شیوع ناتوانی‌های خاص یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدائی استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی، واحد استان البرز

2 عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد، دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، مجتمع آموزشی رشد

چکیده

به منظور تعیین میزان شیوع ناتوانی‌های یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی در میان دانش­آموزان مقطع ابتدایی، در یک طرح زمینه­یابی، تعداد 2120 نفر از دانش­آموزان پایه­های دوم تا پنجم مناطق 9 گانه استان خراسان شمالی به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. پس از تکمیل فهرست نشانگان ناتوانی‌های یادگیری توسط معلمان، دانش­آموزانی که بیشتر از 3 نشانه داشتند، به آزمون‌های تشخیصی اختلال ریاضی، خواندن و نوشتن محقق ساخته برای پایه دوم تا پنجم و آزمون اختلال ریاضی ملک­پور برای پایه‌های سوم و چهارم و آزمون اختلال ریاضی فرامرزی برای پایه ی پنجم پاسخ دادند. یافته­ها­ نشان دهنده‌ی شیوع 22/6 ، 47/5 و 13/1 درصدی اختلالات خواندن، نوشتن و ریاضی برای پایه دوم و 39/3 ، 71/4 و 09/6 درصدی برای پایه­های سوم تا پنجم بود. اختلال نوشتن در پسران و نیز در دانش­آموزان روستایی به صورت معناداری شایع تر بود. با توجه به یافته­های پژوهش، ضرورت اقدامات پیشگیرانه و درمانی از سوی اداره آموزش و پرورش این استان آشکار می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of learning disabilities among primary school students in north khorasan province

نویسندگان [English]

  • F Moinalghorabaie 1
  • M Islam 2
  • M Fadaee 3
1 Faculty member of Jahad Daneshgahi, Alborz Branch
2 Faculty member of Bojnoord university, Phd Student in Psychology, Alzahra University
3 MA in psychology, Roshd Educational Complex.
چکیده [English]

