فراتحلیل روش های اصلاحی بر اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز

10.22098/jld.2024.14068.2129

چکیده

اختلالات یادگیری ، یا ناتوانی های یادگیری ، اصطلاحی مادر برای طیف گسترده ای از مشکلات یادگیری است که ارتباطی با هوش یا انگیزه تحصیلی ندارد. به جهت شیوع بالای این مشکل بین کودکان و مشکلاتی که به دنبال آن ظاهر می شود پژوهش های بسیاری در خصوص اثربخشی روش ها و مداخلات مختلف برانواع آن انجام شده است. پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه ی روش های اصلاحی بر انواع اختلالات یادگیری انجام شده است. جامعه آماری فراتحلیل حاضر پژوهش های در دسترس مرتبط با روش های اصلاحی بر اختلالات یادگیری بود که در بین سالهای 1385تا1401 در بانک های اطلاعاتی رایانه ای در دسترس موجود در ایران، از قبیل پایگاه علمی جهاد دانشگاهی(SID)، پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران)، پرتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) منتشر شده اند. در این پژوهش از شاخص اندازه اثرg هجز به عنوان یک مقیاس مشترک استفاده شد. نتایج تحلیل که توسط ورژن دوم نرم افزار CMA انجام گرفت نشان داد که مقدار اندازه اثر ترکیبی اثربخشی روش های اصلاحی بر اختلالات یادگیری80/1 و پس از تفکیک به متغیرهای پیشایند و پیامد چندگانه، مقدار این اندازه اثر ترکیبی بر اختلال یادگیری خواندن به ترتیب17/1، بر اختلال نوشتن 26/1 و بر اختلال ریاضی به ترتیب 19/1 بود که همگی از نظر آماری معنادار بودند(001/0p≤). بنابراین براساس اندازه اثرهای به دست آمده می توان اظهار داشت که روش های اصلاحی بر انواع طبقات اختلالات یادگیری تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of corrective methods on learning disorders

نویسندگان [English]

  • Negin Kazemzadeh 1
  • Negar Ostovar 2
1 PhD Student in Educational Psychology Department of Educational Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University
چکیده [English]

Learning disabilities, is a generic term for a wide range of learning difficulties unrelated to intelligence or academic motivation. The present research was conducted with the meta-analysis method and with the aim of combining the researches conducted in the field of corrective methods on various learning disorders. The statistical population of the present meta-analysis was the available researches related to corrective methods on learning disorders that were found in the computer databases available in Iran between 1385 and 1401, such as the Academic Jihad Scientific Database , Noor Specialized Journals Database,the information bank of the country's publications, the comprehensive portal of humanities, and the Research Institute of Information Science and Technology of Iran have been published. In this research, Hedges g effect size index was used as a common scale. The results of the analysis conducted by the second version of CMA software showed that the combined effect size of the effectiveness of corrective methods on learning disorders was 1.80 and after separating into multiple antecedent and outcome variables, the combined effect size on reading learning disorder was 17. 1, it was 1.26 on writing disorder and 1.19 on math disorder respectively, all of which were statistically significant (p≤0.001). Therefore, based on the size of the obtained effects, it can be stated that corrective methods have a positive effect on all types of classes of learning disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disorders
  • reading disorder
  • writing disorder
  • mathematical disorder
  • meta-analysis