کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل پژوهش‌های مبتنی بر مدل پاسخ به مداخله بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مخاطره اختلال ریاضی

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 7-31

10.22098/jld.2020.919

محمدصبور ابراهیمی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ آرینا بختیاری


اثربخشی حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص: یک مطالعه فراتحلیل

دوره 8، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 7-26

10.22098/jld.2019.819

زهره آهنگر قربانی؛ نادر حاجلو؛ زهرا سپهری نسب؛ رقیه معزز