مقایسه ی انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار روانشناسی سلامت و بالینی، مرکز تحقیقات علومرفتاری و گروه روانپزشکی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

d_jld_3_2_92_12_25_7

چکیده

هدف این مطالعه ی مقایسه ی انواع خطاهای ادراکی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری است .
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموز ان مدارس ویژه ی ناتوانی ها ی یادگیری شهرستان
91 بود . 45 دانش آموز( 15 دانش آموز نارساخوان، 15 دانش آموز نارسانویس و - بوکان در سال تحصیلی 92
15 دانش آموز نارسا در حساب ) دارای ناتوانی یاد گیری به عنوان نمونه ی پژوهش و 15 دانش آموز عادی
با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از
آزمون های خطای ادراکی مولر - لایر، افقی - عمودی و رد تصویر استفاده شد . روش مطالعه علّی -
مقایسه ای بود . داده های پژوهش با ا ستفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . نتایج
پژوهش نشان داد که خطاهای ادراکی در دانش آموزان دارای ناتوا نی یادگیری در مقایسه با دانش آموز ان
عادی به طور معناداری بیش تر است . یافته ها ی پژوهش حاضر حاکی از مشکلات دانش آموز ان دارای
ناتوانی یادگیر ی در توانایی ادراکی می باشد ، بنابراین توجه به برنامه ها ی آموزشی و درمانی مؤثر بر
قابلیت های ادراکی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of different perception errors in children with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • A Noureh Darwishali 1
  • B Ahadi 2
  • A Abolghasemi 2
  • R Bagerian 3
1 M. A. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
3 Corresponding Author: Associate Professor, University of Medical Sciences, Isfahan.
چکیده [English]

 
The purpose of the present study is to compare various perception errors
in children with and without learning disabilities. The statistical population
include salls tudents inspecial schools for learning disabilities in Bukan
through the academic year 2012-2013. The sample in cluded 45 elementary
school students with learning disabilities (15 students with dyslexia, 15
students with writing dyslexia and 15 students with a ccount deficient) and
15 normal students selected through multi-stage cluster sampling method.
Fordata collection, perceptual error of Muller-layertests, horizontal–vertical
tests and image rejection tests wereused. The research method was Cause-
Comparative. The data were analyzed using multi variate analysis of
variance. Results showed that perceptual errors in students with learning
disability were sign ificantly more compared to normal students. Research
findings suggest that students with learning disabilities have difficulties in
perception abilities, so educational and therapeutic programs which are
believed to be effective on perception capabilities of students with learning
disabilities are particularly important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceptual errors
  • learning disabilities
  • dyslexia
  • dyslexia writing
  • on account of failure
ایروانی، محمود و کریم پناهی، محمد ( 1371 ). روان شناسی احساس و ادراک. تهران: انتشارات سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.
خدایاری، پروین( 1387 ). ناتوانی در یادگیری و انواع آن: نشانه ها، علائم و راهبردهای انواع، اختلالات
.48-53 ، یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، 78
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله ( 1384 ). نارسایی های ویژه در یادگیری. تهران: انتشارات مکیال.
کاکاوند، علی رضا ( 1385 ). روان شناسی مرضی کودک. تهران: نشر ویرایش.
کریمی، یوسف ( 1383 ). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات ساوالان.
گنجی، حمزه ( 1384 ). راهنمای علمی روان شناسی تجربی. چاپ دهم. تهران: نشر ساوالان.
Adreas Burton, G. (1976) Experimental psychology.New delhi.Wiley Eastern. Chap
10:227-8
American psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual Disorders,
DSM-IV Fourth Edition.
Delrosurio, M., Rodrigo, M. & Hernandez, I. (2003). Children with readingdisabilities with
and without IQ. Journal of learning disabilities, 28(2), 14-34
Groome, D. (2008). An Introduction to Cognitive Psychology: Processes and Disorders
(2nd Ed.). Hove, UK: Psychology Press.
Jones, K. H. & Bender, W. N. (1993). Utilization of paraprofessionals in special education:
A review of the literature. Remedial and special Education, 14, 7-14.
Kapplan & Sadock. (2003). “Psychiatry Abstract (Psychiatry-BehavioralSciences)”.
Translated by: Pourafkari, Nosrat Ollah. Tehran: Shar e Aab Publication. (1386); pp:
500-504.
Kirk, S. A., Gallagher, J. J. & Anastasiow, N. J. (1997). Education Exceptional Children.
Boston: Houghton Mifflin company.
Kulp, M. T., Edward, K. E. & Mitchell, G. L. (2002). Is visual memory predictive of below
– average academic achievement in second through forth graders? Optometric and
vision society, 79(7), 431-4.
Mabbott, D. J. & Bisanz, J. (2008). Computational skills,working memory, and conceptual
knowledge inolder children with Mathematics learning Disabilities. J Learn Disabil,
(41), 56-62.
Schneck, C. M. (2006). Visual perception. Case – Smith J, Allen AS.Occupational therapy
for children. 5th edition. USA. Mosby, 360-364.
Scheiman, M. (1997). Understanding and managing vision deficits. First edition. USA.
SLACK, 422-430.
Seanson, H. L., Jerman, O. & Zheng, X. (2009). Math disabilities and Reading Disabilities.
Journal of Psychoeducational Assessment, 27, 175-196.
Journal of Learning Disabilities, Winter 2014 مجله ی ناتوانی های یادگیری، زمستان 1392
Vol.3, No.2/109-124 109 -124/ دوره ی 3، شماره ی 2
124
Skellenger, A. C., Rosenblum, L. P. & Jager, B. N. (1997). Behaviors of pre-schoolerswith
visual impairments in indoor play settings. J of Vis Impair and Blind. 91, 519-530
Solso Robert, L. (1991). Cognitive psychology boston. Allyn and Bacon, 3, 67-8.
Tsai, C. L., Wilson, P.H. & Sheng, K. W. (2008). Role of visualperceptual skills (nonmotor)
in children withdevelopmental coordination disorder. Human Movement
Science, 48(2), 213-220.