اثر آموزش فراشناختی حلّ مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور

3 پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

jld-2-2-91-11-3

چکیده

اثر آموزش فراشناختی حل مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم
ابتدایی بررسی شد. بدین منظور 112 دانش آموز ( 67 نفر پایه ی چهارم و 65 نفر پایه ی پنجم) از 22 منطقه
شهر تهران به روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه
گماشته شدند. پس از آموزش فراشناختی به گروه آزمایش، دو گروه به آزمون های ناتوانی یادگیری
ریاضی پاسخ دادند و پس از حدود 3 ماه آزمون پیگیری بر روی افراد گروه آزمایش انجام شد. نتایج نشان
دادندکه آموزش فراشناختی حل مسئله باعث بهبود عملکرد دانش آموزان در حل مسئله و نمره ی کلی
ریاضی در پس آزمون نشد؛ اما با گذشت زمان این توانائ یها بهبود یافتند و به سایر تکالیف نیز تعمیم پیدا
کردند. بین پایه های چهارم و پنجم در بهر هگیری از آموزش فراشناختی تفاوت معناداری وجود نداشت. با
توجه به مشکلات حاصل از آموزش و سنجش توانایی ریاضی و مهارت های فراشناختی این یافته ها در
ارتباط با آموزش فراشناختی برای بهبود ناتوانی یادگیری ریاضی مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of metacognitive instruction of problem solving on mathematical learning disability

نویسندگان [English]

  • H Zare 1
  • A Ahmadi Azghandi 2
  • A Noferesti 3
  • A Hosseinaei 4
1 Professor of psychology, the university of payam-e-noor
2 Professor of psychology
3 Professor of psychology, the university of payam-e-noor
4 Phd candidate of psychology, the university of Islamic Azad
چکیده [English]

The effect of metacognitive instruction of problem solving on mathematics
disability in elementary fourth and fifth grade students was studied. For this
purpose, through a 112 subjects (67 furth &65 fifth grade) were selected from 22
areas in Tehran city with cluster random sampling and assigned randomly to
experiment and control groups. After metacognitive instruction in the experimental
group both groups resporded to the Diagnostic Mathematical Disability Tests for
fourth and fifth graders and a post-test was conducted on the two groups at follow
up 3 months later. The results showed that metacognitive instruction of problem
solving did not improve the performance of students on the problem-solving and
mathematics scores at post-test but over time these abilities improved and
generalized to other tasks. There was no difference between fourth and fifth
graders with regard to the effects of metacognitive training. Given the problems
due to instruction and assessment of mathematical abilities and metacognitive skills
these findings are discussed in relation with metacognitive instruction for the
improvement of the mathematical learning disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive instruction
  • mathematical problem solving
  • learning disability
ازخوش، منوچهر( 1379 ). کاربرد آزمو نهای روانی و تشخیص بالینی. تهران: نشر روان.
1. schema
2. neuropsychologic
بشارود، سیمین ( 1379 ). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عملکرد حلّ مسئله ریاضی
دانش آموزان عقب مانده ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران.
دادستان، پریرخ( 1355 ). روان شناسی پیاژه و کاربرد آموزشی آن. مجل هی روا نشناسی ،دوره قدیم،
.207-225 ،( 14 و 15 )5
رمضانی، مریم ( 1379 ). تأثیر برنامه ها ی ترمیمی در فراگیری دانش آموز ان حساب نارسا . پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران.
سادوک، بنیامین - سادوک، ویرجینیا ( 2003 ). خلاصه روانپزشکی علوم رفتار ی/ روا نپزشکی بالین . ی جلد
3. ترجمه ی حمید رفیعی و خلیل. سجانیان( 1385 ). تهران: ارجمند.
کله، پیترو چان، لورنا ( 1990 ). رو شها و را هبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنائ ی. ترجمه فرهاد
ماهر( 1373 )، تهران: قومس.
گویا، زهر ا( 1377 ). نقش فراشناخت در یادگیری حل مسئله ی ریاضی . مجل هی رشد آموزش ریاض ی،
.13-18 ،(15)14
ملک پور، زهرا سودابه ( 1373 ). تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده از آن در بررسی و
مقایسه ی عملکرد دانش آموزان عادی و دارای ناتوانی در محاسبه در کلاس های سوم و چهارم ابتدایی
1372 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی - دبستان های شهر مشهد در سال تحصیلی 73
دانشگاه علامه طباطبایی.
Akturk,. A.O.& Sahin,. I.(2011). Literature Review on Metacognition and its Measurement.
Procedia social and behavioral sciences,15(3),3731-3736.
Bayat, S. & Tarmizi, R. A. (2010). Assessing cognitive and metacognitive strategies during
Algebra problem solving among university students. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 8(3), 403-410.
Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cocking, R. R. (1999). How People Learn: Brain, Mind,
Experience, and School. Committee on Developments in the Science of Learnig,
Commission on Behavioral and Social Sciences and Education. National Research
Council.
Cardelle-Elawar, M. (1992). Effects of teaching metacognitive skills to students with low
mathematics ability. Teaching and Teacher Education, 8(2) ,109-121.
Cardelle-Elawar, M. (1995). Effects of metacognitive instruction on low achievers in
mathematics problems. Teaching and Teacher Education, 11(1) , 81-95.
Flavell, J. H., Miller, P. H. & Miller, S. A. (1993). Cognitive development. New Jersey :
Prentice Hall.
Lucangeli, D. & Cornoldi, C. (1997). Mathematics and metacognition: what is the nature of
the relationship? Mathematical Cognition. 3(2) , 121-139.
Montague, M. (1992). The effects of cognitive and metacognitive strategy instruction on
the mathematical problem solving of middle school students with learning disabilities.
Journal of Learning Disabilities, 25(4), 230-248.
Panaoura, A. & Philippou, G. (2007). The developmental change of young pupils’
metacognitive ability in mathematics in relation to their cognitive abilities. Cognitive
Development, 22(2) , 149-164.
Pilten, P. & Yener, D. (2010). Evaluation of metacognitive knowledge of 5th grade primary
school students related to non-routine mathematical problems. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 2(3), 1332-1337.
Schraw,G.(2009).A Conceptual analysis of five measure of metacognitive monitoring.
Metacognition learning, 4(3), 33-45.
Swanson, H. L. & Rhine, B. (1985). Strategy transformation in learning disabled children’s
math performance clues to the development of expertise. Journal of Learning
Disabilities, 10(4), 596-603.
Teong, S. K. (2003). The effect of metacognitive training on mathematical word-problem
solving. Journal of Computer Assisted Learning, 19(4), 46-55.
Tobias, S. and Everson, H. T. (2002). Knowing What You Know and What You Don’t:
Further Research on Metacognitive Knowledge Monitoring (Research Report No.2002-
3) Ne.NewYork:The College Board.