مقایسه ی ناگویی خلقی وکنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

jld-2-2-91-11-1

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه ی ناگویی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی
یادگیری بود. این پژوهش علّی – مقایسهای از نوع مقطعی - مقایس های است. جامعه ی آماری این پژوهش
شامل کلیه ی مادران دانش آموزان 9 تا 15 ساله با و بدون ناتوانی یادگیری شهر خرم آباد در سال 1391
می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 50 نفر از مادران دان شآموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری بود که با
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و 50 نفر از مادران دانش آموزان عادی به شیوه ی
همتاسازی(براساس سن مادر، تحصیلات و تعداد فرزندان) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از
(MANOVA) مقیاس های ناگویی خلقی و کنترل عواطف استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری
نشان داد که بین دو گروه از مادران در ناگویی خلقی و کنترل عواطف تفاوت معناداری وجود
این نتایج نشان می دهد که مادران این دانش آموزان به دلیل انتظار های غیر واقع بینانه و .(P<0/ دارد( 001
سرزنش مداوم خود سطوح بالایی از اضطراب و افسردگی را تجربه میکنند. این مادران به دلیل عدم
آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی احساسات خود، معمولاً قادر به شناسایی، درک و یا توصیف
هیجانهای خویش نیستند و توانایی محدودی در سازگاری با شرایط تنش زا دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of alexithymia and emotion control in mothers of students with and without learning disabilities

نویسندگان [English]

