دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 34، بهار 1399 
1. فراتحلیل پژوهش‌های مبتنی بر مدل پاسخ به مداخله بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مخاطره اختلال ریاضی

صفحه 7-31

محمدصبور ابراهیمی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ آرینا بختیاری