In order to determine the prevalence of learning disabilities among primary school students, in a survey model, 2120 students from second-fifth grades were selected from nine educational districts of North Khorasan Province through stratified sampling. After completing the Learning Disabilities Symptom Checklist (Fawcett, & Lowe, 1995) by teachers, students who had more than three symptoms, completed the researcher-devised math, reading and writing tests for second grade, researcher-devised reading and writing tests for third to fifth grade, math disability test (Malek Poor, 1994) for third and fourth grade and math disability test (Faramarzi, 1996) for fifth grade. Findings indicate that the prevalence of reading, writing and math disabilities in second grade were 6.22, 5.47 and 1.13 respectively; and in third to fifth grade they were 3.39, 4.71 and 6.09 respectively. Writing disability was significantly prevalent in boys and village students. These findings suggest that preventive and remedial actions by North Khorasan education department are essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • Reading disability
  • Writing disability
  • Math disability
  • Student
احدی، حسن. کاکاوند، علیرضا. (1382.(اختلالهای یادگیری (از نظریه تا عمل). تهران. ارسباران. بذرافشان، احمد. (1377 .(بررسی میزان شیوع نارساخوانی و نارسانویسی در بین دانشآموزان دختر و پسر پایههای دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. بشردوست، نصراله. اسدالهی، قربانعلی. و صهبا، هدایت اله. (1373 .(بررسی نارسانویسی در دانشآموزان کلاس سوم ابتدایی مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 72-71 .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 2) 1 :(15-10 . بهرنگی، محمدرضا. حسینیان، سیمین. پاشا شریفی، حسن. (1376 .(بررسی نارساییها (ناتواناییهای) یادگیری دانشآموزان مدارس ابتدایی تهران. پژوهشهای تربیتی. شمارة 5) 3 و 4 :(39-21. حسینائی، علی. (1386 .(بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری در میان دانشآموزان دوره ابتدائی استان قم در سال 1385-86 .طرح پژوهشی. جهاددانشگاهی واحد البرز. حسینی مرویان، رضا. (1375 .(میزان شیوع ناتوانیهای یادگیری در میان دانشآموزان شهرمشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. دادستان، پریرخ. (1379.(اختلالهای زبان، روشهای تشخیص وبازپروری (روانشناسی مرضی تحولی 3 .( تهران، سمت. دانه کار، ماهرخ. (1376 .(بررسی نارساخوانی و نارساخوانی بر جامانده در دانشآموزان دوره دبستان و راهنمایی شهر تهران و منطقه پاکدشت ورامین. خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری روانشناسی وآموزش وپرورش کودکان استثنایی شهرتهران. دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکز. راستخانه، علی. (1374 .(توزیع اختلالات یادگیری و علل آن در بین دانشآموزان پایه اول، دوم و سوم ابتدایی شهر خرم آباددر سال تحصیلی 73-72 .طرح پژوهشی اداره کل آموزش وپرورش استان لرستانسادوک، بنیامین، جیمز. سادوک، ویرجینیا، الکوت. (1390.(خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک. ج 3 .ترجمه حسن رفیعی، خسرو سبحانیان، تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003 .تهران، ارجمند. شیرمحمدی فروز، فاطمه. (1378 .(میزان تأثیرگذاری روش فرنالد در رفع اختلال دیکته نویسی دانشآموزان پسر پایه اول منطقه 19 آموزش و پرورش تهران. پایاننامه چاپ نشده دانشگاه علامه طباطبایی. فرامرزی، سالار. (1375 .(تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده از آن جهت بررسی و مقایسه عملکرد دانشآموزان عادی و دانشآموزان دارای اختلال یادگیری در محاسبه پایه پنجم ابتدایی دبستانهای شهراصفهان. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی. فلاح چای، سیدرضا. (1377 .(بررسی اختلال خواندن و اختلال نوشتن در بین دانشآموزان ابتدایی. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. محمدی، شهلا. (1382 .(شیوع اختلالهای یادگیری در بین دانشآموزان دبستانهای ناحیه 2 آموزش و پرورش رباط کریم. پایاننامه کارشناسی ارشد انستیتو روانپزشکی تهران. ملکپور، زهرا سودابه. (1373 .(تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده از آن جهت بررسی و مقایسه عملکرد دانشآموزان عادی و دانشآموزان دارای اختلال در محاسبه در کلاسهای سوم و چهارم ابتدایی دبستانهای شهر مشهد در سال تحصیلی 73 _ 1372 .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.Ahadi, H. & Kakavand, A. (1382). Learning Disorders. Tehran. Iran. (Persian) Badian, Nathlie, A. (1999). Reading disability defined as a discrepancy between listening and reading comprehension: A longitudinal study of stability, gender, differences, and prevalence. Journal of learning disabilities. 