  • M Bagiankoulemarze 1
  • F Dortaj 2
  • M.M Amini 1
1 Corresponding Authir: M. A Student of Psychology, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Psychology, Department of psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare alexithymia and emotion control in
mothers of students with and without learning disabilities. This research is a
causal-comparative study. The statistical universe of this research includes all
mothers of students aged 9 to 15 with and without learning disabilities in
Khorramabad in 1391. The research sample consisted of 50 mothers of students
with learning disabilities who were selected using simple random sampling, and 50
mothers of normal students matched on maternal age, education and number of
children. The Alexithymia scale and emotion control were used to collect data. The
results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed a significant
difference between both groups of mothers in alexithymia and emotional control
(p<0.001). These results suggest that the mothers of these students experience high
levels of anxiety and depression because of unrealistic expectations and ceaseless
blame on themselves. It is likely that the due to lack of emotional awareness and
cognitive dysfunction in processing their feelings, these mothers are usually unable
to identify, understand or describe their emotions and have limited ability to cope
with stressful situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • emotional control
  • learning disability
انجمن روان شناسی آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های
روانی. ترجمه ی هامایاک آودیس یانس و محمد رضا نیکخوه ( 1388 )، چاپ اول، تهران، نشر سخن.
احمدی، جواد( 1380 ). هیجان، احساس و ارتباط غیر کلامی. چاپ چهارم. شیراز: راهگشا.
برک، لورای( 2001 ). روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی، ترجمهی: یحیی سیدمحمدی( 1383 )، تهران:
انتشارات ارسباران.
بشارت، محمد علی( 1388 ). سبک های دلبستگی و نارسایی هیجانی. فصلنامه پژوه شهای روا نشناختی،
.63-80 ،(4)12
بیات مختاری، لیلا و اخوان تفتی، مهناز( 1387 ). بررسی تأثیر نگرش والدین بر خود پنداره و رشد اجتماعی
.3-14 ،(4) کودکان دارای ناتوانی یادگیر . ی تعلیم و تربیت استثنایی ، 86
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید( 1390 ). مقایسه ی کمال گرایی و تعل لورزی در مادران
.60-77 ،(1) دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
دهش، زهرا( 1388 ). تأثیر تلفیقی رفتاری و هیجان محور بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر
کشکوئیه رفسنجا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
شریفی درآمدی، پرویز. و آقایار، سعید( 1386 ). هوش هیجانی و بهبود رابطه با خود و دیگران. چاپ دوم،
اصفهان: سپاهان.
شعاری نژاد ، علی اکبر( 1386 ). روان شناسی رشد. چاپ پنجم. تهران: اطلاعات.
شکوهی یکتا، محسن؛ غباری بناب، باقر و زمانی، نیره.( 1388 ). تأثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر
کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی،
.358-369 ،(4)2
.20-27 ،(5) فیض آبادی، زهره( 1386 ). اختلالات یادگیر . ی ماهنام هی تعلیم و تربیت استثنایی سبزوار، 2
.93-106 ، قدیری، محمدحسین( 1384 ). مدیریت خشم. نشریه معرفت، 14
گورمن، جین. چنگ( 2002 ). اختلالات هیجانی و ناتوانی های یادگیری در کلا سهای ابتدایی. ترجمه ی
محمد نریمانی و ناصر دگرماندروق( 1381 )، چاپ اول، اردبیل، انتشارات نیک آموز.
لطف آبادی، حسین( 1379 ). روان شناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی. چاپ سوم. تهران: سازمان ملی
جوانان.
معنوی شاد، مرجان؛ دانش، عصمت؛ خوشابی، کتایون و توکلی، حسن( 1388 ). نقش سطوح خشم مادران
کودکان دچار ناتوان یهای یادگیری و عادی در شیوه های فرزندپروری آن ها و تأثیر آن دو بر خود
پنداره فرزندانشان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
میلانی فر، بهروز( 1384 ). روان شناسی کودک ونوجوان استثنای . ی تهران ، نشر قومس.
Acton, R. G. ,& During, S. (2000). "Preliminary results of aggression management training
foraggressive parent”. Journal of Interpersonal Violence, 13(7), 410-417.
Afrooz GH.(2007) [An introduction of psychology and education of exceptional children
(Persian)]. Twenty Five Edition. Tehran. University of Tehran Press.
Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The Twenty-Item Toronto
Alexithymia scale-I: Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal
of Psychosomatic Research, 38(6), 23-32.
Berthoz S, Consoli S, Perez-Diaz F, Jouvent R. Alexithymia and anxiety: compounded
relationships? A psychometric study. Eur Psychiatry (1999), 14(7), 372-8.
Beckman, P. J. (2007). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of
young children with and without disabilities. American Journal on Mental Retardation,
95(3), 585-595.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Toronto
Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101(5), 209-
222.
Beshart MA.(2008) [Relation of alexithymia with ego defense styles]. Journal of
fundamentals of mental health, 10(3), 181-90. (Persian).
Calamari, E., & Pini, M. (2003). Dissociate experiences and anger proneness in late adolescent
females with different attachment styles. Journal of Adolescence, 38, 287-288.
Ciarrochi , j. chan , A . Y & Bajgar , J .(2000). Measuring Emotional Intelligence in
Adolescents. Personality and Individual Differences.14(6), 15-22.
Dubey, A., Pandey, R., & Mishra, K. (2010). Role of emotion regulation difficulties and
Positive/negative affectivity in explaining alexithymia-health relationship: An
overview. Indian Journal of Social Science Research, 7(3), 20-31.
Dunham, G. D.(2008). Emotional Skill Falnes and Marital Satisfaction Unpublished
Doctorral Disseration . University of okran .
Dyson, L.L. (2003). Children with learning disabilities with in the family context: A
comparison with siblings in global self-concept, academic self-perception, and social
competence. Learning Disabilities Research and Practice, 18(6), 1–9.
Gross, J.(1998).The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review,
Review of General Psychology , 2(3),271-299.
Haviland MG, Shaw DG, Cummings MA & MacMurray JP. & Alexithymia(1988):
subscales and relationship to depression. Psychother Psychosom; 50(3): 164-70.
Heiman, T. Berger, B. (2007). Parents of children with Asperger syndrome or with learning
disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental
Disabilities, 29(6), 289–300.
Heiman, T., & Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with
learning disabilities: Family environment and social support. Research in
Developmental Disabilities, 29(3), 289–300.
Hintikka J, Honkalampi K, Lehtonen J. & Viinamaki H.(2001) Are alexithymia and
depression distinct or overlapping constructs?: A study in a general population. Compr
Psychiatry, 42(3), 234-9.
Lam, D. (1999). Parenting stress and anger: The Hong Kong experience. Child and Family
Social Work, 4(3), 337- 346.
Lerner, J.W.(1997). Children with Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching
strategies. Boston: Houghton Mifflin.
Linley , P . A & joseph , S .(2009). Positive psychology in practice. Hoboken, New Jersey:
John wiley &sons , Inc .
Motan I, Gencoz T. (2007) The relationship between the dimensions of alexithymia and the
intensity of depression and anxiety.Turk J Psychiatry; 18(4), 333-43.
Pellittery, J. (2002). The relationship between emotional intelligence and ego defense
mechanism. Journal of Psychology, 36(6), 182-194.
Porcelli, P., Tulipani, C., Maiello, E., Cilenti, G., & Todarello, O. (2007). Coping and
illness behavior correlates of pain experience in cancer patients. Psycho-Oncology, 16
(7), 644-650.
Picardi A, Toni A, & Carropo E.(2009) Stability of alexithymia and its relationship with the
big five factors, temperament, character, and attachment style. Psychother Psychosom;
74(5): 371-8.
Reiff, H. B., Hatzes, N. M., Bramel, M. H., & Gibbon, T. (2001). The relation of LD and
gender with emotional intelligence in college students. Journal of Learning Disabilities,
34(2), 66–78.
Roach, M.A., Ormond, G.I., & Barratt, M.S. (1999). Mothers and fathers of children with
Down syndrome: Parental Stress and involvement in children. American Journal of
Mental Retardation, 104(3), 422–436.
Sideridis, G. D., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Prediction of
students with LD based on metacognition, motivation, emotions and psychopathology:
A ROC analysis. Journal of Learning Disabilities, 39(2), 215–229.
Silver, H. Ruff, M. Iverson, L. Barth, T. Broshek, K. & Wechsler, D. (1991). Manual for
the Wechsler Intelligence Scale for Children—Third edition. San Antonio, TX:
Psychological Corporation.
Shahgholian M, Moradi A & Kafi SM.(2007) [Relation of alexithymia with emotional
expression styles and general health in students]. Iranian journal of psychiatry and
clinical psychological (2007), 13(3), 238-248. (Persian).
Swart, M., Kortekaas, R., & Aleman, A. (2009). Dealing with feelings: Characterizations of
trait alexithymia on emotion regulation strategies and cognitive–emotional processing.-
Retrieved. Journal of Psychology, 34(3). 75-81.
Valentine, D.P., McDermott, S., & Anderson, D. (1998). Mothers of adults with mental
retardation: Is race a factor in Perceptions of burdens and gratification? Families in
Society, 79(3), 577–584.
Williams, K. E. chambless, D. L & Ahrens, A. H .(1997). Are emotion frightening?
Anextension of the fear consept. Behaviour Research and therapy. Vol. 35(4), 239–245.
Wong, B.Y.L. (2003). General and specific issues for researchers’ consideration in
applying the risk and resilience Framework to the social domain of learning disabilities.
Learning Disabilities Research & Practice, 18(7), 68–76.
Yi, J. Y., Luo, Y. Z., & Zhong, M. T. (2007). Characteristics of affective priming effect in
alexi- thymics. Chinese Mental Health Journal, 21 (5), 302-306.