اثر بخشی روش آموزش ایفای نقش بر خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری اجتماعی و انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

10.22098/jld.2022.8276.1871

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش آموزش ایفای نقش بر خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری اجتماعی و انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شده است. بدین منظور با استفاده از طرح آزمایشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان با اختلال یادگیری شهر مراغه در سال تحصیلی 98-1399 و نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان و مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. و گروه آزمایشی از آموزش به شیوه ایفای نقش استفاده کردند. برای مقایسه پس آزمون در هر دو گروه از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 P=). بنابراین، از آموزش به روش ایفای نقش می‌توان برای افزایش بهبود انگیزه تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی استفاده کرد.
نتیجه گیری: به کارگیری روش آموزش ایفای نقش می‌تواند در بهبود انگیزه تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Role-Playing Training on Academic Self-efficacy, Social Adjustment and Academic Motivation in Elementary School Students

نویسنده [English]

  • Ali Afshari
Associate Professor, Department of psychology, faculty of human science, university of maragheh ,maragheh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the Effectiveness of Role Playing Training on Academic Self-efficacy, Social Adjustment and Academic Motivation in Elementary School Students in Bonab City.The Semi-experimental method research method was pre-test and post-test with control group. The sample consisted of 40 students in two groups (20 students as experimental group and 20 students as control group) selected by Multi-stage cluster sampling.
Research tools include the Harter Academic Motivation Scale, the Morgan Academic Self-Efficacy Scale, and the California Social Adjustment Scale. In the experimental group, training was used in the role play method and in the control group the traditional teaching method was used.
To analyze the data, Covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that role-playing training improved academic motivation; intrinsic motivation (F = 97.980, P = 0.000), extrinsic motivation (F = 16.1991, P = 0.000), and academic self-efficacy (F = 61.059, P = 0.000) and social adjustment (F = 301.077, P = 0.000) had a significant effect on students
Conclusion: Implementation of role-playing educational method can have a significant effect on improving academic motivation, academic self-efficacy and social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • role playing
  • academic motivation
  • academic self-efficacy
  • social adjustment
احدی، ب.، میرزایی، پ.، نریمانی، م  و ابوالقاسمی، ع .(1388). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمرو . فصلنامه کودکان استثنایی، ۹ (۳) ،۱۹۳-۲۰۲. http://joec.ir/article-1-307-fa.html
اکبری، ت. (1399). بررسی سواد اطلاعاتی و یادگیری خودراهبر در پیش­بینی انگیزش تحصیلی دانش­آموزان. روانشناسی مدرسه،  9(4)، 74-85. http://jsp.uma.ac.ir/article_1293_0a332642e5b53f60230d9205a5085d20.pdf
آذین، ا و موسوی، س.م .(1394). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر، جامعه شناسی کاربردی، 1(22)،200-183. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=131144
بحرانی، م. (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش. مطالاعات روانشناختی، 5(1)، 51-72. [DOI:10.22051/psy.2009.1591]
بحرانی، م .(1390). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و وضعیت اقتصادی دانش‌آموزان استان فارس. نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، 7(3)، 70-54. https://jep.atu.ac.ir/article_2440.html
حاجیان، ر .(1397). تأثیر تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی‌تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
خدایاری فرد، م.، رحیمی نژاد، ع و عابدینی، ی. (1386). بررسی عوامل مؤثر برسازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،26 (3)، 25-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82317
داداش­­زاده کله سر، ر.، نریمانی، م و رضایی­راد، م. (1400). نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر در مدارس متوسطه دوم شهراردبیل. روانشناسی مدرسه، 10(1)، 86-103. http://jsp.uma.ac.ir/article_1139_1e54b36ed688dd5a19481f6b1bb98684.pdf
داوری، م.، غلامعلی لواسانی، م و اژه ای، ج. (1391). رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان. مجله روان شناسی، 3 (63)، 266-281. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208658
سماوی، س ع ابراهیمی، ک و جاودان، م .(1395). بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی بندرعباس. راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7) ، 71 - 92 .
