دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، زمستان 1398، صفحه 1-182 
8. مقایسه استحکام روانی و تحمل ابهام در مادران فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص و عادی

صفحه 153-170

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ نسیم اسماعیلی فارسانی؛ زهرا رستم اوغلی