دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 7-75 
اثربخشی بازی‌های توجهی بر توانایی خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی

صفحه 90-102

10.22098/jld.2022.7263.1779

حسن غریبی؛ بهزاد احمدی؛ هیوا محمودی؛ عدالت کریمیان؛ جلال غریبی