شهرکی پور، ح و شیرمحمدی، ر.(1393). بررسی آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم شهر شوشتر. فصلنامه پژوهش اجتماعی، (3)2، 35-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215519
کارشکی، ح.، مؤمنی م و قریشی، ب .(1393). مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2(3)، 35-33. http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534319.html
کاظمی علی­آباد، ز .(1397). بررسی تاثیر آموزش روش ایفای نقش بر حرمت خود و سازش یافتگی دانش‌آموزان. مجله سلامت روان کودک، (5)1، 116-105. http://childmentalhealth.ir/article-1-316-fa.html
یاریاری، ف.، کدیور، پ و میرزاخانی، م .(1392). بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی برعزت نفس، مهارت­های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان. فصلنامه علمی‌پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 3(10)، 166-154. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4342.html
کرباسی، ف.، خطیبان، م و سلطانیان، ع ر.(1397). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباط با بیمار به روش ایفای نقش بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 26(۶) ،۳۶۵-۳۵۷. [DOI.org/10.30699/sjhnmf.26.6.357]
محرم­زاده، م.، پاشائی، م و نقوی، ل. (1398). مقایسه سرمایه روانشناختی، سازگاری اجتماعی و سبک­های عاطفی در دانش­آموزان ورزشکار (فردی و گروهی) و غیرورزشکار. روانشناسی مدرسه، 8(3)، 155-168. http://jsp.uma.ac.ir/article_847_f536ea95a75dd3bd860d382f8101a361.pdf
معروفی، ز.(1395). بررسی ارتباط برنامه درسی پنهان با سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر رشته انسانی پایه دوم متوسطه نظری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی
نریمانی، م و هدایت، س. (1399). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثبات قدم و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۷ (۳) ،۱۱۲-۱۲۳. [DOI:10.52547/shenakht.7.3.112]
نریمانی، م.، محمد امینی، ر.، زاهد، ع و ابوالقاسمی، ع.(1394). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمالکار. مجله روان شناسی مدرسه، 4(1)، 139-155. http://jsp.uma.ac.ir/article_290.html
Ahadi, B., Mirzaee, P., Narimani, M., & Abolghasemi, A. (2009). The Effect of Training Social Problem-solving Strategies on Social Adjustment and Academic Performance among Secondary Shy students. Journal of exceptional children, 9 (3), 193-202. (Persian). http://joec.ir/article-1-307-fa.html
 Akbari, T. (2021). Investigating the Role of Information Literacy and Self- directed Learning in Predicting Students' Academic Motivatiin. Journal of school psychology, 9(4), 74-85. article_1293_0a332642e5b53f60230d9205a5085d20
Akin, A., & Kurbanoglu, I. N. (2011). The relationships between math anxiety, math attitudes, and self-efficacy: A structural equation model. Studia Psychologica, 53(3), 263-273. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=131144
Altun, F., & Yazici, H. (2010). Learning styles of the gifted students in Turkey. Procedia Social and Behavioral Science, 9, 198-202. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.12.136]
Azin, A., & Mousavi, S. M. (2016). Investigating the role of school factors on social adjustment of high school students in Fereydunshahr, Applied Sociology, 1 (22), 200-183. (Persian) [DOI: 20.1001.1.20085745.1390.22.1.9.5]
Bahrani, M. (2009). The study of validity and reliability of Harter’s scale of educational motivation. Journal of Psychological Studies, 5(1), 51-72. [DOI.org/10.22051/psy.2009.1591]
Bahrani, M. (2011). A study of the relationship between academic motivation and economic status of students in Fars province. Journal of Psychology and Educational Sciences, 7 (3), 70-54 (Persian) https://jep.atu.ac.ir/article_2440.html
Bandura, A. (2005). The Primacy of self-regulation in health promotion transformative mainstream. Applied Psychology and International Review, 54(2), 245-254. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2005.00208.x]
Bissoli, M. (2014). Development of Children's Personality: The role of early childhood education. Psicol Estud, 19(4), 587-597. [DOI: 10.1590/1413-73722163602]
Chen, K. (2006). Social skill Intervention for student with emotional behavioral disorders: A literature Review from the American Perspective. Educational Research and Review, 1(3), 143-149. https://academicjournals.org/article/article1379596669_Kaili.pdf
Chung, T. S. (2012). Tabletop role-playing game and creativity. Journal of Thinking Skills and Creativity, 8(1), 56-71. [DOI: 10.1016/j.tsc.2012.06.002]
Clark, M. H., & Schroth, C. A. (2013), Examining Relationships between Academic Motivation and Personality among College Students, Journal of Learning and Individual Differences, 20(1), 19–24. [DOI:10.1016/j.lindif.2009.10.002]
Dadashzadeh, R., Narimani, M., & Rezaei rad, M. (2021). The role of resilience, emotional regulation and self-efficacy in predicting academic burnout of female students in senior high schools of Ardabil, Journal of school psychology, 10(1), 207-216. http://jsp.uma.ac.ir/article_1139_1e54b36ed688dd5a19481f6b1bb98684.pdf
Davari, M., Lavasani, G. A., & Ejei, J. (2013). The relationship between perfectionism and academic self-efficacy with students' achievement goals, 16 (63), 266-281. (Persian) https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208658
Dogan, U. (2015). Student Engagement, Academic Self efficacy, and Academic achievement goals, and adjustment in middle school. Learning and Instruction. Anthropologist, 20(3), 553-561. [DOI:10.1080/09720073.2015.11891759]
Ganai, M. Y., & Mir, M. A. (2013). A comparative study of adjustment academic achievement of college students. Journal of Educational Research and Essays, 1(1), 5-8. http://www.sciepub.com/reference/134981
