کلیدواژه‌ها = نارسانویسی
تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 100-120

باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی؛ سارا شریفی


مقایسه ی انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 109-124

d_jld_3_2_92_12_25_7

آرام نوره درویشعلی؛ بتول احدی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا باقریان سرارودی