32(2): 138-148. Barbaresi, W. J., Kalusic, S. K., Colligan, R. C., Weaver, M. S. & Jacobsen, S. J. (2005). Math learning disorder: incidence in a population-based birth cohort 1976-1982. Rochester, Minn. Ambulatory Pediatrics, 5 (5): 281-289. Bashardoost, N., Asadollahi, GH. & Sahba, H. (1377). Investigation dysgraphia in third grade Students of Isfahan Schools during the academic year 72-71. Jornal Of Isfahan Medical School, 2 (1): 10-15. (Persian) Basso, A., Taborelli, A. &Vignole, L. A. (1978).Dissociated disorders of speaking and writing in aphasia.Journal of Neurology, Nuropsurgery& Psychiatry, 41: 556-563. Bazrafshan, A. (1377). Prevalence of dyslexia and dysgraphia between male and femalestudents in second and third grades of elementary schools in Mashhad. MA thesis Tehran University. Behrangi, M., Hoseinian, S. & Pashasharifi, H. (1376). Investigation the learning disabilities of Tehran primary school students. Journal of Educational Research. No 5 (3 & 4): 21-39. Berninger, V. W. Nielsen, K. H., Abbott, R. D., Wijsman, E. &Raskind, W. (2007).Gender differences in severity of writing and reading disabilities.Journal of School Psychology, 10: 1-22. Dadsetan, P. (1379). Language disorders, diagnostic techniques and rehabilitation (Developmental Psychopathology). Tehran. Samt. (Persian) Danrkar, M. (1376). Investigation Dyslexia the primary and middle school students in Tehran and PAKDASHT area of Varamin. Proceedings of the First National Congress of Psychology and Education of Exceptional Children in Tehran. Islamic Azad University of Tehran. Eric J. Mash. & Russell A. Barkley. (1383). Child Psychopathology. y Falah Chai, S. (1377). To investigate the reading and writing disorder among primary students. MA thesis Tarbiat Modarres University. Faramarzi, S. (1375). Preparation of diagnostic tests to determine and compare the performance of ordinary students and students with learning disabilities in the calculation in fifth grade elementary students of Isfahan. MA thesis Allameh Tabatabai University. (Persian) Finucci, J. M. & Child, B. (1981). Are there really more dyslexic boys than girls? In, A. Ansara& N. Gartred (Eds).Sex differenes in dyslexia (pp. 1-9). Towson, MD: Orton Dyslexia Society. Flynn, J. M. &Rahbar, M. H. (1994). Prevalence of reading failure in boys compared with girls. Psychology in the School, 31: 66-71. Hooper, Stephen, R. Montgomery, james, M. (1993). Prevalence of writting problems across three middle school samples.School psychology review 22(4): 610-623. Hoseinaei, A. (1386). Investigation he prevalence of learning disorders in elementary students in Qom during the academic 1385-86. Research Project. Alborz branch of Jahad Daneshgahi. (Persian)Hoseini Marvian, R. (1375). The prevalence of learning disabilities in students of Mashhad. School of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. Katusic, S., Barbaresi, W., Colligan, R., Weaver, A. & Jacobson, S. (2005).Written language learning disorder incidence in a population-based birth cohort, 1976-1982. Rochester, Minnesota, Rochester, MN: Mayo clinic. Lerner, J. (1993). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies, Boston: Houghton mfflin. Lindgern, Scott, D. Ennie, De, Renzi. Richman, Lyhn, C. (1985). Cross-national comparisons of developmental dyslexia in Italy and the united states. Child development. 56: 1404-1417.Malekpour, Z. S. (1373). Preparation of diagnostic tests to determine and compare the performance of ordinary students and students with dyscalculia In the third and fourth grades of elementary schools in Mashhad in the academic year 1372-73. MA thesis Allameh Tabatabai University. (Persian) Mayes, S. D. & Calhoun, S. L. (2006).Frequency of reading, math and writing disabilities in children with clinical disorders.Learning and Individual Differences, 16: 145-157. Mazzoco, M. M. M. & Myers, G. F. (2003).Complexities in identifying and defining mathematics learning disability in the primary school-age years.Annals of Dyslexia, 53: 218. Mazzocco, M. M. M. (2001). Math learning disability and math LD subtypes. Evidence from studies of turner syndromes, Fragile X syndrome and neurofibromatosis type I. Journal of Learning Disabilities, 34 (6): 520. Mohammadi, Sh. (1382). The prevalence of learning disability among school students in District 2 Education Robat Karim. MA thesis Tehran Psychiatric Institute. O'Brein, G. (2004). Learning disability. Childhood, Adolescence and Beyond., Medicine publishing company. (Persian) Rastkhane, A. (1374). Distribution and causes of learning disabilities among students in the first, second and third grade in the city of Khorramabad in the academic year 73-72. Research project Department of Education Lorestan province. Rutter, M. &Yules, W. (1975). The concept of specific reading retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 16: 181-197. Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (1390). Synopsis of Psychiatry. Shapiro, Bruce, K. (1996).The prevalence of specific reading disability.Mental retardation and developmental disabilities.research reviews. 2: 10-13. Shirmohammadi, F. (1378). influence of Fernald method in dictated abnormalities in the first grade male students District 19 of Tehran. Unpublished thesis, University of Allameh Tabatabai. (Persian)