دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز 1391 
7. مقایسه ی رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی

صفحه 107-119

حسن محمودیان؛ هادی صفری؛ حدیث آقایی؛ شیرین رضوانی‌فر؛ سیدعبدا... میرمحمدتبار


9. مقایسه عملکرد استروپ در دان شآموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی

صفحه 138-158

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مرتضی عندلیب کورایم؛ سیف‌ا... آقاجانی