Hajian, R. (2019). The effect of critical thinking on students' academic self-efficacy and self-regulation. Master Thesis. Arak University, Faculty of Literature and Humanities
Jinks, J., & Morgan, V. (1999). Children's perceived academic self-efficacy: An inventory scale. The Clearing House, 72(4), 224-230. https://www.rand.org/education-and-labor/projects/assessments/tool/1999/morgan-jinks-student-efficacy-scale-mjses.html
Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2013). Models of teaching (7th ed.). Pearson Education. Inc. https://www.scirp.org/(S(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1656383
Kadivar, P., & Mirzakhani, M. (2014). The effect of participatory teaching methods on self-esteem, social skills and academic performance of high school students. Journal of Psychology, University of Tabriz, 3(10), 166-154. (Persian) https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4342.html
Karbasi, F., khatiban, M., & Soltanian, A. (2019). The Effects of Teaching the Communication Skills to Patients through Role-Playing Method on Nursing Students' Self-Efficacy. Avicenna Journal of Nursing Midwifery Care, 26 (6), 357-365. [Doi: 10.30699/sjhnmf.26.6.357]
Karshki, H., Mo'meni, M. H., & Qureshi, B. (2015). Comparison of academic motivation and quality of life of male students subject to descriptive evaluation with traditional evaluation, Research in Curriculum Planning, 2 (3), 35-33. (Persian) http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534319.html
Kazemi Aliabad, Z., & Khosrojavid, M. (2018). Effect of role-playing on self-esteem and adjustment of students. Journal of Child Mental Health, (5)1, 116-105. (Persian) http://childmentalhealth.ir/article-1-316-fa.html
Khodayari Fard, M., Rahiminejad, A., & Abedini, Y. (2007) Investigating the effective factors of social adjustment of control and non-control students, Journal of Social Sciences and Humanities, 26(3), 41-25 (Persian) https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82317
Lerner, J. W. (2012). Children with Learning Disabilities Theories Diagnosis and Teaching Strategies. Boston: Houghton Mifflin. ISBN-13. https://www.amazon.com/Children-Learning-Disabilities-Diagnosis-Strategies/dp/0395204747
Marufi, Z. (2017). Investigating the relationship between hidden curriculum and social adjustment and motivation for academic achievement of female students in the second grade of theoretical high school. Master Thesis. Allameh Tabatabaei University (Persian)
Moharamzadeh, M., Pashaei, M., & Naghavi, L. (2019). Comparing psychological capital, social adjustment and emotional styles in athletic students (individual and group) and non-athletes. Journal of school psychology, 8(3), 187-198. http://jsp.uma.ac.ir/article_847_f536ea95a75dd3bd860d382f8101a361.pdf
Mohammadipour, M., & Rahmati, F. (2016). The predictive role of social adjustment, academic procrastination and academic hope in the high school students' academic burnout. Interdisciplinary Journal of Education, 1(1), 35-45. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/630882
Morales, R. (2013). Empowering your pupils through role-play. New York: Routledge. ISBN-13: 978- 0415447089
Masten, A. S., & Tellegen, A. (2012). Resilience in developmental psychopathology: Contributions of theProject Competence Longitudinal Study. Development and Psychopathology, 24, 345-361.
doi:10.1017/S095457941200003X
Narimani M., & Hedayat S. (2020). The impact of group education on students' grit and educational self-efficacy based on Snyder’s hope theory. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7 (3), 112-123 (Persian) [DOI: 10.52547/shenakht.7.3.112]
 Narimani, M., Mohammad Amini, R., Zahed A., & Abolghasemi, A. (2016). Comparison of the effectiveness of teaching self-regulated and problem-solving learning strategies on the academic motivation of procrastinating students. Journal of School Psychology, 4 (1), 139-155. (Persian) http://jsp.uma.ac.ir/article_290.html
Samavi, S. A., Ebrahimi, K., & Javedan, M. (2017). Relationship between Academic Engagements, Self-efficacy and Academic Motivation with Academic Achievement among High School Students in Bandar Abbas. Quarterly journal of cognitive strategies in learning, 4(7), 71-92. 
Shahrakipour, H., & Shirmohammadi, R. (2015). A study of life skills training on the level of social adjustment of sixth grade students in Shushtar. Social Research Quarterly, (3) 2, 35-22 (Persian) https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215519
Shkullaku, R. (2013). The relationship between self- efficacy and academic performance in the context of gender among Albanian students. European Academic Research, 1(4), 467-478 https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2630491
Wang, C., Shim, S. S., & Wolters, Ch. A. (2017). Achievement goals, motivational self-talk and academic engagement among Chinese students. Asia Pacific Education Review, 18, 295–307. [DOI: 10.1007/s12564-017-9495-4]
Wang, N., Roach, D J., Pusateri, KB. (2019). Associations Between Parents’ and Young Adults’ Face-to-Face and Technologically Mediated Communication Competence: The Role of Family Communication Patterns. Communication Research, 12, 28-49. [DOI:10.1177%2F0093650217750972]
Whitted, K. (2015). Understanding how social and emotional skill deficits contribute to school failure. Journal of Preventing School Failure, 55(1), 10-16.[DOI: 10.1080/10459880903286755]
Yeganeh-Shamami, L (2015). The effectiveness of group communication skill training on the adjustment and empathy of students. Journal of Behavioral Sciences, 9(2), 129-138. (Persian). http://www.behavsci.ir/article_67913.html