مقایسه ی رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‏گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‏گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

5 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

jld-2-1-91-7-7

چکیده

هدف پژوهش مقایس هی رفتار کمک طلبی در
دانش آموزان دارای اختلال ریاضی با دانش آموزان عادی است . در
کل تعداد 60 دانش آموز( 30 نفر دانش آموز عادی و 30 نفر
دانش آموز دارای اختلال ریاضی ) در یک طرح علی - مقایس ه ای
شرکت کردند. برای تشخیص اختلال ریاضی از دانش آموزان
آزمون ریاضی کی مت گرفته شد . همچنین دانش آموز ان عادی به
روش نمونه گیری خوش ه ای از سه ناحیه ی آموزش و پرورش شهر
کرج انتخا ب شدند . هر دو گروه دانش آموز ان از لحاظ بهره ی
هوشی، تحصیلات والدین و سن همتاسازی شدند . یافته ها نشان داد
میانگین رفتارهای کمک طلبی در دانش آموزان عادی در مقایسه با
دانش آموزان دارای اختلال ریاضی تفاوت معنا داری دارد . همچنین
در رفتارهای اجتناب از کمک طلبی ، دانش آموز ان دارای اختلال
ریاضی در مقایسه با دانش آموز ان عادی میانگین بالاتری داشتند .
افزون بر این یافته ها بین رفتارهای کمک طلبی در بین دانش آموز ان
پسر و دختر تفاوتی نشان نداد . چنان چه یافته ها ی پژوهش نشان داد
دانش آموزان دارای اختلال ریاضی از رفتارهای کمک طلبی برای
حل مسائل کمتر سود می برند .کمک طلبی یک راهبرد اساسی
خودنظم بخشی برای حل مسئله است . تلویحات نظری وکاربردی
یافته هامورد بحث قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of help seeking behaviors in students with mathematics learning disabilities and normal students

نویسندگان [English]

  • H Mahmoudian 1
  • H Safari 2
  • H Aghaie 3
  • Sh Rezvanifar 4
  • S.A Mirmohammadtabar 5
1 Corresponding Author: M. A in psychometrics, University of Allame Tababaie
2 M. A in clinical psychology, University of Semnan
3 M. A in general psychology, International University of Imam Khomeini
4 M. A student in psychometrics, University of Allame Tababaie
5 M. A in Educational psychology, University of Semnan
چکیده [English]

This study aimed to compare help seeking
behaviors in students with mathematic disorder and
general population. Totally, sixty students (30
students with mathematic disorder and 30 normal
students) participated in a causal comparative design.
Key Math Test was for screening students with
mathematic disorders. Normal students were
recruited from three areas of Education and
Nurturance Organization in Karaj through cluster
sampling. Both groups were matched in terms of IQ,
parental education, and age. The results showed that
there is a significant difference between the means of
help seeking behaviors of the two groups. Also,
students with mathematic disorders had higher score
means in behaviors of avoidance of help seeking, in
compare with normal students. Additionally, there
was no difference in terms of gender. The results
showed that students with mathematic disorder utilize
help seeking behaviors in problem solving was less
than others. Help seeking is a basic self-regulated
strategy for problem solving. Theoretical and
practical implications of findings were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • help seeking
  • mathematic learning
  • disabilities
  • Student
پاکدامن، مجید( 1379 ). تأثیر اهداف پیشرفت و سطح توانایی بر رفتار و نگرش کمک طلبی تحصیل . ی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
خانزاده، علی و سرمد، زهره ( 1386 ). نقش کمک طلبی در عملکرد حل مسئله ریاضی : یک رفتار
.19-25 ،(1) وابستگی یا یک راهبرد یادگیری . فصلنام هی تعلیم و تربیت ، 13
شهیم، شیما ( 1380 ). انطباق و هنجاریابی مقیاس تجدیدنظر شد هی هوشی وکسلر برای کودکان، شیراز:
انتشارات دانشگاه شیراز.
قدم پور، عز تالله ( 1377 ). نقش باورهای انگیزشی در رفتارکمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دان شآموزان
پسر سال سوم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی.
محسنی، نیک چهره( 1383 ). نظری هها در روان شناسی رشد: شناخت اجتماعی، شناخت و عواط . ف تهران:
انتشارات پردیس.
محمد اسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی( 1381 ). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی مت،
تهران : سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
Butler, R. (1998). Determinants of Help-seeking: Relations BetweenPerceived Reasons for
avoidance and Help-seeking Behaviors in anExperimental Context. Journal of
Educational Psychology, 90, 630-643.
Butler, R. & Neuman, O. (1995). Effects of Task and Ego AchievementGoals on Helpseeking
Behaviors and Attituds. Journal of EducationalPsychology, 87, 267-271.
Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher
help giving in the classroom: Theory, research and educational implication in:
karabenick and k,newman (Eds): Help seeking in academic setting: Goals ,group and
context ,Erlbaum.
Fuchs, L, S,. & Fuchs, D. (1998). General educator instructional adaption for students
learning Disabilities Quarterly, 21, 23-33.
Karabenick, S, A., & Neuman, R. S. (2010). Seeking help as an adaptive response to
learning Difficulties:person, situation and development influence. Journal of learning
and instruction, 3, 653-659.
Karabenick, S, A., & Knapp, J, R. (2001). Relationship of academic help seeking to the use
of Learning strategies and other instrumental achievement behavior in college students.
Journal of Educational psychology, 83(2), 221-230.
Lavasani, M., & Khandan, F. (2010). The effect of cooperative learning on mathematics
Anxiety and help seeking behavior .Journal Of procedia social and behavioral
Science, 15, 271-276.
Linnenbrink, E. A.(2005). The Dilemma of Performance Approach Goals:The Use of
Multiple Goal Contexts to Promote Students, Motivation and Learning. Journal Of
Educational Psychology, 97(2), 197-213.
Makitalo, K., Kohnle, C., & Fischer, F. (2011). computer-supported collaborative inquiry
learning and classroom script: Effects on help–seeking processes and learning outcomes
,Journal of learning and instruction, 21,257-266.
McGregor, H.A., & Gable, S. (1999). Achievement Goals, StudyStrategies , and Exam
Performance: A Mediational Analysis. Journal ofEducational Psychology, 91(3), 549-
563.
McGuire, J. M., Hall, D., &Litt, V. A. (1991). A field based study of the direct service
needs of college students with learning disabilities. Journal of College Student
Development, 32, 101- 108.
Neuman, R.S.(1998).children relucatance to seek help with school work .Journal of
Educational psychology.82, 82-100.
Neuman, R.S.(2000).children help seeking during problem solving: Effects of grade ,goal
And prior achievement. American Educational Research Journal. (32), 325-375.
Reis, S. M., McGuire, J. N., &Neu, T. W. (2000). Compensationstrategies used by high
ability students with learning disabilitieswho succeed in college. Gifted Child
Quarterly, 44, 123-134.
Ryan, A.M., & Pintrich, P. R. (1997). The Role of Motivation and Attitudesin Adolescents
Help- seeking in Math Class. Journal of EducationalPsychology, 89, 329-347.
Trainin,G., & Swanson, H. L. (2005). Cognition, meta cognition, and achievement of
college students. Learning Disability Quarterly, 28, 260-272.