized treatment effects in dyslexic
children's response to remediation. Brain and Language, 37(1), 715-722.
Lucangeli, D., Tressoldi, P and Candia, Ch.D. (2005). Education and Treatment of
Calculation Abilities of Low-Achieving Students and Students with Dyscalculia:
Whole Class and Individual Implementations. Advances in Learning and Behavioral
Disabilities, 18, 199-223.

Mangina, C.A and Mangina, J.H.B. (1992). Psychophysiological treatment for learning
disabilities: controlled research and evidence. International Journal of
Psychophysiology, 12, (3), 243-250
McCurdy, M., Skinner, Ch., Watson, S and Shriver, M (2008). Examining the Effects of a
Comprehensive Writing Program on the Writing Performance of Middle School
Students with Learning Disabilities in Written Expression. School Psychology
Quarterly, 23, (4), 571-586.
Obrzut, J.E., & Mahoney, E.B. (2011). Use of the dichotic listening technique with
learning disabilities. Brain and Cognition, 76 (2), 323-331
Pottuz, B., Besson, M and Habib, H (2008). Complementing phonological therapy for
dyslexia: Visual vs. cross-modal treatment. Brain and Cognition. 67, (1), 24-25.
Sadock. B.J, Sadock.V.A. (2007) Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry.
Lippincott Williams and Wilkins. Eighth Edition.
Seo, Y.J., Bryant, D. P. (2009). Analysis of studies of the effects of computer-assisted
instruction on the mathematics performance of students with learning disabilities.
Computers & Education, 535, 913–928
Shalev, R. S., & Gross-Tsur, V. (1993). Developmental dyscalculia and medical
assessment. Journal of Learning Disabilities, 26, 134–137.
Shalev.S.R, Manor.O & Gross-Tsur.V.(2005). Developmental dyscalculia: a prospective
six-year follow-up. Developmental Medicine and Child Neurology. 47, 121-126.
Shechtman, Z and Pastor, R (2005). Cognitive–Behavioral and Humanistic Group
Treatment for Children with Learning Disabilities: A Comparison of Outcomes and
Process. Journal of Counseling Psychology, 52, (3), 322-336.